A Magyar Közlöny 2019. évi 144. számában (2019. augusztus 23.) olvasható a 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról.

E rendelet célja annak biztosítása, hogy az évtizedeken át tartó és az ország gyarapodását szolgáló munkájuk elismeréseként a nyugdíjasok is részesülhessenek a magyar állampolgárok közös erőfeszítésének köszönhetően erősödő magyar gazdaság eredményeiből.

A rendelet értelmezésében a rezsiutalvány: a Magyar Államkincstár által kibocsátott, a Magyar Államkincstárral szembeni pénzkövetelést megtestesítő bankjegynek, forgatható utalványnak, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek, valamint értékpapírnak nem minősülő és kizárólag az e rendeletben meghatározott szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére szolgáló papíralapú fizetési eszköz.

A rezsiutalványra jogosult az a személy, akinek 2019 májusában

1. öregségi nyugdíjat,

2. özvegyi nyugdíjat,

3. szülői nyugdíjat,

4. árvaellátást,

5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,

6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

8. korhatár előtti ellátást,

9. szolgálati járandóságot,

10. átmeneti bányászjáradékot,

11. táncművészeti életjáradékot,

12. rokkantsági ellátást,

13. rehabilitációs ellátást,

14. baleseti járadékot,

15. rokkantsági járadékot,

16. bányászok egészségkárosodási járadékát,

17. fogyatékossági támogatást,

18. vakok személyi járadékát,

19. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

20. polgármesterek közszolgálati járadékát,

21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói
támogatást,

23. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,

24. a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátást,

25. kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint emelendő, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó
emelést,

26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,

27. házastársi pótlékot vagy

28. házastársi jövedelempótlékot folyósítottak.

 

A jogosultakat 2019 szeptemberében egyszeri juttatásként, egy alkalommal személyenként 9000 forint értékű, három darab 3000 forint címletű rezsiutalvány illeti meg.

A Magyar Államkincstár intézkedik a rezsiutalványnak a jogosultak részére történő megküldéséről. A rezsiutalványt tartalmazó küldemény jogosultak részére történő kézbesítésére postai szolgáltatás keretében kerül sor. A Posta a kézbesítést kizárólag egyszer kísérli meg. A postai kézbesítés eredménytelensége esetén az ismételt kiküldés iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnál, a Magyar Államkincstár által a honlapján közzétett címen kell előterjeszteni. A kérelem benyújtásának jogvesztő határideje 2019. november 30.

A rezsiutalvány a szolgáltatásért fizetendő, természetes személy fogyasztót terhelő számla kiegyenlítésére használható fel. A rezsiutalvány – a 6. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – sem részben, sem egészben készpénzre nem váltható.

A rezsiutalványt a jogosultak a 2020. március 31-ig használhatják fel.

A szolgáltató részére az ügyfélszolgálatán átadott rezsiutalványok értékét a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az átadást követő 15 napon belül jóváírja a rezsiutalványt felhasználó természetes személy által meghatározott természetes személy fogyasztó folyószámláján.

Ha a fogyasztó előre fizető mérővel rendelkezik, akkor a szolgáltató gondoskodik a rezsiutalványok értékének a mérőre történő feltöltéséről. Az egyetemes szolgáltató a jóváírásból fakadóan a természetes személy fogyasztó folyószámláján az elszámolás során jelentkező 3000 forintot meghaladó túlfizetést – visszafizetés helyett – a természetes személy fogyasztó következő számláiban számolja el.

 

Részletek

202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról.

Magyar Közlöny, 2019. évi 144. szám (2019. augusztus 23.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment