A Magyar Közlöny 2021. évi 132. számában (2021. július 13.) megjelent a Kormány 414/2021. (VII. 13.) Korm. rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 21. § (8b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8b) A gyermekek otthongondozási díját megállapító szerv a (8) bekezdés szerinti szakmai vélemény felülvizsgálatát a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvostól kérheti.”

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 21. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Szt. 38. § (4) bekezdése alkalmazásában a (8) bekezdés szerinti szakorvos, valamint a (8b) bekezdés alapján felkért szakfelügyelő főorvos – a díjazásra vonatkozó szabályok kivételével – szakértőnek minősül.”

 

2. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

„16. § Az örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jognyilatkozat alapján a gyermek számára gyermekvédelmi gyámot, helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel, és a gyermeket ideiglenesen elhelyezi a leendő örökbefogadó szülőnél.”

3. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

„19. § (1) A nem magyar állampolgárságú gyermek – ide nem értve a Gyvt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személyt – ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétele és utógondozói ellátása ügyében a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala jár el. Ezekben az esetekben a gyámhivatal illetékessége az ideiglenes hatályú elhelyezés, a nevelésbe vétel és az utógondozói ellátás alatt nem változik.

(2) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a tranzitzónában tartózkodó, tizennegyedik életévét betöltött, kísérő nélküli kiskorú részére történő eseti gyámrendelés érdekében a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal jár el kijelölt gyámhivatalként.”

4. § Hatályát veszti a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 7. § (3) bekezdése,

b) 12. §-a.

 

3. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az adásvételi szerződés a határozat véglegessé válásától számított négy hónapon belül nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható. Ebben az esetben a hivatal a felszabadult szerzési támogatásnak megfelelő összegben a tárgyévi keretszám terhére a tárgyévben új jogosultat jelöl ki.”

6. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az utalvány a kiállítása időpontjától számított hat hónapig használható fel. A hivatal a lejárt és a fel nem használt utalvány esetében a tárgyévi keretszám terhére a tárgyévben új jogosultat jelöl ki.”

7. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8/B. § a) pontjában az „a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjének” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg lép.

 

4. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (6a)–(6c) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az Mmtv. 33/B. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által rendszeresített formában kell megtenni. A nyilatkozatot a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a központi nyugdíjbiztosítási szerv honlapján közzé kell tenni.

(6b) Ha az Mmtv. 33/B. § (1) bekezdése alapján az érintett személy nyilatkozik arról, hogy az ellátási összeg csökkenésével összefüggésben további igénye nincs, a kompenzációról a rehabilitációs hatóság hivatalból dönt.

(6c) Az Mmtv. 33/B. § (2) bekezdése szerinti állapotvizsgálat iránti kérelemre a (3)–(6) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.”

9. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 8. alcímmel egészül ki:

„8. A rehabilitációs hozzájáruláshoz kapcsolódó rehabilitációs mentori tevékenység 17. § Az Mmtv. 22/A. § (2) bekezdésének alkalmazása során rehabilitációs mentori tevékenységnek a 2. melléklet 1.5. pontjában meghatározott feladatok ellátását kell tekinteni, feltéve, hogy a rehabilitációs mentor megfelel a 3. melléklet I. pont 1. alpontjában előírt képesítési előírásoknak.”

10. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a „bekezdésében foglaltak” szövegrész helyébe a „bekezdésében és 33/B. § (1) bekezdésében foglaltak” szöveg lép.

 

5. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

11. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Főigazgatóság – az 1. melléklet 8. pontja szerinti kivétellel – ellátja a fenntartott intézmények gazdálkodással összefüggő feladatait.”

12. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 

6. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

13. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 48. § (5) bekezdésében a „2020. évre” szövegrész helyébe a „2022. évre” szöveg lép.

 

7. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

14. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 17. alcíme a következő 50/I. §-sal egészül ki:

„50/I. § A működést engedélyező szerv a szolgáltatói nyilvántartásba 2021. július 1-jén bejegyzett nevelőszülők esetén az engedélyes adatainak soron következő módosítása során, de legkésőbb 2021. december 31-éig, erre irányuló kérelem hiányában hivatalból jegyzi be a szolgáltatói nyilvántartásba a nevelőszülők természetes személyazonosító adatait és társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint az arra vonatkozó adatot, hogy a nevelőszülő alkalmas-e különleges szükségletű, speciális szükségletű vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek fogadására.”

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Részletek
414/2021. (VII. 13.) Korm. rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról.
Magyar Közlöny 2021. évi 132. szám (2021. július 13.)
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment