A Magyar Közlöny 2020. évi 168. számában (2020. július 14.) megjelent a Kormány 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelete a tizenharmadik havi ellátásról.

Tizenharmadik havi ellátásra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára

1. korhatár előtti ellátásban,

2. szolgálati járandóságban,

3. átmeneti bányászjáradékban,

4. táncművészeti életjáradékban,

5. rokkantsági ellátásban,

6. rehabilitációs ellátásban,

7. baleseti járadékban,

8. bányászok egészségkárosodási járadékában,

9. fogyatékossági támogatásban,

10. vakok személyi járadékában,

11. rokkantsági járadékban,

12. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,

13. polgármesterek közszolgálati járadékában,

14. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,

15. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,

16. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,

17. a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásban,

18. az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben,

19. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,

20. házastársi pótlékban vagy

21. házastárs után járó jövedelempótlékban részesül.

(2) A tizenharmadik havi ellátás megilleti

a) a tárgyévben az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan, az (1) bekezdés szerinti ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy olyan, az (1) bekezdés szerinti ellátásának megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, amelyben a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára részesült,

b) a tárgyévben rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan rokkantsági járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg, amelyben a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára részesült.

(3) A (2) bekezdés szerinti ellátások után a tizenharmadik havi ellátásra való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a (2) bekezdés szerinti változás következett be.

(4) Ha a jogosult több, az (1) bekezdés szerinti ellátásban részesül, a tizenharmadik havi ellátásra való jogosultságot ellátásonként kell vizsgálni.

 

2. § (1) A tizenharmadik havi ellátás összege megegyezik – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – a tárgyév január hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított, az 1. § alapján tizenharmadik havi ellátásra jogosító ellátások együttes összegével.

(2) Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén a tizenharmadik havi ellátás összege a tárgyévet megelőző év december havi ellátásnak a tárgyév január 1-jétől esedékes emeléssel megemelt összegével egyezik meg.

 

3. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a tizenharmadik havi ellátásra a tizenharmadik havi nyugdíj szabályait kell alkalmazni azzal, hogy ahol jogszabály tizenharmadik havi nyugdíjat említi, azon tizenharmadik havi ellátást kell érteni.

 

A rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

 

A tizenharmadik havi ellátás összege a 2. §-ban foglaltaktól eltérően

a) a 2021. évben a 2. § szerinti összeg 25%-a,

b) a 2022. évben a 2. § szerinti összeg 50%-a,

c) a 2023. évben a 2. § szerinti összeg 75%-a.

 

Részletek

342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet a tizenharmadik havi ellátásról.
Magyar Közlöny 2020. évi 168. szám (2020. július 14.)

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment