A Magyar Közlöny 2022. évi 66. számában (2022. április 14.) megjelent a Kormány 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelete a veszélyhelyzetre tekintettel az Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel történő ellátásáról.

1. § (1) Gyermekfelügyelet hozható létre

a) az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti menedékes (a továbbiakban: menedékes),

b) Ukrajna területéről 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország területére érkezett, ukrán–magyar kettős állampolgársággal rendelkező személy (a továbbiakban: kettős állampolgár) vagy

c) menedékesként elismerését kérő kiskorú gyermekének az ellátására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gyermekfelügyelet

a) a menedékes vagy menedékesként elismerését kérő ellátása céljából működő közösségi szálláson, vagy

b) a kiskorú gyermek menedékes, menedékesként elismerését kérő vagy a kettős állampolgár szülőjével (a továbbiakban együtt: szülő) Magyarországon foglalkoztatási jogviszonyban álló foglalkoztató által szervezhető meg.

2. § (1) A gyermekfelügyeletet a szülő legfeljebb 14 éves gyermeke felügyelete céljából veheti igénybe.

(2) A gyermekfelügyelet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között biztosítható.

3. § (1) A gyermekfelügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni. A gyermekfelügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.

(2) A gyermekfelügyelet ellátására csak száraz, világos, jól szellőztethető és fűthető épület alkalmas.

(3) A gyermekfelügyeletnél az esetleges balesetek megelőzése érdekében a gyermekek tartózkodására szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a gyermekek életkorának és ártalmaktól mentes, testi épséget nem veszélyeztető körülményeket biztosítsanak.

(4) A gyermekfelügyeletet a gyermekfelügyelet létrehozója által kijelölt személy végezheti. A gyermekfelügyeletre lehetőség szerint Ukrajna területéről érkezett, menedékes, menedékesként elismerését kérő vagy kettős állampolgár személy jelölhető ki. Ha ilyen alkalmas személy nincs, akkor jelölhető ki más személy.

(5) A (4) bekezdés tekintetében az Ukrajna területéről érkezett, menedékes, menedékesként elismerését kérő vagy kettős állampolgár személy tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-át nem kell alkalmazni.

4. § (1) A gyermekfelügyelet létrehozását legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon be kell jelenteni a gyermekfelügyelet helye szerint területileg illetékes megyei, fővárosi védelmi bizottságnak és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak.

(2) A gyermekfelügyeletben részt vevő gyermekek számáról, az előző hónapra vonatkozóan, életkor szerinti bontásban, minden hónap 5. napjáig kell adatot szolgáltatni a megyei, fővárosi védelmi bizottságnak.

5. § Az e rendelet szerinti gyermekfelügyelet nem minősül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekjóléti alapellátásnak.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

7. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

 

Magyar közlöny 2022. évi 66. szám (2022. április 14.)
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment