A Magyar Közlöny 2022. évi 205. számában (2022. december 13.) megjelent a Kormány 510/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete a gyermekek napközbeni ellátása veszélyhelyzeti működéséről.

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti fenntartó (a továbbiakban: fenntartó)

  • a) az erre a célra korábban nem szolgáló épületet, épületrészt vagy egyéb ideiglenes elhelyezést biztosító, ellátási célokra szolgáló helyszínt vonhat be az ellátásba,
  • b) több ingatlanban nyújtott ellátás esetén azokat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) bejegyzett ellátás helyéül szolgáló egyik épületben vonhatja össze, vagy
  • c) az ellátást köznevelési intézmény feladatellátási helyéül szolgáló épületben is nyújthatja, ha az a köznevelési intézmény alapfeladatainak ellátását nem akadályozza.

A fenti esetben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (NM rendelet) foglalt tárgyi feltételektől a helyszín adottságaira tekintettel el lehet térni.

A változtatást az ellátottak emberi méltóságának és törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül, a gyermeki jogok teljes körű biztosítása mellett, az NM rendelet 4. §-a szerinti bölcsődei módszertani szervezet (a továbbiakban: bölcsődei módszertani szervezet) szakértői véleményében foglaltak betartásával kell megszervezni és megvalósítani.

A fenntartó a változtatásról annak bekövetkezését megelőzően legalább 30 nappal tájékoztatja az érintett ellátottak törvényes képviselőit.

A változtatás a fenntartónak a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultságát nem érinti.

Változtatás esetén az ellátás bejegyzését 2023. április 30-áig hatályos ideiglenes hatályú bejegyzésre kell módosítani a szolgáltatói nyilvántartásban, illetve új engedélyes létrehozása esetén az ellátást 2023. április 30-áig hatályos ideiglenes hatállyal kell bejegyezni. A fenntartó a működőképesség veszélyeztetettségének indokolása mellett, a változtatások bemutatásával kérelmezi az adatmódosítást, illetve a bejegyzést.

A működést engedélyező szerv a kérelemről 21 napon belül dönt. A működést engedélyező szerv eljárása során szakértőként rendeli ki a bölcsődei módszertani szervezetet, amely – helyszíni vizsgálat lefolytatásával – szakértőként véleményezi az elhelyezés megfelelőségét. A bölcsődei módszertani szervezet a szakértői véleményét 15 napon belül készíti el. A bölcsődei módszertani szervezet e tevékenységéért az NM rendelet szerinti szakértői díjazásban nem részesül.

Az eljárásokban a finanszírozási rendszerbe való befogadásra irányuló szakhatósági eljárást nem kell lefolytatni, e rendelet erejénél fogva befogadottnak minősül a szolgáltatói nyilvántartásba már befogadottként bejegyzett férőhelyszám.

Az eljárásokban közreműködő szakhatóság ügyintézési határideje 10 nap.

A működést engedélyező szerv az ideiglenes hatályú bejegyzést követő 5 napon belül tájékoztatja a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert a kérelmet benyújtó fenntartó nevéről és székhelyéről, a kérelemmel érintett engedélyes nevéről, címéről és ágazati azonosítójáról, valamint a kérelemben feltüntetett változtatás tartalmáról és annak időpontjáról.

A fenntartó 2023. április 30-áig helyreállítja a változtatást megelőző állapotot, és kéri az ennek megfelelő adatmódosítást. A kérelemről a működést engedélyező szerv huszonegy napon belül dönt. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben nem nyújtja be, a működést engedélyező szerv 21 napon belül hivatalbóli eljárásban dönt. A döntés véglegessé válásáig az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbodik. A működést engedélyező szerv az (1) és (2) bekezdés szerinti eljárása során helyszíni szemlét tart, és az NM rendelet 4/C. §-a szerinti feltételeket akkor vizsgálja, ha kétség merül fel, hogy a változtatást megelőző állapot visszaállítása e feltételek teljesítésében változást eredményezett.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Magyar Közlöny, 2022. évi 205. szám