A Magyar Közlöny 2020. évi 125. számában (2020. május 28.) megjelent a 2020. évi XXXI. törvény egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el.

 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (Közfogtv.) módosítása kapcsán változott a közfoglalkoztatásból kizárhatóság leírása.

A Közfog.tv. 1. § (4a) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:

(Az álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha):

„b) közvetlen lakókörnyezetének rendezetlen állapota miatt
ba) a feladat- és hatáskör szerint érintett hatóság az egészségre vagy a közbiztonságra vonatkozó kockázatot állapított meg, vagy
bb) a jegyző – a ba) alpont szerinti hatósági megállapítás hiányában – a helyi önkormányzati rendeletben előírt kötelezettségek nem teljesítését állapította meg végleges határozatban,”

A Közfog.tv. 1. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4b) A (4a) bekezdés b) pontja szerinti, a közfoglalkoztatásból történő kizárás tárgyában hivatalból folytatott közigazgatási hatósági eljáráshoz
a) az egészségügyi, közbiztonsági kockázatot megállapító hatóság, vagy
b) – az a) pont szerinti hatósági megállapítás hiányában – a jegyző az állami foglalkoztatási feladatot ellátó járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) részére öt napon belül adatot szolgáltat.”

A Közfog.tv. 1. §-a a következő (4f ) és (4g) bekezdéssel egészül ki:

„(4f ) A (4b) bekezdés b) pontja szerinti esetben a járási hivatal megkeresésére nincs szükség, ha a) a közfoglalkoztatást
aa) a közfoglalkoztatott lakóhelye szerinti helyi önkormányzat, annak intézménye, vagy
ab) a helyi önkormányzat által alapított gazdálkodó szervezet valósítja meg, vagy
b) az önkormányzatnak nincs a (4a) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti hatályos önkormányzati rendelete.
(4g) A (4f ) bekezdés a) pontja szerinti közfoglalkoztató megtagadhatja a közfoglalkoztatási jogviszony létesítését, ha az álláskeresővel szemben a (4a) bekezdés b) pontja szerinti kizárási ok fennállásáról van tudomása.”

(4) A Közfog.tv. 1. §-a a következő (4j) bekezdéssel egészül ki:

„(4j) E törvény alkalmazásában
a) közvetlen lakókörnyezet a lakhatás helyéül szolgáló ingatlan (az azon lévő építmény, kert, udvar), valamint jogszabályban meghatározott, az ingatlanhoz kapcsolódó utcafronti közterület,
b) rendezetlen állapotú lakókörnyezet:
ba) az ingatlanon hulladék-felhalmozás vagy egészségre káros anyagok tárolása történik,
bb) az ingatlanon balesetveszélyes építmény található,
bc) az ingatlan elhanyagolt állapota a növényi és állati kártevők, kórokozók elszaporodását elősegíti,
bd) az ingatlanról az állatok közterületre kijutása akadálytalanul történik,
be) az ingatlanhasználó az ingatlannal kapcsolatban a helyi önkormányzati rendeletben előírt kötelezettségeket
nem teljesíti.”

 

Részletek

2020. évi XXXI. törvény egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról.
Magyar Közlöny 2020. évi 125. szám (2020. május 28.)

 

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment