Országgyűlés

A Parlament oldalán megtalálhatók az Országgyűléssel kapcsolatos közérdekű adatok, az Országgyűlés működésével kapcsolatos szervezeti és működési dokumentumok, valamint a jogalkotással kapcsolatos információk, irományok is. Elérhetők és a honlap segítségével naprakészen követhetők a folyamatban lévő, Országgyűlés hatáskörébe tartozó, benyújtott javaslatok és az azokhoz kapcsolódó nem önálló irományok, háttéranyagok.

 

Magyar Közlöny

A portál Magyarország hivatalos lapjának (Magyar Közlöny, Hivatalos Értesítő) hiteles példányait tartalmazza. A hivatalos lap számára kattintva a lap gyors áttekintését és az abban történő keresést lehetővé tévő megjelenítő nézet érhető el, letöltéshez, nyomtatáshoz a PDF formátumú közlöny javasolt. A keresőben 1998. januárig visszamenőleg érhetők el a közlönyök elektronikus változatai.

 

Nemzeti Jogszabálytár

A Nemzeti Jogszabálytár mindenki számára térítésmentesen igénybe vehető jogszabálykereső szolgáltatás. Adatbázisában lehetőség van a hatályos és korábbi, illetve jövőbeli időállapotoknak megfelelő lekérdezésre is. A felületről elérhető az Önkormányzati Rendelettár, a nemzetközi szerződések egységes szerkezetű szövegének közzétételére a Nemzeti Jogszabálytáron belül, önálló felületen kerül sor.

 

Kormány.hu

A weboldal a magyar kormány hivatalos információs honlapja, amely aktuális híreket, beszámolókat, multimédiás tartalmakat közöl a kormányzat mindenkori tevékenységéről. A fentieken túl a honlap Dokumentumtárában kapnak helyet azok a tartalmak, amelyeknek közlésére törvények vagy rendeletek kötelezik a kormányt, illetve más, az állampolgárok érdeklődésére számot tartó anyagok és dokumentumok is. A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással.

 

Magyarország.hu

A Magyaroszág.hu a kormányzat elektronikus ügyintézésre szolgáló honlapja, az oldalon keresztül számos szakmai ügyet lehet egyszerűen és gyorsan elintézni elektronikus úton. A portálról közvetlenül elérhető az Ügyfélkapu rendszere, a 1818-as kormányzati ügyfélvonal, leírásokat olvashat a magán, és üzleti életet érintő ügytípusokról, valamint hasznos információkat találhat az állami intézmények, önkormányzatok elérhetőségeiről.

 

Kormányhivatalok

A weboldal a fővárosi és megyei kormányhivatalok hivatalos információs honlapja, amely folyamatosan frissülve aktuális híreket, beszámolókat, hirdetményeket, multimédiás tartalmakat közöl a kormányhivatalok mindenkori tevékenységéről. A fentieken túl a honlap Dokumentumtárában kapnak helyet azok a tartalmak, amelyeknek közlésére törvények vagy rendeletek kötelezik a kormányhivatalokat, illetve más, az állampolgárok érdeklődésére számot tartó anyagok és dokumentumok is.

 

Kormányablakok

Az első kormányablakok 2011-ben kezdték meg működésüket, de cél a kormányablakok országos hálózatának a kialakítása. Az állampolgárok a kormányablakokban jelenleg több, mint 1500 féle ügykört intézhetnek, kezdeményezhetnek, illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás menetéről. A Kormányablakok célja, hogy országos hálózatként biztosítsák a magas színvonalú, integrált egyablakos ügyfélkiszolgálás lehetőségét minden állampolgár számára.

Önkéntes portál

A kormány az önkéntes tevékenység koordinációjának segítése érdekében hozta létre az onkentes.gov.hu portált, amely összehozza egymással az önkénteseket és a segítséget kérőket és híreivel, információval támogatja az önkéntesség megvalósulását.

 

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Integrált Jogvédelmi Szolgálata ellátja a betegek jogainak védelmét, illetve feladatköre az ellátotti és gyermeki jogok védelme. A Szolgálat a jogvédelmi képviselet ellátása során biztosítja az érintettek jogairól szóló és a szolgáltatások elérését elősegítő tájékoztatást, a betegdokumentáció megismerésével összefüggő jog érvényesítését, a panaszjog gyakorlásának segítését, a rendszerhibák feltárását és megoldást.

 

Alapvető jogok biztosa

Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez, tevékenysége során megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermekek jogainak, a jövő nemzedékek érdekei, a Magyarországon élő nemzetiségek jogai, valamint a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak a védelmére.

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése. A hatóság azoknak az ügyfeleknek az ügyében jár el, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés ér.

 

Családi tudakozó - Szociális tájékoztatás, tanácsadás

A Családi tudakozó oldalon hasznos információkat és segítséget kap a családokat érintő olyan fontos kérdésekben, mint a gyermekek után járó ellátások, a családi adókedvezmény, a tanévkezdéshez kapcsolódó támogatások, az örökbefogadás, a lakásépítési támogatás, a szociális ellátások, a nyugdíjrendszer, a megváltozott munkaképességűek ellátásai, a fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátások és szolgáltatások vagy a vonatkozó jogszabályok.

 

Családbarát Ország

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. komplex családpolitikai, nőpolitikai, idősügyi és gyermekjóléti szakmai feladatok és folyamatok tervezését, megvalósítását végzi. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat működtetésével aktív segítséget nyújt a kapcsolati erőszak miatt beállt krízishelyzet kezelésében, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítésében.

 

EfiPortál

"Efiportál, ha információra van szüksége" - az Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portál célja, hogy gyakorlati információkat nyújtson szülőknek, érintetteknek és szakembereknek egyaránt a fogyatékosságügy területén. A honlap létrehozása során fontos szempont volt egy teljes körű akadálymentesség.

Szociális Ágazati Portál

Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos adatok gyűjtése, rendszerezése és közzététele, valamint a széles körű tájékoztatás érdekében - Szociális Ágazati Portál elnevezéssel - honlapot működtet.

 

 Központi Statisztikai Hivatal

A KSH szakmailag önálló országos szervezet, melynek legfőbb feladatköre az egyes gazdasági és társadalmi adatok gyűjtése, feldolgozása és közzététele.

 

TEIR

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) honlapja, nyilvános, és regisztrációhoz kötött adatbázisok érhetők el. Működését a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet szabályozza.

TÁRKI

A TÁRKI kiemelt kutatási területei közé tartozik a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata. Eredményeit a Társadalmi riport és a Tárki Európai Társadalmi Jelentés mellett weblapján illetve célzott publikációkban teszi közzé.

OECD

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) párizsi székhelyű nemzetközi gazdasági szervezet. Hivatalos oldalán számos, társadalom- és szociálpolitikai tárgyú információt is találhatunk.

 

Széchenyi 2020

A Széchenyi 2020 honlap pályázói oldalán az európai uniós pályázatok között kereshet könnyedén. A közleményeket tartalmazó felületen az aktuális kiírásokkal, kiírások módosításával és egyéb, a pályázást érintő információkkal kapcsolatos közlemények olvashatók.

 

Pályázatfigyelő

A Pályázatfigyelő a hazai társadalmi szervezetek és alapítványok, intézmények, magánszemélyek, önkormányzatok, vállalkozások számára meghirdetett pályázatok gyűjteménye.

 

Nemzeti Együttműködési Alap – Civil Információs Portál

A Nemzeti Együttműködési Alap az Áht. szerinti - a civil önszerveződések működését, a nemzeti összetartozást, valamint a közjó kiteljesedését, illetve a civil szervezetek szakmai tevékenységét támogató - központi költségvetési előirányzat. Az Alap feletti rendelkezési jogot - ágazati stratégiai döntéseivel összhangban - a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter gyakorolja, és felel annak felhasználásáért.

 

SzGyF Pályázatok

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pályázati oldala. A 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti pályázatok, illetve egyéb szakmai, kábítószerügyi és fejlesztési célú pályázatok felhívásai, eredményei.

 

Szociális Szakmai Szövetség

A 3SZ a szociális szakmai társadalmi szervezetek szövetsége. Fő célkitűzése a szociális szakemberek és szervezetek érdekeinek képviselete, feladatai közé tartozik a társadalom- és szociálpolitikai, valamint szociális munkát érintő kérdésekben, témákban szakmai állásfoglalások és nyilatkozatok megfogalmazása és közzététele, továbbá szakmai kutatások, konferenciák, és programok szervezése

 

IFSW

Az International Federation of Social Workers (Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége) szociális munkásokat összefogó nemzetközi szervezet, aki céljául tűzte ki a társadalmi igazságosság, az emberi jogok és a társadalmi fejlődés képviseletét. Az IFSW-nek jelenleg 116 tagja van világszerte.

 

Szociálpolitikai Szemle

Szociálpolitikai Szemle címmel 1911-ben indult a lap elődje, amely a szociális kérdés fogalma alatt elsősorban a munkások szociális biztonságát és érdekvédelmét értette. Az új lap tematikája és időhorizontja is tágabb. Az elmélet – gyakorlat – kitekintés háromszögében kívánja szélesre tárni az ajtót a visszatekintő, értékfelkutató, értékőrző, az elemző és értelmező gondolkodás és munka előtt.

 

Esély

Esély - Társadalom- és szociálpolitikai folyóirat kéthavonta, a Hilscher Rezső Alapítvány kiadásában megjelenő folyóirat. A folyóirat archívumában 1989-ig visszamenően érhetők el a folyóiratban megjelent írások, melyek mai napig hasznos olvasmányt jelentenek a területen dolgozó szakembereknek.

 

Párbeszéd - Szociális munka folyóirat

A „Párbeszéd” küldetése a szociális munka értékeinek, az elméleti és a gyakorlati területek munkáinak, a kutatások eredményeinek közlése, diskurzusok folytatása, a lapban megjelent írások felhasználásának elősegítése a szakmai közönség és a szociális munka iránt érdeklődők számára. A folyóirat befogadó a témafelvetésekre, a dialógusokra, a szociális munkáról való gondolkodásra.

 

The New Social Worker

A The New Social Worker a szociális munka negyedévente megjelenő angol nyelvű folyóirata. A folyóirat írásai a szociális munka oktatásától a gyakorlati munka általános és speciális technikáin keresztül az etikai problémákig, szakirodalmi ajánlókig széles témakört ölel fel. Érdekes és hasznos szakmai kitekintő a szociális munka nemzetközi világára.

SzocioWeb

A SzocioWeb a magyar szociológiai irodalom bibliográfiája. Az adatbázis folyóiratcikkek, cikksorozatok, tanulmánykötetek, monográfiák és többkötetes könyvek leírását tartalmazza a szociológia és határterületeinek köréből. A SzocioWeben belül található a Szociális Szakma Digitális Archívuma, amely a terület neves magyar szakembereinek állít emléket, közli életrajzukat és munkásságuk főbb állomásait.

METSZETEK Társadalomtudományi folyóirat

A Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézetének online társadalomtudományi folyóirata. Küldetése a tudományos publikációk széleskörű terjesztése. A cikkek nyílt közzétételével célunk a publikált kutatási eredmények díjmentes rendelkezésre bocsátása, valamint a tudományos információk láthatóvá és elérhetővé tételének elősegítése.