A Magyar Közlöny 2017. évi 214. számában (2017. december 18.) jelent meg a 2017. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el.

A jogszabály 42 törvény módosítását tartalmazza, köztük a szociális törvényét, illetve több, szociális területre közvetetten ható egyéb jogszabályét.

Módosításban érintett törvények:

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

3. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

5. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

7. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

8. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

9. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény

10. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény

11. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

12. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

13. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

14. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény

15. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény

16. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

17. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

18. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

19. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

20. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény

21. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény

22. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény

23. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény

24. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

25. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

26. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény

27. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény

28. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény

29. A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény

30. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény

31. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény

32. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény

33. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény

34. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

35. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény

36. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény

37. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

38. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény

39. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény

40. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

41. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

42. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény

 

A Szociális törvény módosítása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 19. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) Az (1) bekezdéstől eltérően, a 18/B. § (1) bekezdése szerinti országos nyilvántartáshoz az azt vezető hatóság a jogosult azonosításához szükséges, valamint a 18/A. § d) és e) pontjában meghatározott adatkörben közvetlen hozzáférést biztosít a szociális hatáskörében, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében, valamint – a 18/B. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatok kivételével – a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként, egészségbiztosítási pénztári feladatkörében, valamint a rehabilitációs hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá járási (fővárosi kerületi) hivatala számára a törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából.”

Az Szt. 43/A. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A járási hivatal a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállásának megállapítása céljából – ha a szükséges szakértelemmel nem rendelkezik – a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő szakértőt rendel ki. A szakvéleményben meg kell jelölni annak hatályát, amely nem haladhatja meg a tíz évet.

(4) Szakértő kirendelése esetén az ápolási díjról döntést hozó szerv a szakvélemény elkészítéséért díjat fizet. A díjazás összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

(5) A járási hivatal a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállásának megállapítása céljából – ha a szükséges szakértelemmel nem rendelkezik – a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő szakértőt rendel ki. A szakvéleményben meg kell jelölni annak hatályát, amely nem haladhatja meg a tíz évet.

(6) A (3) és az (5) bekezdés szerinti eljárásban a hatóság akkor rendelkezik a szükséges szakértelemmel, ha foglalkoztat olyan személyt, aki megfelel a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek.”

Részletek

2017. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról

Magyar Közlöny, 2017. évi 214. szám (2017. december 18.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment