A Magyar Közlöny 2019. évi 118. számában (2019. július 5.) megjelent a Kormány 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelete a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól.

A Kormány a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerinti ellenőrzési és végrehajtási feladatok ellátására a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget jelöli ki.

Az ellenőrző szervezet a tárgyévet megelőző év december 1. napjáig éves akadálymentesítési ellenőrzési tervet készít. Az ellenőrzési tervet a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti ellenőrzési módszertan és tagállami jelentéstételi szabályok kidolgozásáról szóló, 2018. október 11-i (EU) 2018/1524 bizottsági végrehajtási határozat szerinti mintavételi szabályok alapján kell összeállítani, meghatározva az egyszerűsített és részletes ellenőrzés keretében ellenőrizendő honlapokat és mobilalkalmazásokat.

Az ellenőrző szervezet az éves akadálymentesítési ellenőrzési terv elkészítése előtt egyeztetést folytat le a fogyatékkal élő személyeket képviselő társadalmi szervezetekkel az egyszerűsített és a részletes ellenőrzési minta összetételéről, és figyelembe veszi az azzal kapcsolatos véleményüket, hogy mely honlapok és mobilalkalmazások milyen ellenőrzési módszer szerint kerüljenek ellenőrzésre.

Az ellenőrző szervezet a honlapok és mobilalkalmazások akadálymentesítési ellenőrzését a végrehajtási határozatban meghatározott ellenőrzési módszerek alapján végzi. Az akadálymentesítési ellenőrzés tartalmazza az adott oldalak vizsgálatát, a vizsgálati eredmények elemzését és értékelését.

Egyszerűsített ellenőrzési módszer alkalmazása esetén egy honlap vagy mobilalkalmazás legalább három, de legfeljebb öt oldalának akadálymentesítési ellenőrzésére kerül sor.

Részletes ellenőrzési módszer alkalmazása esetén egy honlap vagy mobilalkalmazás legalább nyolc, de legfeljebb húsz oldalának akadálymentesítési ellenőrzésére kerül sor. A közszférabeli szervezet – a minősített adatokat tartalmazó honlapok kivételével – köteles az ellenőrző szervezet számára az akadálymentesítési ellenőrzés céljára hozzáférést biztosítani az extranetes és az intranetes honlapokhoz is.

Az akadálymentesítési ellenőrzés tekintetében oldalnak kell tekinteni az interneten egy címen (URL) elérhető információk összességét vagy egy mobilalkalmazás valamely képernyőjét.

Az ellenőrző szervezet az akadálymentesítési ellenőrzése során tett vizsgálat eredményeként megállapítja, hogy

a) a közszférabeli szervezet honlapja vagy mobilalkalmazása megfelel a törvény szerinti akadálymentesítési követelményeknek, és erről megfelelőségi tanúsítványt állít ki, vagy

b) a közszférabeli szervezet honlapja vagy mobilalkalmazása részben vagy egészben nem felel meg törvény szerinti akadálymentesítési követelményeknek.

Utóbbi esetben az ellenőrző szervezet ajánlást tesz arra vonatkozóan, hogy milyen fejlesztések szükségesek az akadálymentesítési követelményeknek való megfeleléshez. Ha a közszférabeli szervezet a törvény szerinti aránytalan teherre hivatkozva nem teljesít egyes akadálymentesítési követelményeket, az ellenőrző szervezet ajánlást tehet a közszférabeli szervezet belső vizsgálata során figyelembe veendő szempontok tekintetében, illetve ajánlást tesz arra vonatkozóan is, hogy rendelkezésre állnak-e olyan akadálymentesítési megoldások, amelyekkel a követelmények részben vagy egészben teljesíthetővé válnak.

Az ellenőrző szervezet bejelentés alapján akkor folytat le akadálymentesítési ellenőrzést, ha a visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a törvény szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap a közszférabeli szervezettől. A bejelentés alapján indult eljárásban az ellenőrző szervezet egyszerűsített ellenőrzést folytat le, és ennek eredményéről 60 napon belül a bejelentőt tájékoztatja.

Az ellenőrző szervezet a törvény szerinti jelentésében a törvény szerinti akadálymentesítési követelmények ellenőrzése során keletkezett számszerűsített eredményeket, azaz a mérési adatokat is rendelkezésre bocsátja. A mérési adatok magukban foglalják a honlapok és mobilalkalmazások vizsgált mintájára (például a honlapok és mobilalkalmazások számát, a látogatók és felhasználók számát) és az akadálymentesség szintjére vonatkozó mennyiségi információkat.

A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 

A 2018. évi LXXV. törvény hatálya kiterjed az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács elektronikus felületeire, illetve minden olyan jogképes szervezetre, amelyet nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, kifejezetten közérdekű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, vagy amely bármilyen mértékben ilyen tevékenységet lát el, feltéve, hogy e szervezet felett a 2015. évi CXLIII. törvény 5. (1) a)-e) pontban meghatározott egy vagy több szervezet, az Országgyűlés vagy a Kormány közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza.

A törvénynek való megfelelés határideje a 2018. szeptember 23. előtt közzé nem tett honlapja esetében 2019. szeptember 23., egyéb honlap esetében 2020. szeptember 23., mobilalkalmazás esetében 2021. június 23.

 

Részletek

162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól.

Magyar Közlöny, 2019. évi 118. szám (2019. július 5.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Kapcsolódó anyagok

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment