A Magyar Közlöny  2024. évi 23. (2024. február 29.) számában megjelent Kormány 40/2024. (II. 29.) Korm. rendelete a gyermekvédelmiintézmény-vezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatához szükséges kormányrendelet módosításáról.

Kjtvhr. módosítása

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) a következő 4. §-sal egészül ki:

„4.  § (1) A  Gyvt. szerinti gyermekotthont működtető intézmény vezetőjévé, a  gyermekotthon vezetőjévé, a  nevelőszülői hálózatot működtető intézmény vezetőjévé, a  nevelőszülői hálózat szakmai vezetőjévé, valamint a javítóintézet igazgatójává és otthonvezetőjévé az a személy nevezhető ki, aki

a) hozzájárul a  pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez és az  ehhez szükséges személyes adatainak a kezeléséhez, és

b) a pszichológiai alkalmassági vizsgálaton alkalmas minősítést kap.

(2) A pszichológiai alkalmasság vizsgálata során az (1) bekezdés szerinti vezetőnek az 1. mellékletben meghatározott pszichológiai feltételeknek, valamint a  közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter és a  gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által együttesen jóváhagyott és az általuk vezetett minisztériumok honlapján közzétett vezetői kompetenciáknak kell megfelelnie. A  pszichológiai alkalmassági vizsgálatot a  közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter és a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által együttesen jóváhagyott pszichológiai alkalmasságvizsgálati szakmai protokoll alapján kell elvégezni

(3) A pszichológiai alkalmasságot

 • a) személyiségtesztek,
 • b) intelligenciatesztek,
 • c) papíralapú vagy műszeres figyelemvizsgálatok,
 • d) kompetenciavizsgálatok,
 • e) az a)–d) pontban meghatározott vizsgálatok kombinációjának, valamint
 • f) – ha a vizsgált személy pszichológiai állapota indokolja – kiegészítő vizsgálatok

elvégzésével és a vizsgálat eredményeinek komplex kiértékelésével a vizsgálatot végző pszichológus minősíti.

(4) A pszichológiai alkalmassági vizsgálatot a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium végzi.

(5) A  pszichológiai alkalmassági feltételeket az  (1)  bekezdés szerinti vezetőnek a  tudomására kell hozni, és azok fennállását – a  (6)  bekezdésben foglalt esetek kivételével – a  pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzésével kétévente ellenőrizni kell.

(6) A pszichológiai alkalmassági vizsgálatot, ha a) az  előző vizsgálat során a  vizsgálatot végző két évnél korábbi időpontot javasol, a  vizsgálatban meghatározott időpontban,

b) a munkáltatói jogkör gyakorlója azt kezdeményezi, soron kívül

kell elvégezni.”

A Kjtvhr. a következő 29. §-sal egészül ki:

„29. § (1) A gyermekvédelmiintézmény-vezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatához szükséges kormányrendelet módosításáról szóló 40/2024. (II. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 4.  §-ban foglaltakat a Módr. hatálybalépésének napján folyamatban lévő pályázati eljárások esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy a pályázó a  4.  § (1)  bekezdése szerinti hozzájárulását a  pályázati határidő lejártát követően, de legkésőbb a  kinevezését megelőzően is megteheti.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a Módr. hatálybalépésének napján a Módr.-rel megállapított 4. § (1) bekezdése szerinti vezetői megbízásban állók pszichológiai alkalmasságát a 4. § szerinti vizsgálat útján ellenőrizheti.”

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Magyar Közlöny, 2024. évi 23. szám

A pszichológiai alkalmasság feltételei

 • 1. A személyiség egészével kapcsolatos elvárások
  • 1.1. Kiegyensúlyozott pszichés állapot
  • 1.2. Életkornak megfelelő érettség
  • 1.3. Átlag feletti érzelmi-indulati kontroll
  • 1.4. Átlag feletti érzelmi intelligencia
  • 1.5. Átlagos pszichés terhelhetőség, stresszel való megküzdési képesség
  • 1.6. Átlagos alkalmazkodási képesség
  • 1.7. Átlagos teljesítménymotiváció
 • 2. Kognitív képességekkel kapcsolatos elvárások
  • 2.1. Átlagos intellektuális képességek
  • 2.2. Átlagos figyelmi képességek
 • 3. Társas készségekkel kapcsolatos elvárások
  • 3.1. Átlag feletti szóbeli kommunikációs készségek
  • 3.2. Átlagos írásbeli kommunikációs készségek
 • 4. Társadalmi normáknak való megfelelés
  • 4.1. Átlag feletti felelősségtudat
  • 4.2. Szabálykövető, fegyelmezett magatartás, amelynek keretében elvárt a vizsgálatok során való együttműködés,azok szabályainak betartása, a tesztek értékelhető kitöltése
  • 4.3. Élettörténete mentes a kóros függőségektől (például játékszenvedély, alkoholfüggőség, drogfüggőség)
  • 4.4. Élettörténete mentes öngyilkossági kísérlettől, öngyilkosságra utaló magatartástól
  • 4.5. Élettörténete mentes a szexuális devianciáktól”