A Magyar Közlöny 2019. évi 96. számában (2019. június 7.) megjelent a belügyminiszter 24/2019. (VI. 7.) BM rendelete a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról.

A Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj célja, hogy – a magyarországi roma nemzetiséggel, illetve roma nemzetiségi közösséggel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében – felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében támogatásban részesítse a roma nemzetiségi nevelést, oktatást folytató középfokú iskolák ajánlása alapján a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott, roma nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű, középiskolai tanulókat.

Az ösztöndíj mértéke tanulónként havonta harmincezer forint, mely összeg a megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben a tanítási év végéig kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a miniszter – legkésőbb minden tanév utolsó napjáig – közzéteszi a honlapján. A pályázati felhívás tartalmazza a pályázaton részvételre jogosult roma nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű, nyelvoktató és roma népismereti oktatással rendelkező, illetve érettségi megszerzésére irányuló képzést szervező középfokú iskolák felsorolását, az ösztöndíj megállapításának és folyósításának e rendeletben meghatározott feltételeit, a pályázat kötelező tartalmát, a benyújtás, továbbá a szerződéskötés határidejét. A pályázat benyújtásának határideje a meghirdetést követő harmincadik nap.

A pályázaton kizárólag azok a pályázati felhívásban szereplő roma nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató középfokú iskolák vehetnek részt, amelyek

a) roma nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást,

b) a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű középfokú nevelés-oktatással nem rendelkező nemzetiségek esetében

roma nemzetiségi lovári és beás nyelvoktató vagy roma népismereti oktatást folytatnak.

A középfokú iskola az általa kiválasztott – és sorrendbe állítással ajánlott –, legalább két, az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamot megelőző évfolyamát végző tanulóval együttesen terjeszti fel pályázatát.

A pályázaton az a magyar állampolgár tanuló vehet részt,

a) aki nyilatkozata szerint a roma nemzetiséghez tartozik,

b) akinek a tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén a 4,00 tanulmányi átlageredményt eléri,

c) aki más forrásból azonos időszakra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül,

d) aki – törvényes képviselőjével egyetemben – a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul a pályázat elbírálásához feltétlenül szükséges személyes adatainak kezeléséhez.

Az ösztöndíj csak a pályázatot elnyert tanuló, a középfokú iskola és a miniszter tevékenységét segítő minisztérium közötti, az ösztöndíj folyósításával összefüggő jogokat és kötelezettségeket tartalmazó szerződés megkötését követően folyósítható.

A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

 

Részletek

24/2019. (VI. 7.) BM rendelet a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról.

Magyar Közlöny, 2019. évi  96. szám (2019. június 7.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment