A Magyar Közlöny 2022. évi 197. számában (2022. november 30.) megjelent a Kormány 485/2022. (XI. 30.) Korm. rendelete a szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működéséről.

A nappali ellátás, a szakosított ellátás, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, valamint
a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak biztosítása során

 • a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (3) bekezdésében,
 • b) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Sznyr.),
 • c) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
  feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet),
 • d) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
  1/2000. (I. 7.) SzCs M rendeletben (a továbbiakban: SzCs M rendelet),
 • e) a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
  40/2018. (XII. 4.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: EMMI rendelet), valamint
 • f ) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételektől a fenntartó döntése alapján – az ellátottak emberi méltóságának és törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül – el lehet térni.

A szociális alapszolgáltatás, a szakosított ellátás, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, valamint a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak fenntartója – az ellátottak emberi méltóságának és törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül –

 • a) az erre a célra korábban nem szolgáló épületet, épületrészt vonhat be a szolgáltatásba,
 • b) több ingatlanban nyújtott szolgáltatás esetén azokat a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szolgáltatás
  helyéül szolgáló egyik épületben vonhatja össze,
 • c) szolgáltatását a más fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett, azonos szolgáltatása helyéül szolgáló
  épületében nyújthatja.

A gyermekek esélynövelő szolgáltatásait működtető fenntartó a szolgáltatást köznevelési intézmény feladatellátása helyéül szolgáló épületben is nyújthatja, ha az a köznevelési intézmény alapfeladatai ellátását nem akadályozza, és ahhoz a köznevelési intézmény vezetője előzetesen hozzájárult.

A fenntartó a 2. § (2) bekezdése szerinti változást – ide nem értve a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzést
vagy adatmódosítást nem igénylő változást – annak bekövetkezését megelőzően legalább tíz nappal bejelenti
a területileg illetékes működést engedélyező szervnek.

A szakosított ellátás, a gyermekek átmeneti otthona és a családok átmeneti otthona fenntartója a szolgáltatás megszüntetésére irányuló szándékát a szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlésének kérelmezését legalább két hónappal megelőzően írásban bejelenti az érintett ellátottaknak, törvényes képviselőiknek, a területileg illetékes működést engedélyező szervnek, az érdekképviseleti fórumnak és az ellátotti önkormányzatnak. A működést engedélyező szerv a (2) bekezdés szerinti bejelentésről(megszüntetési szándék) haladéktalanul értesíti az ellátásra köteles helyi önkormányzatot, az állami fenntartó megyei kirendeltségét, a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságát, valamint az ellátottjogi, illetve gyermekjogi képviselőt.

Ha a fenntartó a szolgáltatásba korábban erre a célra nem szolgáló épületet, épületrészt vagy ideiglenes elhelyezést biztosító, ellátási célokra szolgáló helyszínt von be, és a változás a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzést vagy adatmódosítást tesz szükségessé, a működőképesség veszélyeztetettségének indokolása mellett kérelmezi a bejegyzést vagy adatmódosítást is. A működést engedélyező szerv a kérelemről huszonegy napon belül dönt.

Ha a szakosított ellátás, a gyermekek átmeneti otthona vagy a családok átmeneti otthona fenntartója a veszélyhelyzet ideje alatt, a veszélyhelyzetből fakadó okra hivatkozással a finanszírozási rendszerbe már befogadott férőhelyszámát vagy annak egy részét törölteti a szolgáltatói nyilvántartásból, és a törlésről szóló döntés véglegessé válásától számított két éven belül a szolgáltatást újra nyújtani kívánja, a törölt férőhelyszámmal megegyező férőhelyszám ismételten befogadásra kerül azonos fenntartó vagy jogutódja részére.

A területileg illetékes működést engedélyező szerv a 2. §, a 3. § (2) bekezdése és az 5. § (1) bekezdése szerinti esetben a bejelentést követő öt napon belül, a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzést vagy adatmódosítást igénylő változás esetén a kérelem beérkezését követő és az eljárásban hozott döntés véglegessé válását követő öt napon belül tájékoztatja a szociálpolitikáért felelős minisztert a fenntartó és az engedélyes megnevezéséről, címéről, a változás tartalmáról és annak időpontjáról.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. április 30-án hatályát veszti.

További részletszabályok a Magyar Közlöny 197. számában.

Magyar Közlöny, 2022. évi 197. szám