A Magyar Közlöny 2022. évi 5. számában (2022. január 14.) megjelent a Kormány 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelete a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról.

 

1. § (1) A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a) a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelésének,

b) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő pótlékemelés,

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő bölcsődei pótlékemelés
ellentételezése érdekében.

(2) A kiegészítő támogatás felhasználásának határideje: 2022. december 31.

2. § (1) A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet I. pont 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosítandó támogatás önkormányzatonkénti, jogcímenkénti összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Kvtv. 2. melléklete egyes jogcímeihez kapcsolódó kiegészítő támogatás fajlagos összegét jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kiegészítő támogatást a (2) bekezdés szerinti jogcímeken megalapozó mutatószámokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján kiadott tájékoztató szerinti megalapozó felmérés keretében szolgáltatott adatok szerint kell figyelembe venni.

3. § (1) A települési önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás 12%-át január 31-éig, ezt követően havonta egyenlő részletben minden hónap 20-áig kell folyósítani.

(2) A kiegészítő támogatás folyósításáról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár gondoskodik.

4. § A települési önkormányzatot a 2. § (2) bekezdése szerinti fajlagos összegek figyelembevételével megillető kiegészítő támogatás tényleges összegét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57. § (1) bekezdése szerinti, az éves költségvetési beszámolót megalapozó végleges adatszolgáltatásban szereplő mutatók alapján kell meghatározni. Az önkormányzatot a 2. § (3) bekezdésében foglaltakhoz képest pótlólagosan megillető támogatást és visszafizetési kötelezettséget az éves költségvetési beszámolóban érvényesítheti.

5. § (1) A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról – a 4. §-ra figyelemmel – 2022. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.

(2) A támogatás felhasználására és elszámolására a Kvtv. 2. melléklete szerinti szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, 2023. május 1-jén hatályát veszti.

 

2. melléklet a 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelethez – Kvtv. 2. melléklete egyes jogcímeihez kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímei és fajlagos összeg (csak a szociális és gyermekjóléti-gyermekvédelmi rész!)

Részletek
8/2022. (I. 14.) Korm. rendelete a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról.
Magyar Közlöny 2022. évi 5. szám (2022. január 14.)

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment