Magyar Közlöny 2020. évi 228. számában (2020. október 21.) megjelent a Kormány 461/2020. (X. 21.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdése alapján 2020. november 1-jétől − 2020. január 1-jei visszamenőleges hatállyal − 1,2 százalékkal hivatalból kell emelni

1. azt az öregségi nyugdíjat,
2. azt az özvegyi nyugdíjat,
3. azt a szülői nyugdíjat,
4. azt az árvaellátást,
5. azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,
6. azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
7. azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
8. azt a korhatár előtti ellátást,
9. azt a szolgálati járandóságot,
10. azt az átmeneti bányászjáradékot,
11. azt a táncművészeti életjáradékot,
12. azt a rokkantsági ellátást,
13. azt a rehabilitációs ellátást,
14. azt a baleseti járadékot,
15. azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,
16. azt a fogyatékossági támogatást,
17. azt a vakok személyi járadékát,
18. azt a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján
folyósított ellátást,
19. azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,
20. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
21. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
22. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
23. azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
24. azt a házastársi pótlékot,
25. azt a házastárs után járó jövedelempótlékot,
26. azt a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, és
27. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli, és amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről szóló 300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.

 

Ha a saját jogú ellátást 2020. évi időponttól, a januári emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg − ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is −, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.

 

Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát 2020. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító

a) rokkantsági ellátásnak,
b) rehabilitációs ellátásnak,
c) baleseti járadéknak vagy
d) bányászok egészségkárosodási járadékának a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást az (1) bekezdés szerinti mértékkel meg kell emelni.

 

Az e rendelet alapján emelendő, 2020. novemberre járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani. Az 1. § alapján a 2020. január–október hónapokra járó emelés összegét a 2020 novemberére járó ellátással egyidejűleg, egy összegben, hivatalból kell folyósítani.

Ha a januári emelésre jogosító ellátásra való jogosultság 2020. november 1-je előtt megszűnt, és − új ellátásra való jogosultság esetén − a korábbi ellátás helyett megállapított új ellátás nem felel meg az 1. § (2)–(4) bekezdésében foglaltaknak, a megszűnt ellátás jogosultjának, illetve a jogosult halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személynek egy összegben, kérelmére folyósítani kell a megszűnt ellátás emelésének az ellátás folyósítási hónapjaira számított összegét.

Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásokat olyan módon emelt összegben kell továbbfolyósítani, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A rokkantsági járadék havi összege 2020. január 1-jétől 39 135 forint.”

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

További részletek a Magyar Közlönyben olvashatók.

 

 

Részletek

461/2020. (X. 21.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről.
Magyar Közlöny 2020. évi 228. szám (2020. október 21.)

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment