A Napi SzocOkos rövid leírásokat tartalmaz egy-egy fontos kérdés, probléma kapcsán. A cikkek az oldalt szerkesztő szakemberek által kerültek összeállításra, az itt olvasható információk felhasználása saját felelősségre történik.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) részletesen szabályozza a szociális szolgáltatóval létrejött megszűnésének és felmondásának eseteit, ezek között található a térítési díj hátralék fennállásával kapcsolatos felmondás.

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II.14.) EMMI rendelet alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletbe bekerültek a szolgáltatási elemek.

A Kormány 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelete, illetve 1036/2017. (II. 1.) Korm. határozata kapcsán több kérdés merült fel. A gyakorlati megvalósítást illetően két ábrán mutatjuk be a 2017. évi költségvetési támogatás kifizetésének változását.

Az utazásra fordított időt a személyi gondozásra kötött megállapodással rendelkező ellátottnál kell figyelembe venni, az adminisztráció során külön szabályozás vonatkozik rá.

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások esetében két miniszteri szintű rendelet szabályozza az általános személyi feltételeket, az egyes munkaköröket, a foglalkoztatandó személyek számát és a végzettségekkel kapcsolatos elvárásokat.

Az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit a szociális törvény részletesen szabályozza. 2016. évi CLXVI. törvény 2016. december 22. keltezéssel két ponton módosította a megszűnésre vonatkozó rendelkezéseket.

2016. december 31-ig a gondozási szükséglet vizsgálata alapján az igénylő napi gondozási szükséglete órában került meghatározásra, és a házi segítségnyújtást a napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában lehetett nyújtani. Amennyiben a gondozási szükséglet napi 4 órát meghaladó volt, tájékoztatni kellett az igénybevevőt idősotthoni ellátás lehetőségéről.

2016 őszétől a KENYSZI felületen működő országos jelentési rendszerbe valamennyi, az Szt. vagy a Gyvt. alapján térítési díj-köteles szolgáltatás esetén be kell jelenteni az intézményi térítési díjat és annak változását.  A szabályozás legfontosabb eleme, hogy az intézményi térítési díjat az erre vonatkozó fenntartói döntést (megállapítást, módosítást) követő 8 napon belül kell jelenteni, a szociális szolgáltatások intézményi térítési díja mellett a gyermekétkezetés intézményi térítési díját is kell jelenteni a bölcsőde, fogyatékos személyek nappali ellátása esetében.

A házi segítségnyújtás személyi térítési díjának megállapításában továbbra is egyik legfontosabb alapdokumentum a személyi gondozásra szóló új tevékenységnapló. A térítési díj számítással kapcsolatban merültek fel kérdések, többek között, hogy meg kell-e fizetnie az ellátottnak a segítő utazási idejét?

A személyi gondozásra szóló új tevékenységnapló 5. oszlopa több információt tartalmaz, mint elsőre gondolnánk!