A Magyar Közlöny 2018. évi 101. számában (2018. június 29.) megjelent a 2018. évi XIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2018. június 20-i ülésnapján fogadta el.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) a felügyeleti hatóság részére megállapított feladat- és hatásköröket a Magyarország joghatósága alá tartozó jogalanyok tekintetében az általános adatvédelmi rendeletben, valamint az e fejezetben és a VI. Fejezetben meghatározottak szerint a Hatóság gyakorolja.”

Az Infotv. a következő 75/A. §-sal egészül ki:

„75/A. § A Hatóság az általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (2)–(6) bekezdésében foglalt hatásköreit az arányosság elvének figyelembevételével gyakorolja, különösen azzal, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó – jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott – előírások első alkalommal történő megsértése esetén a jogsértés orvoslása iránt – az általános adatvédelmi rendelet 58. cikkével összhangban – elsősorban az adatkezelő vagy adatfeldolgozó figyelmeztetésével intézkedik.”

Az Infotv. a következő 77/A. §-sal egészül ki:

„77/A. § Az V–VI. Fejezet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

A törvény további szövegpontosító rendelkezéseket is tartalmaz az Infotv. vonatkozásában.

A törvény a kihirdetését követő napon (2018. június 30-án) lép hatályba.

A GDPR alkalmazásával kapcsolatban további jogharmonizációs jogszabályok megjelenése is várható.

 

Részletek

2018. évi XIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

Magyar Közlöny, 2018. évi 101. szám (2018. június 29.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Kapcsolódó anyagok

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment