A Magyar Közlöny 2021. évi 136. számában (2021. július 19.) megjelent a családokért felelős tárca nélküli miniszter 6/2021. (VII. 19.) CSTNM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról.

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) 35. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Több csoporttal működtetni kívánt bölcsőde, mini bölcsőde és munkahelyi bölcsőde esetén a) a működés szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett kezdő időpontjában az egy csoporttal működő szolgáltatóra, intézményre előírt létszámfeltételeket kell teljesíteni,

b) az a) pontban foglaltakon túli létszámfeltételeket valamennyi munkakörre vonatkozóan – a működés szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett kezdő időpontját követő egy évig – a működő csoportok számától függően kell teljesíteni,

c) az összes előírt létszámfeltételt – a működő csoportok számától függetlenül – a működés szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett kezdő időpontját követő egy év elteltével kell teljesíteni, és

d) az összes előírt létszámfeltétel teljesítését öt napon belül be kell jelenteni a működést engedélyező szervnek.”

 

2. § Az Nmr. 51/F. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A családi bölcsődében, ha a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy mellett segítő személyt is alkalmaznak, és

a) sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket nem látnak el, legfeljebb nyolc gyermek,

b) egy sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb hét gyermek,

c) két sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb hat gyermek,

d) három sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb öt gyermek,

e) kizárólag sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb négy gyermek

nevelhető, gondozható.”

 

3. § Az Nmr. a következő 183. §-sal egészül ki:

„183. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról szóló 6/2021. (VII. 19.) CSTNM rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 35. § (7) bekezdését és 51/F. § (3) bekezdését a 2021. szeptember 1-jéig véglegessé vált határozattal le nem zárt hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A szolgáltatói nyilvántartásba 2021. augusztus 31-én hét férőhellyel bejegyzett családi bölcsődében – a 39. §-ban foglaltaktól eltérően, a Módr3.-mal módosított 51/F. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatmódosítást követően – akkor is nevelhető, gondozható nyolc gyermek, ha a csoportszoba bútorzat nélküli hasznos alapterülete nem éri el a 24 négyzetmétert, de meghaladja a 21 négyzetmétert. Ebben az esetben a férőhelyszám csökkentése nélkül a csoportszoba bútorzat nélküli hasznos alapterülete nem csökkenthető.”

 

4. § Az Nmr. 11. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Az Nmr. 39. §-ában a „hasznos” szövegrész helyébe a „bútorzat nélküli hasznos” szöveg lép.

 

A rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

 

 

Részletek
6/2021. (VII. 19.) CSTNM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról.
Magyar Közlöny 2021. évi 136. szám (2021. július 19.)

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment