A Magyar Közlöny 2019. évi 101. számában (2019. június 14.) megjelent a Kormány 140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelete a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletnek, valamint az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletnek a 2019. évi minimálbér-kompenzációval összefüggő módosításáról.

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet „Záró rendelkezések” alcíme a következő 27. §-sal egészül ki:

27. § A 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából a tárgyévi fejezeti kezelésű előirányzat összege megemelésre kerül, és Biztos Kezdet Gyerekház esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter – a Főigazgatóság útján – javaslatot tesz a hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező fenntartóknak a 2019. évre megállapított működési támogatás összegének a megemelésére. Ha a fenntartó a megemelést elfogadja, a finanszírozási szerződést ennek megfelelően módosítani kell.

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) a következő 9/A. alcímmel egészül ki:

„9/A. A 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja

29. § (1) 2019. január–december hónapokra a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: bérkompenzáció) az a fenntartó jogosult, amelynek a 2019. évre a 2. melléklet szerinti szolgáltatás után a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján támogatást állapítottak meg.

(2) A bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám, illetve feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a fenntartónak a támogatást megállapították. Az e rendelet szerinti pótigény és lemondás esetén a bérkompenzáció is a támogatás módosult alapja után jár.

(3) A bérkompenzáció fajlagos összegeit a 2. melléklet határozza meg.

(4) A bérkompenzáció után nem jár egyházi kiegészítő támogatás.

(5) Az igazgatóság a bérkompenzáció

a) 2019. január–június hónapokra jutó időarányos részét 2019 júliusában,

b) 2019. július–december hónapokra jutó időarányos részét havonta, havi egyenlő részletekben, hivatalból, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha a bérkompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(6) A bérkompenzáció

a) felhasználására a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó, a Kvtv. 2. és 8. mellékletében meghatározott szabályokat,

b) elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére e rendelet szabályait kell alkalmazni.

Az Átr. 33. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

(5) A bölcsődére és a mini bölcsődére tekintettel 2019. január–június hónapokban az (1) bekezdés alapján előzetesen folyósított támogatást a 2019. július–december hónapokban folyósítandó támogatási összegből nem kell levonni, arra a fenntartó kiegészítő támogatásként jogosult. A kiegészítő támogatás után a fenntartót egyházi kiegészítő támogatás nem illeti meg.

(6) Az (5) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás

a) felhasználására a Kvtv. 2. melléklet III/6/a) pontja szerinti támogatás szabályait,

b) elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére e rendelet szabályait kell alkalmazni.

 

 

 

Részletek

140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelete a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletnek, valamint az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletnek a 2019. évi minimálbér-kompenzációval összefüggő módosításáról.

Magyar Közlöny, 2019. évi  101. szám (2019. június 14.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment