A Magyar Közlöny 2020. évi 150. számában (2020. június 23.) megjelent a 2020. évi LXV. törvény egyes törvényeknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 16-i ülésnapján fogadta el.

Módosuló jogszabályok:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

3. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény

4. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

5. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény

6. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény

7. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

8. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

9. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény

10. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

11. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény

12. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

13. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény

 

Az intézkedések közül kiemelendő, hogy a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában – az örökbe fogadható gyermekkel történő személyes találkozás céljából – évente legfeljebb tíz munkanapra a munkavállaló mentesül a rendelkezésre állási, illetve munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, ezt a jogállási törvények rögzítik.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 62. § (1) bekezdés (gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladatai) b) pontjában a „felkészítő tanfolyamról” szövegrész helyébe az „az ingyenesen igénybe vehető felkészítő tanfolyamról” szöveg lép.

A Gyvt. 62. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatás során felhívja az örökbe fogadni szándékozó személy figyelmét arra, hogy körülményei tekintetében köteles a valóságnak megfelelő információkat szolgáltatni, amelynek elmaradását értékelni kell az alkalmasságára vonatkozó vélemény kialakításánál, illetve az a már megállapított alkalmassága felülvizsgálatát eredményezi.”

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:121. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Örökbefogadó az a huszonötödik életévét betöltött, cselekvőképes személy lehet, aki a gyermeknél legalább tizenhat évvel, legfeljebb negyvenöt évvel idősebb, és személyisége, körülményei alapján alkalmas a gyermek örökbefogadására. Három év feletti gyermek örökbefogadása iránti kérelem benyújtása esetén az örökbefogadás a gyermek érdekében abban az esetben is engedélyezhető, ha az örökbefogadó szülő és a gyermek között legfeljebb ötven év a korkülönbség. Rokoni vagy házastársi örökbefogadás esetén a korkülönbségtől el kell tekinteni.”

A Ptk. 4:124. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gyámhatóság a nevelésbe vett gyermeket legfeljebb négy évre örökbefogadhatónak nyilvánítja, ha a szülőjének szülői felügyeleti joga nem szűnt meg és a szülő önhibájából

a) gyermekével nyolc hónapja nem tart rendszeres kapcsolatot vagy három hónapon át semmilyen formában nem tart kapcsolatot, illetve életvitelén, körülményein nem változtat, és emiatt a nevelésbe vétel nem szüntethető meg; vagy

b) lakó- és tartózkodási helyét az új lakó- és tartózkodási helyének hátrahagyása nélkül megváltoztatja, és az annak felderítésére irányuló intézkedések három hónapon belül nem vezetnek eredményre.”

 

A Ptk. 4:124. § (3) bekezdésében az „a nevelésbe vételt” szövegrész helyébe az „az ideiglenes hatályú elhelyezést és a nevelésbe vételt” szöveg lép.

 

A törvény 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

 

 

Részletek

2020. évi LXV. törvény egyes törvényeknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő módosításáról.
Magyar Közlöny 2020. évi 150. szám (2020. június 23.)

 

Kapcsolódó cikk:

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment