A Magyar Közlöny 2019. évi 130. számában (2019. július 26.) megjelent a Kormány 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (Főigazgatóság – TEF) a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A Főigazgatóság központi szervre és területi egységekre (igazgatóságok) tagozódik. A központi szerv és az igazgatóságok illetékességi területét a rendelet 1. számú melléklete állapítja meg.

Főigazgatóság az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdésében, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak érvényre juttatása céljából a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával összhangban ellátja a társadalmi felzárkózás képzési, szervezési, területi módszertani és kutatási feladatait. Ennek keretében

a) az esélyteremtés fejlesztése érdekében

aa) támogatja a települési önkormányzatokat a helyi esélyegyenlőségi programjuk tervezésében, felülvizsgálatában és megvalósításában, működteti a helyi esélyegyenlőségi programok információs rendszerét, és nyilvántartja az esélyegyenlőségi programokat,

ab) működteti az országos esélyegyenlőségi mentorhálózatot,

ac) szakmai támogatást nyújt a kedvezményezett járások és települések részére a fejlesztésre meghirdetett társadalomfejlesztési, modernizációs és egyéb – hazai és európai uniós finanszírozású – programok, projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez;

b) a gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának, szociális hátránykompenzációjának elősegítése körében támogatja

ba) a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkori nevelését, az ezt célzó, köznevelésen kívüli, családi háttérkörnyezettel együttműködő, szabadidős, szocializációs, hátránykompenzáló programokat, szolgáltatásokat,

bb) a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok felzárkózását és társadalmi integrációját, továbbá részt vesz a köznevelési ágazaton kívüli, a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás társadalmi felzárkózási ágazat oldaláról történő kezelésében;

c) a hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának elősegítése érdekében

ca) elősegíti a hátrányos helyzetű felnőttek képzését, foglalkoztatási lehetőségeik bővítését,

cb) ellátja a hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztésével, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításával, és e személyek mentorálásával kapcsolatos feladatokat,

cc) a képzésben részt vevőknek megélhetési támogatást nyújthat;

d) társadalmi felzárkózási célú hazai és európai uniós finanszírozású programokat valósít meg;

e) képzési, kutatási és módszertani tevékenysége keretében

ea) jogszabályban meghatározott esetben és szakkérdésben módszertani szakértőként jár el a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait nyújtó szolgáltatók nyilvántartásával kapcsolatos hatósági ügyekben,

eb) kiemelten figyelemmel kíséri és szakmai módszertani támogatást nyújt a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaihoz, továbbá kidolgozza a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaihoz kapcsolódó szakmai módszertani dokumentumokat, ajánlásokat, valamint ellátja a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai tekintetében a pályáztatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai ellenőrzési és monitoring feladatokat,

ec) társadalmi felzárkózási programokhoz szükséges tananyagokat fejleszt, hatásvizsgálati tanulmányokat készít, kiadványokat szerkeszt,

ed) társadalmi szemléletformáláshoz szükséges módszereket dolgoz ki,

ee) társadalomfejlesztési kutatási tevékenységet végez, összegyűjti a társadalmi felzárkózással kapcsolatos jó gyakorlatokat, nyilvántartja és közzéteszi azokat,

ef ) gondoskodik a társadalmi felzárkózás területén felmerülő – és egyéb módon meg nem valósuló – képzésről, továbbképzésről;

f ) a területi felzárkózás elősegítése érdekében a Kormány által kijelölt településeken célzott felzárkóztató programokat hajt végre, illetve szakmailag támogatja a területi felzárkózást segítő programok végrehajtását;

g) határon túli magyarlakta területeken felzárkózási modellprogramok átvételét segíti.

 

A Főigazgatóság ellátja a Biztos Kezdet Gyerekházak és a Tanoda program pályáztatásával és finanszírozásával kapcsolatos feladatokat. A Főigazgatóság e feladatai ellátása tekintetében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) elektronikus pályázatkezelő rendszeréhez hozzáférési jogosultsággal rendelkezik.

A Kormány a Főigazgatóság központi szervét jelöli ki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 38/A. § (4)–(8) bekezdése szerinti „Biztos Kezdet Gyerekház Dokumentációs Rendszer” elnevezésű nyilvántartási rendszer vezetésére.

A Főigazgatóság ellátja a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjával, illetve a munkaerőpiaci hátrányok csökkentése, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegtartó képességének növelése céljából szükséges gazdaságélénkítő programokkal kapcsolatos feladatokat.

A Főigazgatóság a költségvetési fejezetet irányító szervvel kötött lebonyolítói megállapodások alapján ellátja a társadalmi felzárkózást elősegítő költségvetési támogatások lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

A Főigazgatóság közreműködik a roma nemzetiséghez kapcsolódó feladatok ellátásában.

A Főigazgatóság az SZGYF-ből az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 11. § (3a) bekezdése szerinti kiválás útján jön létre. A Főigazgatóság a 4. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott, 2019. július 31-ig az SZGYF által ellátott feladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök vonatkozásában 2019. augusztus 1-től az SZGYF jogutódja.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől (EMET) a társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolításával foglalkozó szervezeti egységek és azok feladatai (a feladatok ellátásához kötődő magánjogi jogokkal és kötelezettségekkel, valamint a feladatok ellátásához szükséges eszközökkel) az Áht. 11. § (3b) bekezdés a) pontja szerinti beolvadásos kiválással 2020. január 1-től a Főigazgatósághoz kerülnek.

A feladatokhoz kapcsolódó, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdése szerinti, valamint a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, európai uniós forrásból finanszírozott, kormányhatározatban meghatározott, fenntartás vagy megvalósítás alatt álló, 2019. július 31-ig az SZGYF által kezelt kiemelt projektek tekintetében az SZGYF mint kedvezményezett jogutódja 2019. augusztus 1-től a Főigazgatóság.

 

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

Az alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, a krízisközpontok, a titkos menedékházak, a Biztos Kezdet Gyerekház és a tanodák 2020. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2019. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2020. december 31-ig meghosszabbodik. E szolgáltatások támogatása tekintetében a finanszírozási időszak 2020. december 31-ig tart. 2019. augusztus 1-jétől a Biztos Kezdet Gyerekházra és tanodára megkötött finanszírozási szerződésekben az SZGYF helyébe a TEF lép be, a szerződésekből származó – korábban az SZGYF-et megillető, illetve terhelő – jogok és kötelezettségek a TEF-et illetik, illetve terhelik.

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

A drogpolitikai közfeladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében 2019. augusztus 1-jétől a Főigazgatóság jogutódja beolvadásos kiválással a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). A jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Főigazgatóság és az NNK közötti, 2019. július 31-ig megkötendő átadás-átvételi megállapodás rögzíti. A 2019. július 31-én a Főigazgatóság feladatkörébe tartozó kábítószerügyi pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében 2019. augusztus 1-jétől a Főigazgatóság jogutódja beolvadásos kiválással az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET). Az EMET-hez kerülő közfeladatok ellátására foglalkoztatott kormánytisztviselők foglalkoztatási jogviszonya – a kormányzati igazgatási szerv érintett szervezete, illetve tevékenysége esetében bekövetkező változás miatti jogviszonyváltásra tekintettel – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 114. § (1) bekezdése alapján 2019. augusztus 1-jén közalkalmazotti jogiszonnyá alakul át. A jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Főigazgatóság és az EMET közötti, 2019. július 31-ig megkötendő átadás-átvételi megállapodás rögzíti.

 

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Az NNK drogpolitikai feladatai körében

a) adatgyűjtéssel, elemzések végzésével elősegíti a drogpolitikai stratégiai döntések megalapozását, közreműködik irányelvek és standardok kifejlesztésében a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásához,

b) közreműködik a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásában, biztosítja a megvalósítás szakmai támogatását,

c) koordinálja a megelőző-felvilágosító szolgáltatások rendszerének működését, ennek keretében kapcsolatot tart az elterelésben érintett szolgáltatókkal,

d) ellátja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal kapcsolatos feladatok koordinációját,

e) igazolja, hogy a szenvedélybetegek közösségi alapellátását, alacsonyküszöbű ellátását, nappali ellátását vagy számukra megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző szociális szolgáltatók, intézmények, fenntartók szenvedélybetegség megelőzése érdekében végzett célzott prevenciós programjai megfelelnek-e a Nemzeti Drogellenes Stratégiában foglalt céloknak, és összhangban állnak-e a célzott prevenciós célú hazai pályázatokkal.

 

Kapcsolódó egyéb jogszabályok

Szinté a Magyar Közlöny ezen számában jelent meg a 1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról és a 1428/2019. (VII. 26.) Korm. határozat egyes kormányhatározatoknak a központi hivatalok hatáskörének változásával összefüggő módosításáról.

 

Részletek

180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról.

Magyar Közlöny, 2019. évi 130. szám (2019. július 26.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment