A Magyar Közlöny 2020. évi 168. számában (2020. július 14.) megjelent 2020. évi LXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.

Az Nkt 2. § (1) bekezdése helyébe lépő rendelkezés szerint az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, a szakgimnáziumi, szakiskolai nevelés-oktatásban a második szakképesítés, szakképzettség megszerzését biztosító első képesítő vizsga, szakmai vizsga befejezéséig, valamint a készségfejlesztő iskola utolsó gyakorlati évfolyamának befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata. Ingyenes az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló részére.

 

Az Nkt. 27. § (1) bekezdése helyébe lépő rendelkezés alapján az iskolában a nevelést-oktatást a nappali oktatás munkarendje szerint a kell megszervezni. A nappali rendszerű iskolai oktatás e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben az évfolyamra, az időtartamra, a tanulói hozzáférésre és a tanulók felügyeletének megszervezésére vonatkozó részletszabályok meghatározásával, tantermen kívüli, digitális munkarendben is megszervezhető.

A tantermen kívüli digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik.

 

Az Nkt. 59. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót a neveléssel-oktatással összefüggésben személyiségi jogában megsérti, arra a Polgári Törvénykönyv sérelemdíjra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a bíróság a sérelemdíjat oktatási, képzési szolgáltatásként határozza meg. A bíróság által megítélt oktatási, képzési szolgáltatást a jogsértő saját maga vagy vásárolt szolgáltatásként biztosítja.”

 

A jogszabályszámos további köznevelési módosítást is tartalmaz.

A törvény rendelkezései a kihirdetését követő nyolcadik napon, illetve 2020. augusztus 31-én lépnek hatályba.

 

Részletek

2020. évi LXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról.
Magyar Közlöny 2020. évi 168. szám (2020. július 14.)

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment