A Magyar Közlöny 2020. évi 282. számában (2020. december 18.) megjelent a Kormány 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről.

1. A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet jogállása

1. § A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) az emberi erőforrások miniszterének (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. § (1) Az Intézetet főigazgató vezeti. A főigazgató felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

(2) A főigazgatót munkájában főigazgató-helyettes segíti. Az Intézet főigazgató-helyettesét a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

(3) A munkáltatói jogokat az Intézet alkalmazottai felett a főigazgató gyakorolja.

 

2. Az Intézet feladatai

3. § A Kormány az Intézetet jelöli ki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 24/A. § (2) bekezdése, 58. § (1) bekezdése, valamint 131/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (7) bekezdése, 96. § (7) bekezdése, valamint 145/C. § (1) és (3) bekezdése szerinti
szociálpolitikai feladatok ellátására.

4. § Az Intézet a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítása és a megváltozott munkaképességű személyek ellátása körében

a) ellátja a fogyatékos személyek rehabilitációjára irányuló szolgáltatások és ellátások tekintetében – ideérteve a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatást is – jogszabályban részére meghatározott feladatokat, és ehhez kapcsolódóan módszertani tevékenységet végez,

b) ellátja a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás működtetésével összefüggő, jogszabályban részére meghatározott feladatokat, és ehhez kapcsolódóan módszertani tevékenységet végez, továbbá ellátja a jelnyelvi tolmácsok továbbképzésével kapcsolatos, jogszabályban részére meghatározott feladatokat,

c) közreműködik a miniszter megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival összefüggő szakmai irányítói feladatainak ellátásában, e területen jogszabályban meghatározott módszertani, szakmafejlesztési és koordinációs feladatokat lát el, ennek keretében szakmailag közreműködik a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását, a komplex minősítést és egyéb orvosszakértői tevékenységet, valamint a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer működtetésében és fejlesztésében,

d) ellátja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával, a foglalkozási rehabilitációval és a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosításával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, valamint a szakmafejlesztési, koordinációs és tájékoztatási feladatokat,

e) a hazai autizmusellátás szereplői közötti koordinációs tevékenységet végez, részt vesz az autizmussal élők számára nyújtott szolgáltatások fejlesztésében és támogatásában,

f) a fogyatékos személyek egyenlő esélyű hozzáférése területén specifikus (pl. érzékenyítő, ismeretterjesztő) szolgáltatásokat biztosít.

 

5. § (1) Az Intézet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatókkal, intézményekkel és hálózatokkal kapcsolatos feladatai körében

a) ellátja az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzésével és vizsgakövetelményeivel kapcsolatos képzésszervezési és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésével és a vezetőképzéssel kapcsolatos feladatokat,

b) vezeti a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartását,

c) ellátja a helyettes szülői és a nevelőszülői tanfolyamot megelőző döntés-előkészítő program, valamint a helyettes szülői és a nevelőszülői tanfolyam bejelentésével és felügyeletével kapcsolatos feladatokat, továbbá a nevelőszülők részére a Központi Oktatási Program alapján szervezett képzések megvalósításával és szakmai felügyeletével összefüggő feladatokat,

d) az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló rendelet szerint felkészítő tanfolyamot szervez,

e) ellátja a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában szakmai munkakörben foglalkoztatott személyes gondoskodást nyújtó személyek számára felkészítő képzés szervezésével, a képzés tematikájának kidolgozásával és a felkészítő képzés elvégzéséről szóló igazolás kiállításával kapcsolatos feladatokat,

f) ellátja a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló rendelet szerint a hivatásos gondnoki képzési tananyag kidolgozásával, rendelkezésre bocsátásával és a hivatásos gondnoki képzés nyilvántartásával összefüggő feladatokat,

g) ellátja a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott egyes kezelő szervi feladatokat,

h) ellátja a szociális szolgáltatások országos, rendszerszintű fogyatékosságspecifikus fejlesztésével, e szolgáltatások hálózatának kialakításával, illetve a szociális intézményi férőhelykiváltási szakmai koordinációs műhely kialakításával és működtetésével kapcsolatos fejlesztési feladatokat,

i) hazai források felhasználásával nyújt támogatást a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek, javítóintézetek, valamint a fogyatékos személyeket tömörítő vagy azokat segítő civil szervezetek, intézmények részére,

j) módszertani feladatokat lát el, ennek keretében

ja) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok bejegyzése iránti eljárásban és a működést engedélyező szerv ellenőrzése során szakértői tevékenységet lát el a szakmai program megfelelőségének, a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében,

jb) szakértőt jelöl a komplex szükségletfelmérés elvégzésére, nyilvántartást vezet a komplex szükségletfelmérés végzésére kijelölhető személyekről,

jc) összesíti, kiértékeli és elemzi a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott, és más, az ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat, azokat megküldi a miniszternek, és a honlapján folyamatosan közzéteszi,

jd) az emberi erőforrások miniszterének felkérésére szakmai célvizsgálatot végez a szociális és gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények, valamint a gyermekotthoni és a nevelőszülői ellátás szakmai megfelelőségének elősegítése érdekében,

je) közreműködik a krízishelyzetek megelőzése és kezelése érdekében működtetett észlelő- és jelzőrendszerben,

jf) javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére, részt vesz a fejlesztéshez szükséges források tervezésében, módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók és intézmények szakmai feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazását,

jg) figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok megismerését és gyakorlati alkalmazását, valamint kutatásokat folytat, illetve szervez,

jh) részt vesz a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában,

ji) hatásvizsgálatokat, adatgyűjtést, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányokat készít a szociálpolitikai, stratégiai döntések megalapozására,

jj) új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében modellkísérleteket szervez,

jk) közreműködik az országos szociális nyilvántartási rendszerek (szolgáltatói nyilvántartás, igénybevevői nyilvántartás) működtetésében és fejlesztésében.

(2) Az (1) bekezdés j) pont ja), jd), jf ), jg), jh), ji) és jj) alpontja szerinti feladat ellátásába az Intézet bevonhatja a pályázat útján kiválasztott, területi szinten kijelölt szolgáltatástámogatási és szakmafejlesztési intézményeket.

(3) Az Intézet

a) együttműködik a miniszter által kijelölt egyházi módszertani intézményekkel,

b) az (1) bekezdés j) pont jd), jf ), jg), jh), ji) és jj) alpontja szerinti feladat ellátásába bevonja a miniszter által kijelölt egyházi módszertani intézményeket.

 

6. § Az Intézet

a) működteti

aa) a szociális ágazat képzési, koordinációs és vizsgaközpontját,

ab) a Szociális Ágazati Portált, valamint közreműködik az országos szociális nyilvántartási rendszerek működtetésében és fejlesztésében,

b) ellátja a Szociálpolitikai Tanács és Kollégiumai, valamint a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum működésével kapcsolatos titkársági teendőket,

c) ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból vagy más külföldi alapokból támogatott, feladatkörébe tartozó programok megvalósításának szervezési, lebonyolítási és koordinációs feladatait,

d) koordinációs és másodelemzési tevékenységével részt vesz az emberi erőforrások miniszterének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.) 105. § (1) bekezdésében foglalt szociálpolitikai feladatainak megvalósításában, valamint figyelemmel kíséri a Ktfr. 105. § (2) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feladatok ellátásának megvalósulását.

 

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

8. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) mint kedvezményezett jogutódja 2021. január 1-jétől az Intézet

a) a TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének modernizációja,

b) a TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése,

c) a TIOP-3.2.4-13/1-2013-0009 „Együtt haladunk”,

d) a TIOP-3.2.4-13/1-2013-0010 Zalai autista farm létrehozása,

e) az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása,

f ) az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése,

g) az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása,

h) az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése,

i) a VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése,

j) az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése kiemelt projektek tekintetében.

(2) 2021. január 1-jétől az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFSZK) mint lebonyolító között fennálló együttműködési megállapodásokba az NFSZK helyébe az Intézet lép, az azokból származó – korábban az NFSZK-t megillető, illetve terhelő – jogok és kötelezettségek az Intézetet illetik, illetve terhelik.

(3) 2021. január 1-jétől az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az SZGYF mint lebonyolító között fennálló, az Intézet feladatkörébe tartozó együttműködési megállapodásokba az SZGYF helyébe az Intézet lép, az azokból származó – korábban az SZGYF-et megillető, illetve terhelő – jogok és kötelezettségek az Intézetet illetik, illetve terhelik.

 

9. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ában a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet” szöveg lép.

 

10. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet „Záró rendelkezések” alcíme a következő 31. §-sal egészül ki:

„31. § 2021. január 1-jétől a megkötött finanszírozási szerződésekbe az SZGYF helyébe az NSZI lép be, az azokból származó – korábban az SZGYF-et megillető, illetve terhelő – jogok és kötelezettségek az NSZI-t illetik, illetve terhelik.

 

További változások összefoglaló jelleggel:

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet ben az az SZGYF-re vonatkozó szövegrészek helyébe az a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI) szöveg lép.

A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságra vonatkozó szövegrészek helyébe a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI) szöveg lép.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságra vonatkozó szövegrészek helyébe a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI) szöveg lép.

Hatályát veszti a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 27. §-a.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a fenti változásoknak megfelelően módosul, egyes feladatok leírása változik.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletben a módszertani intézmény a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. §-a a következő (1a) bekezdésben szintén az NSZI váltja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot feladataiban.

A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletben a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet” szöveg lép.

Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendeletben a „szolgáltatást engedélyező szerv” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet” szöveg lép.

A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendeletben az NSZFK feladatait az NSZI veszi át.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendeletben az SzGyF szerepét az NSZI veszi át.

A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cstnmr.) 3. melléklete módosul.

A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló 490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a „Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot” szövegrész helyett a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet” szöveggel lép hatályba.

 

Részletek

610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről.
Magyar Közlöny 2020. évi 282. szám (2020. december 18.)

 

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment