A Magyar Közlöny 2022. évi 197. számában (2022. november 30.) megjelent a 2022. évi L. törvény Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján fogadta el.

Az 1993. évi III. törvény módosítása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Mindenki felelős önmagáért.
(2) Ha az egyén önmagáról gondoskodni nem képes, őt – a képességeik és lehetőségeik szerint, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rokontartásra vonatkozó szabályai szerinti sorrendben – a hozzátartozók segítik.
(3) Ha az egyén önmagáról gondoskodni nem képes és a hozzátartozók (2) bekezdés szerinti gondoskodásra vonatkozó kötelességüket nem teljesítik, az egyén lakóhelye szerinti települési önkormányzat jogszabályban meghatározott feltételek szerinti gondoskodási kötelezettsége áll fenn.
(4) Ha az egyén önmagáról gondoskodni nem képes, és a hozzátartozók a (2) bekezdés szerinti, a települési önkormányzat pedig a (3) bekezdés szerinti gondoskodásra vonatkozó kötelességet nem teljesítik, az államnak jogszabályban meghatározott feltételek szerinti kötelezettsége áll fenn.
(5) Az állam és a települési önkormányzat a szociális gondoskodás feltételeinek biztosításával összefüggő feladatainak ellátása során együttműködik az egyházi és civil szervezetekkel.
(6) A szociális intézmények és intézkedések rendszerének kialakítása és működési kereteinek biztosítása az állam és a települési önkormányzat feladata e törvényben meghatározott módon.”

2022. évi L. tv. 13. §

A Szociális törvény további módosításai:

  • Az európai uniós finanszírozású projekt keretében kialakított új támogatott lakhatási férőhelyek számával 2025. december 31-ig csökkenteni kell az az ötven fő feletti, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek számára tartós ápolást, gondozást nyújtó intézményei férőhelyeinek számát.
  • A jogszabály alapján képzésre kötelezett személyek a képzésre a szociálpolitikáért felelős miniszter,
    valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által együttesen kijelölt szerv által vezetett
    jelentkezési és képzésszervezési nyilvántartás online felületén jelentkeznek a törvényben megadott adattartalommal.
  • A szociális vetítési alap alkalmazása az öregségi nyugdíjmimumra hivatkozó jogszabályi részekben.
  • Egyéb technikai pontosító rendelkezések.

Az 1997. évi XXXI. törvény módosítása

A módosítások jelentős része a nevelőszülői ellátmányra és a nevelőszülői rendszer működésére vonatkozik.

A Gyvt. 56. § (1) és (2) bekezdése szerinti nevelési ellátmány meghatározása változik, legalacsonyabb összege pedig emelkedik, 2023. évben havi
a) 53 437 forint átlagos szükségletű gyermek,
b) 62 344 forint különleges szükségletű gyermek,
c) 66 798 forint speciális vagy kettős szükségletű gyermek, és
d) 53 437 forint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt esetén.

Számos pénzbeli kérdést illetően a Gyvt. is átveszi a szociális vetítési alap kifejezést a rendelkezéseiben

A gyermekvédelmi gyám feladataival, jogkörével kapcsolódó rendelkezésekben van változás, a törvényben megjelenik a hivatkozás a gyámi feladatokra vonatkozó szakmai portokollról.

Egyéb pontosító rendelkezések.

Magyar Közlöny, 2022. évi 197. szám