A Magyar Közlöny 2019. évi 122. számában (2019. július 12.) megjelent a Kormány 171/2019. (VII. 12.) Korm. rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (Pr.) 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (3) bekezdésben foglaltak alkalmazása során az Szt. 134/H. § (1) bekezdése alapján hivatalból megállapított gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság esetében a gyermek önellátásra képtelen állapotát a lakcímváltozásra való tekintet nélkül fennállónak kell tekinteni 2019. december 31-éig.”

A Pr. 21. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A (8) bekezdés szerinti szakmai vélemény érvényességi ideje legfeljebb 5 év, azzal, hogy a szakvélemény érvényességi ideje legfeljebb a gyermek 7. életévének betöltéséig terjedhet.

(8b) Az ápolási díjat megállapító szerv a (8) bekezdés szerinti szakmai vélemény felülvizsgálatát a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvostól kérheti.”

(2) A Pr. 21. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A (8b) bekezdés alapján felkért szakfelügyelő főorvos az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerinti díjazás ellenében, eseti megbízási szerződés alapján végzi a felülvizsgálatot.”

3. § A Pr. a következő 69. §-sal egészül ki:

„69. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 171/2019. (VII. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. számú mellékletet az ápolási díjra, illetve a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság megállapításra a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyben eljáró szakértő a Módr. hatálybalépésének időpontjában a szakvéleményét még nem állította ki.”

4. § A Pr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

A Pr.

a) 9. § (1) bekezdésében a „gyermekek otthongondozási díjára” szövegrész helyébe a „gyermekek otthongondozási díjára – ide nem értve az (5) bekezdés szerinti esetet –” szöveg,

b) 21. § (9) bekezdésében a „valamint a 24. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „valamint a (8b) bekezdés és a 24. § (4) bekezdése” szöveg,

c) 24. § (4) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

d) 25/A. § (2) bekezdésében az „a hatóság” szövegrész helyébe az „az ápolási díj iránti kérelmet benyújtó személy” szöveg lép.

2020. január 1-jével hatályát veszti a Pr. 9. § (5) bekezdése.

 

A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

 

Részletek

171/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról.

Magyar Közlöny, 2019. évi 122. szám (2019. július 12.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment