A Magyar Közlöny 2018. évi  144. számában (2018. szeptember 25.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 31/2018. (IX. 25.) EMMI rendelete egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

A módosítás két szakmai rendeletet érint.

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2. számú melléklet II. Fogyatékos személyek ellátása alcím II.2. Szakosított szolgáltatások megnevezésű táblázat „gondozó” sorában az „ápoló kiskorúak ellátása és súlyos, halmozottan sérült ellátottak esetén” szövegrész helyébe az „ápoló, kiskorúak ellátása és súlyos, halmozottan sérült ellátottak esetén +” szöveg lép.

 

2. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosítása

A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az állami, egyházi vagy nem állami fenntartó dönthet arról, hogy a fenntartásában működő intézményben foglalkoztatott vezető a 11. § (1) bekezdésében meghatározottak közül mely képzésszervező által indított vezetőképzésen vegyen részt.”

Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) Új vezető megbízása esetén az általa a vezetői megbízását megelőzően teljesített és tanúsítvánnyal igazolt vezetőképzést – függetlenül attól, hogy azt a 11. § (1) bekezdése szerinti mely képzésszervezőnél végezte – el kell fogadni, ha az megfelel az e rendelet szerinti vezetőképzési kötelezettsége teljesítésének.

(2) Ha a vezetőt foglalkoztató intézmény fenntartója megváltozik, a vezető által a fenntartóváltást megelőzően teljesített és tanúsítvánnyal igazolt vezetőképzést – függetlenül attól, hogy azt a 11. § (1) bekezdése szerinti mely képzésszervezőnél végezte – el kell fogadni, ha az megfelel az e rendelet szerinti vezetőképzési kötelezettsége teljesítésének.”

Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vezetőképzést
a) a Semmelweis Egyetem önálló szervezeti egysége,
b) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, illetve
c) a Károli Gáspár Református Egyetem
[a továbbiakban az a)–c) pontban foglaltak együtt: képzésszervező] végzi.”

Az R. a következő 21. §-sal egészül ki:

„21. § Mentesül a vezetőképzésben való részvételi kötelezettség alól az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2018. (IX. 25.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor vezetőképzésre kötelezett személy, ha a Módr. hatálybalépésének napján a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra.”

 

A módosítás értelmében a vezetőképzés képzésszervezők köre bővül két intézménnyel. Az állami, nem állami és egyházi fenntartók intézményei vezetőképzésre kötelezett személyei választhatnak, mely intézményben kívánják a képzést elvégezni. További változás, hogy ha a vezetőnek a nyugdíjkorhatár eléréséig kevesebb, mint 5 éve van hátra, mentesül a vezetőképzési kötelezettség alól.

A rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

 

Részletek

31/2018. (IX. 25.) EMMI rendelete egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

Magyar Közlöny, 2018. évi 144. szám (2018. szeptember 25.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment