A Magyar Közlöny 2019. évi 151. számában (2019. szeptember 10.) olvasható a Kormány 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelete a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról.

A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A járási hivatal az igazolvány hatályának lejárta előtt 90 nappal – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – értesíti az ügyfelet az igazolvány időbeli hatályának lejáratáról és arról, hogy ha a jogosultsága továbbra is fennáll, kezdeményezheti az igazolvány időbeli hatályának meghosszabbítását.
(2b) Az igazolvány időbeli hatályának meghosszabbítása az igazolvány hatályának lejárta előtt legfeljebb 90 nappal kezdeményezhető, az új igazolvány időbeli hatályának kezdete az új igazolvány kiállításának napja.”

2. § A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ügyfél részére lejárati határidő nélkül kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt, az 1. számú melléklet szerinti irat alapján a mozgásában korlátozott személy állapota végleges.”

3. § A Korm. rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

„14. § E rendeletnek a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 7. § (3) bekezdését a Módr1. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

4. § A Korm. rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:

„15. § E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 7. § (2a) bekezdését azoknak az igazolványoknak az esetében kell alkalmazni, amelyek 2020. január 1-jén még legalább 90 napig hatályosak.”

 

A rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. október 1-jén lép hatályba. Az 1. § és a 4. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

 

Részletek

219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelete a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról.

Magyar Közlöny, 2019. évi 151. szám (2019. szeptember 10.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment