A Magyar Közlöny 2019. évi 198. számában (2019. december 10.) megjelent a Kormány 297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (Átr.) 10. alcíme a következő 37. §-sal egészül ki:

„37. § (1) A 36. § alapján járó kiegészítő támogatás 2019. évi időarányos része azt a fenntartót is megilleti, amely a Kvtv2. 42. § (1) bekezdés a) pontja és 2. melléklet III. pont 3. alpont e) pontja alapján falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás jogcímen 2019. április 1-jén még nem részesült támogatásban, ha a támogatás biztosításának a Kvtv2. szerinti feltételei az e § szerinti kiegészítő támogatás folyósításának időpontjában is fennállnak.

(2) A fenntartó az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást a 2019. évi működési támogatás elszámolása során igényelheti. Az igazgatóság az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás iránti igényről a 2019. évi működési támogatás elszámolásáról szóló határozatban dönt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás a 2020. január 31-éig felmerülő kiadásokra használható fel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás ellenőrzésére és visszafizetésére a 6. és 7. alcímben foglaltakat, felhasználására a 36. § (4) és (6) bekezdését alkalmazni kell.”

 

2. § Az Átr.

a) 29. § (1) bekezdésében, 29. § (6) bekezdés a) pontjában és 33. § (6) bekezdés a) pontjában a „Kvtv.” szövegrész helyébe a „Kvtv2.” szöveg,

b) 36. § (1) bekezdésében a „Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv2.)” szövegrész helyébe a „Kvtv2.” szöveg lép.

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

 

 

Részletek

297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

Magyar Közlöny, 2019. évi 198. szám (2019. december 10.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment