A Hivatalos Értesítő 2019. évi 27. számában (2019. április 30.) megjelent a 9/2019. (IV. 30.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról. Az utasítás többek között a társadalmi felzárkózási területet érintő átszervezéshez kapcsolódik.

A BM szervezetében a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozik a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár.

A társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár

A társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár

a) a feladatkörébe tartozó kérdésekben képviseli a minisztériumot a hazai és külföldi kormányzati, valamint egyéb intézmények, testületek, érdekvédelmi és érdekegyeztető fórumok munkájában, tájékoztatást ad az őket érintő kormányzati tervekről, döntésekről, állásfoglalásokról,

b) felelős az általa irányított területre vonatkozó jogszabályok szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért, a terület minisztériumközi kapcsolatainak működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért, továbbá azok végrehajtásáért,

c) kidolgozza

ca) a társadalmi felzárkózást szolgáló programokat, és ennek keretében közreműködik a Strukturális Alapokból megvalósított programokra vonatkozó éves fejlesztési keretek és felhívások véglegesítésében, valamint a társadalmi felzárkózást támogató programok értékelési és nyomonkövetési rendszerének kialakításában, továbbá a miniszter mint szakpolitikai felelős feladatkörébe tartozó tevékenységek ellátásában az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárral együttműködve,

cb) a társadalmi felzárkózás érvényesítését biztosító horizontális szempontokat és útmutatásokat,

d) felelős a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtásával, értékelésével és egyes, a roma nemzetiséggel kapcsolatos feladatok ellátásáért, közreműködik a kapcsolódó értékelések lefolytatásában,

e) felelős a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában és az annak Intézkedési Tervében foglalt célok elérését elősegítő végrehajtási és ösztönző mechanizmusok kialakításának és alkalmazásának nyomon követéséért, kormányzati és társadalmi koordinációjáért, a kapcsolódó programok tervezéséért, a megállapodásban foglaltak előrehaladásának vizsgálatáért, valamint a bevont személyek számának, illetve a programok eredmény- és hatásindikátorainak meghatározásáért,

f ) betölti az Európai Unió Roma Keretstratégia Nemzeti Roma Kontakt Pontjának szerepét, és ellátja az ahhoz kapcsolódó feladatokat, valamint

g) gondoskodik a Balázs János Díj odaítéléséhez kapcsolódó feladatok ellátásáról.

A társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár gondoskodik

a) a Roma Koordinációs Tanács,

b) a Cigányügyi Egyeztető Tanács,

c) a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság, valamint

d) a Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórum

titkársági feladatainak ellátásáról.

A társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Felzárkózási Fejlesztések Főosztálya vezetőjének,

b) a Gyermekesély Főosztály vezetőjének és

c) a Felzárkózási Erőforrások Főosztálya vezetőjének

tevékenységét.

 

Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkár Titkársága

A Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkár Titkársága a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén titkárságvezető (főosztályvezető) áll. A Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkár Titkársága nem tagozódik osztályokra.

A Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkár Titkársága egyéb feladatai körében

a) ellátja a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság titkársági feladatait,

b) a Nemzetközi Főosztállyal és a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztállyal együttműködve szervezi és intézi a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár és az irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkatársainak hivatalos utazásait, külföldi kiküldetését, közreműködik a politikai felsővezetők fogadásainak protokolláris feladatai ellátásában, valamint végzi az ezekkel összefüggő pénzügyi elszámolásokat,

c) félévenként kimutatást készít a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár kiutazásáról, fogadásairól és a magyarországi rendezvényekről,

d) közreműködik az Emberi Jogi Munkacsoport Romaügyekért Felelős Tematikus Munkacsoportjának tevékenységében,

e) koordinálja a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos szakmai feladatok ellátását a szakterületileg érintett főosztályok közreműködésével,

f) koordinálja a Cziffra György Kulturális Központtal kapcsolatos szakmai feladatok ellátását a szakterületileg érintett főosztályok közreműködésével,

g) ellátja a társadalmi felzárkózási terület honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatait.

 

Felzárkózási Fejlesztések Főosztálya

A Felzárkózási Fejlesztések Főosztálya a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

A Felzárkózási Fejlesztések Főosztálya kodifikációs feladataival összefüggésben elkészíti a mélyszegénységben élők, illetve a romák társadalmi integrációját célzó, a társadalmi felzárkózási szakterülethez tartozó és a roma nemzetiséghez kapcsolódó előterjesztések szakmai javaslatát.

A Felzárkózási Fejlesztések Főosztálya koordinációs feladataival összefüggésben

a) koordinálja a hazai forrásból megvalósuló,

aa) a hátrányos helyzetű településeken, településrészeken élők tekintetében a halmozottan megjelenőnemzetiségi, társadalmi és területi hátrányok kezelését szolgáló programok,

ab) a hátrányos helyzetű embereket foglalkoztatásra képessé tevő és a képzettségi szintjüket növelő programok,

ac) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózását elősegítő programok tervezését és végrehajtásuk előkészítését, valamint nyomon követését és értékelését,

b) részt vesz az európai uniós társfinanszírozással és más nemzetközi forrásokból, illetve a Strukturális Alapokból megvalósuló programok előkészítésében, nyomon követésében és értékelésében,

c) koordinálja a Roma Koordinációs Tanács szakpolitikai testületeinek működését,

d) koordinálja a társadalmi felzárkózás tekintetében a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel és társadalmi csoportokkal kapcsolatos szolgáltatás- és intézményfejlesztési stratégiák, programok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését,

e) koordinálja és nyomon követi a helyi esélyegyenlőségi programokkal kapcsolatos, hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtását.

A Felzárkózási Fejlesztések Főosztálya egyéb feladataival összefüggésben

a) végzi a társadalmi felzárkózási szakterülethez kapcsolódó, az európai uniós strukturális alapok és más nemzetközi források lehívására és felhasználására irányuló programdokumentumok tervezését, az azokon alapuló intézkedések szakmai kidolgozását, és részt vesz azok értékelésében, ennek keretében

aa) a társadalmi felzárkózás szempontjainak érvényesítése érdekében részt vesz az aktuális európai uniós pénzügyi tervezési időszak fejlesztési kereteinek, terveinek kialakításában,

ab) összehangolja a társadalmi felzárkózási szakmai területek európai uniós és más nemzetközi forrásokból megvalósuló fejlesztéseinek stratégiai tervezéssel, az éves fejlesztési keretek és felhívások előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatellátását,

ac) koordinálja a felzárkózáspolitikai fejlesztések tervezését a 2021–2027 programozási időszakkal kapcsolatos feladatai körében,

b) szervezi és fejleszti a társadalmi felzárkózási politika konzultációs rendszerét,

c) ellátja a Roma Szakkollégiumi Tanács titkársági feladatait, és részt vesz annak munkájában,

d) részt vesz a társadalmi felzárkózási szakmai programok nyomon követésében, ennek keretében vizsgálja a programok előrehaladását és eredményeit, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására,

e) szabályozza az egyes, a társadalmi, a gazdasági, a területi hátránykiegyenlítést elősegítő programokat és azok megvalósítását,

f) közreműködik a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtásában, értékelésében és frissítésében, valamint intézkedési terveinek kidolgozásában,

g) együttműködik a társminisztériumokkal, és képviseli a társadalmi felzárkózás szempontjait a foglalkoztatási, a gazdasági, a területfejlesztési, az egészségügyi szolgáltatás- és intézményfejlesztési stratégiák kidolgozása, programok tervezése során,

h) összehangolja a romák társadalmi integrációját érintő modellértékű fejlesztési programokat, nyomon követi végrehajtásukat, és kezdeményezi értékelésüket,

i) közreműködik a romák társadalmi integrációját szolgáló kulturális célú támogatások koordinálásában,

j) szakmai felügyeletet gyakorol a társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó, hazai forrásból megvalósuló programok megvalósítási folyamata felett,

k) részt vesz a roma és a társadalmi felzárkózási szakterülettel foglalkozó országos, valamint területi egyeztető fórumok, illetve tanácsok munkájában,

l) tervezi és nyomon követi a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők életminőségét javító programokat,

m) közreműködik a romák társadalmi integrációját és egyes, a roma nemzetiséget érintő hazai és európai uniós programok tervezésében, megvalósulásuk nyomon követésében és ellenőrzésében,

n) elvégzi a hátrányos helyzetű településeken élők tekintetében a halmozottan megjelenő nemzetiségi, társadalmi és területi hátrányok kezelését szolgáló, feladatkörébe tartozó programok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését,

o) a feladatkörébe tartozó fejlesztéseket érintően részt vesz a fejlesztéspolitikai egyeztető fórumok munkájában (monitoring bizottságok, tárcaközi bizottságok),

p) előkészíti a feladatkörébe tartozó modellértékű programok hosszú távú fenntarthatóságának biztosításához szükséges intézkedéseket,

q) ellátja az alacsony végzettségűek foglalkoztathatóságát javító komplex szolgáltatások biztosításával kapcsolatos feladatokat,

r) együttműködik a gazdasági szereplőkkel a társadalmi felelősségvállalás elősegítése érdekében,

s) ellátja a Cigányügyi Egyeztető Tanács titkársági feladatait,

t) az európai uniós vagy egyéb nemzetközi források felhasználásával kapcsolatos feladatait a Támogatáskoordinációs Főosztállyal együttműködve látja el,

u) részt vesz a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett Nemzetiségi Roma Kulturális Központ (NEROK) szakmai feladatainak ellátásában,

v) közreműködik az európai uniós fejlesztési alapokból finanszírozott kiemelt programok társadalmi felzárkózási tárgyú fejlesztéseinek megvalósítói, illetve a fejlesztéseket koordináló szervezeti egységek tekintetében a szakmai, módszertani irányítási feladatok ellátásában.

A Felzárkózási Fejlesztések Főosztálya a feladatkörébe tartozó tevékenységek tekintetében együttműködik a diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos titkárságával.

A Felzárkózási Fejlesztések Főosztálya a roma nemzetiségi feladatok ellátása keretében

a) figyelemmel kíséri a roma nemzetiség jogainak érvényesülését, különös tekintettel a nemzetiségi kulturális autonómia intézményeire,

b) kapcsolatot tart a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, a roma nemzetiség érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel,

c) figyelemmel kíséri a nemzetiségeket érintő jogalkotást és szükség esetén intézkedést kezdeményez,

d) a kormányhivatalok útján ellátja a roma nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítását, amelynek keretében az egységes jogalkalmazás érdekében áttekinti a törvényességi felügyeleti eljárások tapasztalatait, és a roma nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó szervek munkáját jogszabály-értelmezés, szakmai állásfoglalás, ajánlás kiadásával segíti,

e) ellátja a hatáskörébe tartozó roma nemzetiségi támogatási ügyek döntés-előkészítésével kapcsolatos feladatokat.

 

Gyermekesély Főosztály

A Gyermekesély Főosztály a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

A Gyermekesély Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben

a) előkészíti az egyes, a hátrányos helyzetű, illetve a roma gyermekek oktatási esélyeinek növelését szolgáló, valamint a gyermekek esélyteremtésére irányuló programok, modellprogramok és szolgáltatások koncepcióit, jogszabálytervezeteit,

b) szabályozza egyes, a hátrányos helyzetű, illetve a roma gyermekek esélyeinek növelését szolgáló programok végrehajtását (így különösen az Útravaló-programok, az esélyteremtést szolgáló intézkedések támogatása), jelentést készít a Kormány részére az Útravaló Ösztöndíjprogram aktuális állapotáról, továbbá részt vesz a Biztos Kezdet Gyerekházak, a Tanoda program hazai szabályozásának előkészítésében, végrehajtásában, továbbá a hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtését szolgáló hatékony szolgáltatásokat modellez (pl. Kollégium Plusz),

c) előkészíti, illetve a társtárcák szakterületi érintettsége esetén azokkal együttműködve kidolgozza a Biztos Kezdet Gyerekházakkal, a Tanoda programmal kapcsolatos szakmai javaslatokat, hazai pályázatokat, jogszabálytervezeteket, kormány-előterjesztéseket.

A Gyermekesély Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben

a) koordinálja a hazai forrásból megvalósuló,

aa) az oktatási esélyteremtést szolgáló programok,

ab) a gyermekek esélyteremtéséhez kapcsolódó programok tervezését és végrehajtásuk előkészítését, valamint nyomon követését és értékelését,

b) részt vesz a Strukturális Alapokból megvalósuló programok szakmai szintű előkészítésében, nyomon követésében és értékelésében,

c) részt vesz a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által fenntartott Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola oktatással, neveléssel kapcsolatos szakmai irányításában, és ennek keretében a köznevelési intézmény tanácsadó testületében az eredményes intézményi működés érdekében szakmai javaslatot tesz,

d) együttműködik a társminisztériumokkal, és képviseli a társadalmi felzárkózás szempontjait a nevelési, az oktatási, a szociális, a gyermekügyi és az esélyteremtési intézményfejlesztési stratégiák kidolgozása, programok tervezése során,

e) részt vesz a gyermekek esélyteremtését, oktatási esélyegyenlőségét szolgáló kormányzati koncepciók, stratégiák, szakmai javaslatok kidolgozásában, véleményezésében, és közreműködik a jogellenes oktatási elkülönítésmegszüntetése elleni kormányzati intézkedésekben,

f) együttműködik a diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztossal a társadalmi felzárkózás területén a hátrányos helyzetű és a roma gyermekek esélyteremtése, oktatási esélyegyenlősége biztosítása érdekében,

g) közreműködik a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtásában, értékelésében és frissítésében, valamint intézkedési terveinek kidolgozásában,

h) szakterületi feladatkörében közreműködik a romák társadalmi együttműködését érintő hazai és európai uniós programok tervezésében, megvalósulásának nyomon követésében és ellenőrzésében,

i) koordinálja a gyermekek esélyteremtésével kapcsolatos kormányzati intézkedéseket és fejlesztési programokat,

j) gyűjti és terjeszti a gyermekek esélyteremtését, valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózását szolgáló jó gyakorlatokat,

k) javaslatot tesz a gyermekek esélyteremtésével, felzárkózásával kapcsolatos kutatásokra, adatgyűjtésekre,

l) a feladatkörébe tartozó fejlesztéseket érintően részt vesz a fejlesztéspolitikai egyeztető fórumok munkájában (monitoring bizottságok, minisztériumközi bizottságok),

m) előkészíti a feladatkörébe tartozó modellértékű programok hosszú távú fenntarthatóságának biztosításához szükséges intézkedéseket.

A Gyermekesély Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben

a) végzi a társadalmi felzárkózáshoz, azon belül az oktatáshoz és a neveléshez kapcsolódó, a hatáskörébe tartozó, az európai uniós Strukturális Alapok és más nemzetközi források lehívására és felhasználására irányuló programdokumentumok tervezését, az azokon alapuló intézkedések szakmai kidolgozását, és részt vesz azok értékelésében,

b) közreműködik a gyermekjogokkal, a gyermekszegénységgel, a kiskorúak szexuális és munkacélú kizsákmányolása elleni fellépéssel és az antiszegregációval kapcsolatos nemzetközi és európai uniós feladatok ellátásában, együttműködve az Európai Együttműködési Főosztállyal,

c) összehangolja szakterületének az európai uniós stratégiai tervezéssel, az éves fejlesztési keretek és felhívások előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatellátását,

d) az aktuális európai uniós programozási időszakkal kapcsolatos feladatai körében

da) előkészíti az aktuális európai uniós tervezési időszakra vonatkozó szakterületi javaslatokat,

db) elvégzi a szakpolitikai területek stratégiai tervezési feladatait, különös tekintettel a Kormány általános politikájával való összhangra,

dc) részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok szakmai megvalósításának nyomon követésében, és előre meghatározott adattartalommal, rendszeres időközönként tájékoztatást küld a Támogatás-koordinációs Főosztály számára,

dd) közreműködik az éves fejlesztési keretek és felhívások, illetve a pályázatokkal kapcsolatos mandátumok előkészítésében,

e) az európai uniós vagy egyéb nemzetközi források felhasználásával kapcsolatos feladatait a Támogatáskoordinációs Főosztállyal együttműködve látja el.

A Gyermekesély Főosztály egyéb feladataival összefüggésben

a) részt vesz a kormányzati háttérintézmények felzárkózási területtel összefüggésben működő, a gyermekek esélyteremtő és oktatási esélyeit növelő hazai és uniós programjainak szakmai irányításában és ellenőrzésében,

b) működteti a „Legyen Jobb a Gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságát, és gondoskodik annak titkársági feladatai ellátásáról,

c) részt vesz a szakterületi feladatait érintő előterjesztések, szakmai anyagok véleményezésében,

d) közreműködik a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár feladatkörébe tartozó kormányzati szakpolitikai és szakmai testületek, munkacsoportok munkájában.

 

Felzárkózási Erőforrások Főosztálya

A Felzárkózási Erőforrások Főosztálya a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

A Felzárkózási Erőforrások Főosztálya kodifikációs feladataival összefüggésben

a) előkészíti a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát és az ahhoz tartozó intézkedési terveket,

b) elkészíti a hátrányos helyzetű személyek esélyeinek növelését közvetlenül és közvetetten szolgáló oktatási, képzési, aktivizálást támogató programokkal összefüggő, a felzárkózási szakterülethez tartozó előterjesztések, a társadalmi felzárkózási politikát megalapozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatát,

c) vizsgálja az a) és b) pont szerinti normák hatását, és figyelemmel kíséri végrehajtásukat.

A Felzárkózási Erőforrások Főosztálya koordinációs feladataival összefüggésben

a) ellátja a felzárkózási ágazat szakmai stratégiaalkotási, elemzési, tervezési, nyomonkövetési, döntés-előkészítési feladatait,

b) a felzárkózási ágazatot érintő döntések előkészítését segítő, a döntések hatásait vizsgáló, a stratégiai tervezést támogató kutatásokat, felméréseket, adatgyűjtéseket, elemzéseket kezdeményez és koordinál,

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a felzárkózási ágazat stratégiai célkitűzéseinek megvalósulását,

d) közreműködik a felzárkózási ágazat szakmapolitikai irányainak, fejlesztési koncepcióinak, cselekvési és szakmai programjainak kialakításában, valamint azok figyelemmel kísérésében,

e) közreműködik az európai uniós összehasonlításokat, illetve szakmapolitikai értékeléseket lehetővé tevő indikátorok kidolgozásában,

f ) rendszeres szakmapolitikai és stratégiai elemzéseket készít a társadalmi felzárkózással összefüggésben az egyes ágazatokban lezajló folyamatokról és a társadalmi integráció ügyének aktuális kérdéseiről hazai és európai uniós összefüggésben, részt vesz nemzetközi együttműködésekben,

g) összeállítja a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról szóló hazai és nemzetközi jelentésekhez szükséges dokumentumokat,

h) összefogja és koordinálja a társadalmi felzárkózási politika statisztikai, adatgyűjtési és információs rendszereinek kidolgozását és fejlesztését, kidolgozza a társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó programok adatgyűjtésére és indikátoraira vonatkozó szabályozási koncepciót,

i) az európai uniós fejlesztési programok tekintetében

ia) közreműködik a stratégiai kérdésekben a döntések előkészítését segítő, hatásait vizsgáló, a stratégiai tervezést támogató felmérések, adatgyűjtések, elemzések készítésében,

ib) javaslataival és véleményével közreműködik az integrált szakmai nyomonkövetési rendszer és az értékelési rendszer kialakításában,

j) felelős a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia felülvizsgálatának koordinálásáért, a stratégiában foglalt célok, valamint az intézkedési tervben foglaltak megvalósulásának és hatásainak nyomon követése érdekében nyomonkövetési rendszer kialakításáért és működtetéséért, a nyomonkövetési rendszer vonatkozásában egyeztetést folytat az Európai Együttműködési Főosztállyal és a Támogatás-koordinációs Főosztállyal,

k) közreműködik a nem a társadalmi felzárkózási szakterület főfelelősségébe tartozó, a társadalmi felzárkózást érintő koncepciók, döntések kidolgozásában,

l) meghatározza a társadalmi felzárkózás akadályait elhárító és megelőző intézkedéseket,

m) koordinálja és értékeli a társadalmi szemléletformálást célzó programokat,

n) részt vesz a kedvezményezett járásokat érintő modernizációs és fejlesztési programokban, azok tervezésében, végrehajtásuk módszertani támogatásában,

o) figyelemmel kíséri a felzárkózási területet érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását.

A Felzárkózási Erőforrások Főosztálya az európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben

a) közreműködik a szegénységgel, a társadalmi befogadással, a gyermekszegénységgel, valamint az ezekből adódóan potenciálisan kizsákmányolás áldozatává válás megelőzésével és kezelésével, továbbá a romák felzárkózásával kapcsolatos európai uniós feladatok elvégzésében,

b) részt vesz a romák társadalmi integrációjának fejlesztését szolgáló nemzetközi együttműködési és támogatási programok tervezésében és nyomon követésében,

c) a társadalmi felzárkózás szempontjainak érvényesítése érdekében részt vesz az aktuális európai uniós pénzügyi tervezési időszak fejlesztési kereteinek, terveinek kialakításában,

d) ellátja az Európai Unió Nemzeti Roma Kapcsolattartó Pontok Hálózatával való együttműködéssel kapcsolatos feladatokat,

e) részt vesz a nemzetközi jelentések véleményezésében, előkészítésében,

f) az európai uniós vagy egyéb nemzetközi források felhasználásával kapcsolatos feladatait a Támogatáskoordinációs Főosztállyal együttműködve látja el.

 

Részletek

9/2019. (IV. 30.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról

Hivatalos Értesítő, 2019. évi 27. szám (2019. április 30.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

 

Kapcsolódó cikkek

 

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment