A Magyar Közlöny 2017. évi 208. számában (2017. december 11.) jelent meg a 381/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.

A módosító csomag öt szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendelet tekintetében tartalmaz rendelkezéseket.

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (Tr.)

A módosítás érinti a támogatott lakhatás térítési díját, a Tr. 28. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A támogatott lakhatást igénybe vevő személy távolléte idejére személyi térítési díjként a lakhatási költség 100%-át, és ha távollétének ideje alatt az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerint egyéb szolgáltatásokat igénybe veszi, a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások térítési díját fizeti. Távollétnek minősül az a nap, melyen az ellátott nem tartózkodik a támogatott lakhatást biztosító ingatlanban.”

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése vonatkozásban a Tr. 31. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Kormány az Szt. 17. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során az Szt. 17. § (3) bekezdése szerinti szociális hatáskört gyakorló szervként az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.”

 

A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet (Fvr.)

Az Fvr. 1. §-át megelőző alcím címe helyébe az „Alapvizsgálat és felülvizsgálat” cím lép és jelentősen módosul a jogszabály normaszövegének jelentős része.

 

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (Tkr.)

A finanszírozási szerződés megkötése alcímet megelőzően a „Működési támogatás nyújtása pályázati eljárás nélkül” alcímmel egészül ki, továbbá a rendelet a 9/A. § paragrafussal egészül ki:

„9/A. § (1) Ha a Főigazgatóság az e rendelet szerinti szolgáltatást is nyújtó engedélyesét más fenntartó fenntartásába adja, az engedélyest átvevő fenntartóval az engedélyes által a fenntartóváltozás időpontjában nyújtott szolgáltatásra – fejlesztő foglalkoztatás esetén legfeljebb a fenntartóváltozás időpontjára számított feladatmutató erejéig – a finanszírozási szerződés a finanszírozási időszak végéig pályázati eljárás lefolytatása nélkül is megköthető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a finanszírozási szerződés megkötéséről a miniszter dönt, és a hatályos finanszírozási feltételeknek megfelelően megállapítja a 7. § (5) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontja szerinti egyéb feltételeket. A Főigazgatóság a döntésről és a feltételekről – a miniszteri döntést követő 8 napon belül – értesíti az engedélyest átvevő fenntartót.”

Tkr. 10. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) A 9/A. § szerinti esetben – a (2) bekezdésben foglaltakon túl – a finanszírozási szerződés megkötésének feltétele, hogy az engedélyest átvevő fenntartó csatlakozott a Főigazgatóság elektronikus pályázatkezelő rendszeréhez.”

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (Sznyr.)

Az Sznyr. 1. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)
„h) külső férőhely:
ha) hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén,
hb) rehabilitációs szociális intézményi ellátás esetén az utógondozás ideje alatt,
hc) családok átmeneti otthona esetén vagy
hd) utógondozói ellátás esetén
a szolgáltató által, de a szolgáltató épületén kívül biztosított lakhatási forma;”

Az Sznyr. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Szakápolási központ ideiglenes hatállyal nem jegyezhető be.”

Az Sznyr. 17. alcíme a következő 50/F. §-sal egészül ki:

„50/F. § (1) A bentlakásos szociális intézményben szervezett egészségügyi ellátásra is működési engedéllyel rendelkező idősek otthona nem köteles kérni a szakápolási központként történő bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba.

(2) Az egyéb főzőhelyként szociális étkeztetést nyújtó engedélyes fenntartója 2018. június 30-áig köteles kérelmezni az engedélyes által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó adatok – szociális konyhára vagy népkonyhára történő – módosítását. Ha a fenntartó a határidőt elmulasztja, a működést engedélyező szerv 2018. augusztus 1-jétől az egyéb főzőhelyként nyújtott szociális étkeztetést, ha pedig az engedélyes kizárólag ilyen szolgáltatást nyújtott, az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból.”

Módosul az Sznyr. 1. számú melléklete.

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (Nyr.)

A módosítás érinti a bölcsődei ellátás és a nevelőszülői ellátás esetén teljesítendő jelentést, ehhez kapcsolódóan az Nyr. mellékletében is történnek változások.

 

 

Részletek

381/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.

Magyar Közlöny, 2017. évi 208. szám (2017. december 11.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment