A Magyar Közlöny 2020. évi 156. számában (2020. június 30.) megjelent a Kormány 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról.

A rendelet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára

a) a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének,

b) a  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemeléseinek ellentételezése érdekében.

A kiegészítő támogatás felhasználásának határideje: 2020. december 31.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet I. pont 1. alpont a) pontja szerinti jogcímhez biztosítandó támogatás önkormányzatonkénti összegét az 1. melléklet tartalmazza. A  Kvtv. 2.  melléklete egyes jogcímeihez kapcsolódó kiegészítő támogatás fajlagos összegét jogcímenként a  2.  melléklet tartalmazza. Azon jogcímeknél, amelyeknél a  Kvtv. 2.  melléklete az  ott meghatározott esetekben eltérő mértékű, eltérő arányban meghatározott támogatást állapít meg, azt a  2.  melléklet szerinti kiegészítő támogatásra is alkalmazni kell.

A  kiegészítő támogatást a  (2)  bekezdés szerinti jogcímeken megalapozó mutatószámokat a  Kvtv. 2.  melléklet Kiegészítő szabályok 2.  pont b)  alpontja szerinti, május 15-ei határidejű adatszolgáltatás alapján kell figyelembe venni.

A  települési önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás 50%-át 2020. július 15-éig, ezt követően augusztus hónaptól öt egyenlő részletben minden hónap 15-éig kell folyósítani. A kiegészítő támogatás folyósításáról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar

Államkincstár gondoskodik. A  helyi önkormányzat a  támogatás felhasználásáról 2020. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.

 

Kiegészítő támogatások fajlagos összege

 • család- és gyermekjóléti szolgálat 320 000 forint/számított létszám/év
 • család- és gyermekjóléti központ 350 000 forint/számított létszám/év
 • szociális étkeztetés 1 000 forint/fő
 • házi segítségnyújtás – személyi gondozás 33 000 forint/fő
 • falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 229 000 forint/szolgálat
 • időskorúak nappali intézményi ellátása 27 000 forint/fő
 • fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 43 000 forint/fő
 • pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 16 000 forint/fő
 • hajléktalanok nappali intézményi ellátása 12 000 Ft/számított férőhely, az emberi erőforrások minisztere által kijelölt intézmények esetében a fenntartó engedélyesenként további 10 065 900 forint támogatásra jogosult
 • családi bölcsőde 58 000 forint/fő
 • hajléktalanok átmeneti intézményei 32 000 forint/férőhely
 • támogató szolgáltatás – teljesítménytámogatás 300 Ft/feladategység
 • Közösségi alapellátások – teljesítménytámogatás 15 000 Ft/feladategység
 • Bölcsőde, mini bölcsőde – felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 206 500 forint/számított létszám/év
 • Bölcsőde, mini bölcsőde – bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 115 000 forint/számított létszám/év
 • a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása – szakmai dolgozók bértámogatása 376 000 forint/számított létszám/év
 • intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás 176 000 forint/számított létszám/év

 

Részletek

305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról.
Magyar Közlöny 2020. évi 156. szám (2020. június 30.)

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment