A Magyar Közlöny 2020. évi 125. számában (2020. május 28.) megjelent a 2020. évi XXVIII. törvény az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről. A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el.

Az állami fenntartó szociális intézmény esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, gyermekotthon, utógondozó otthon és nevelőszülői hálózat esetén a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: szakminiszter) előzetes hozzájárulásával adhatja az általa fenntartott engedélyest egyházi fenntartó fenntartásába.
A szakminiszter az előzetes hozzájárulását megelőzően kikéri az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter véleményét.

A fenntartóváltozással érintett engedélyes (a továbbiakban: átvett engedélyes) feladatellátásához szükséges, állami tulajdonban álló ingó és ingatlan vagyon, valamint vagyoni értékű jog – ideértve a Nemzeti Földalapról szóló törvény hatálya alá tartozó ingatlanokat (a továbbiakban: föld) is –, amely kifejezetten és nevesítetten a feladatellátáshoz kapcsolódik, ingyenesen, könyv szerinti nyilvántartási értéken az egyházi fenntartó tulajdonába adható.

A vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról (a továbbiakban: ingyenes tulajdonba adás) – a szakminiszter által az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és föld esetében az agrárpolitikáért felelős miniszter bevonásával előkészített javaslat alapján – a Kormány nyilvános határozattal dönt.

Az állami fenntartó és az engedélyest átvevő egyházi fenntartó – ingyenes tulajdonba adás esetén a Kormány döntését követően – a fenntartóváltozásról megállapodást, a feladatok további ellátásáról pedig az Szt.-ben, illetve a Gyvt.-ben meghatározottak szerint ellátási szerződést köt.

Az ingyenes tulajdonba adásra kerülő ingatlanok és vagyoni értékű jogok tekintetében a tulajdonosi joggyakorló, az engedélyest átvevő egyházi fenntartó és e vagyonelemeket a feladatátadás időpontjában a feladatellátás céljából bármely jogcímen használó személy – a megállapodás és ellátási szerződés megkötését követően – megállapodást köt.

A fenntartóváltozást az általános szabályok szerint kell bejegyeztetni a szolgáltatói nyilvántartásba.

Az átvett engedélyes csak egyházi fenntartó vagy – a 4. alcímben meghatározott esetben – az állami fenntartó fenntartásába adható át.

Átvett engedélyes esetén a szakminiszter előzetes hozzájárulása szükséges

a) az átvett engedélyes másik egyházi fenntartó fenntartásába történő átadásához,

b) az átvett engedélyes elköltöztetéséhez, illetve támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatás helyének megváltoztatásához vagy a szolgáltatói nyilvántartásból történő törléséhez,

c) a nyújtott szociális szolgáltatások, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység megváltoztatásához,

d) a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszám csökkentéséhez, és

e) az átvett engedélyes működésében tervezett egyéb, az ellátási szerződésben megjelölt változtatásokhoz.

 

Az ingyenes tulajdonba adás során átadott ingatlan egyházi fenntartó által történő megterhelésének és elidegenítésének feltétele a szakminiszter és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter előzetes hozzájárulása. Az előzetes hozzájárulás nélkül megkötött szerződés semmis.

Az ellátási szerződés megszűnése esetén az ingyenes tulajdonba adás során az egyházi fenntartónak átadott vagyon, illetve az annak helyébe lépő vagyonelemek tulajdonjoga könyv szerinti nyilvántartási értéken visszaszáll az államra. Az érintett ingók és ingatlanok tulajdonjogát az állam e törvény erejénél fogva szerzi meg. Az állam tulajdonjogát – kérelmére – az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

 

A törvény 2020. augusztus 1-jén lép hatályba, ekkor 29 ingatlan (1. sz. melléklet) kerül szociális feladatellátáshoz kapcsolódóan egyházi tulajdonba.

 

Részletek

2020. évi XXVIII. törvény az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről.
Magyar Közlöny 2020. évi 125. szám (2020. május 28.)

 

Kapcsolódó cikk:

  1. Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment