A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerint a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (munkáltató) éves továbbképzési tervet köteles készíteni. Frissítve: 2019. február 19.

A továbbképzési terv az alábbi elemeket tartalmazza a jogszabályi rendelkezés (15. § (1) bekezdés) alapján kötelezően:

a) a tárgyévben továbbképzésben részt vevők várható számát, munkakörük és a várható távolléti idő feltüntetésével,

b) a továbbképzésben részt vevők helyettesítésére vonatkozó tervet,

c) a továbbképzésre fordítható források megjelölését és felosztását,

d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát.

További adattartalmat a jogszabály nem határoz meg és aktuálisan nem írja elő semmilyen egyéni nyilvántartó lap vezetését sem. Nincs előírás a képzési terv formaiságával kapcsolatban sem, nincs kötelezően alkalmazandó minta a dokumentumra, annak vezetése a munkáltatóra van bízva. A legtöbb szolgáltatónál alkalmazott nyomtatványok, adattáblák a korábbi évek rendelkezései alapján kialakult hatósági és módszertani gyakorlat alapján alakultak ki, ezek jelen helyzetben nem illeszthetők össze a képzési rendszer szerkezetével.

A továbbképzési terv elkészítését számos dolog nehezíti, a képzési rendszer az elmúlt években jelentős átalakításon ment keresztül, emiatt egy jóval összetettebb rendszer született, melynek nyomon követése emiatt nehezebb. A tervezhetőséget számos tényező befolyásolja, belső befolyásoló tényezőnek tekinthető a szervezeti fluktuáció, a szervezeti költségvetés, külső oldalról a képzések szervezése (meghirdetett képzések megvalósulása – az el nem induló képzések folyamatosan problémát jelentettek az elmúlt években), képzéssel kapcsolatos egyéb környezeti tényezők (jogszabályi környezet változása).

A képzési terv jogszabályban meghatározott fogalmától elválik az a nyilvántartási rendszer, amit a szervezetek a szakdolgozók képzési státuszának nyomon követésére készítenek. Ez a nyilvántartási rendszer lehet aggregált, minden dolgozói adatait együttesen kezelő, vagy lehet egyéni, szakdolgozói adatokat kezelő, illetve előfordulhatnak ennek együttesen alkalmazott változatai. Kérdéses, hogy a formalizáció hiánya miatt írott vagy elektronikus forma szükséges, ez utóbbi sok tekintetben praktikusabb, lehetővé teszi naprakészséget, de a változáskövetés nehezebb.

A képzéssel kapcsolatos adatok nyilvántartása a jelenlegi rendszerben nem egyszerű, hiszen jelentősége van a munkakör-váltásoknak, a több szakterületi (pl. egészségügyi) képzési kötelezettség együttes kezelésének, ehhez jöhetnek még a munkakör betöltéséhez szükséges egyéb képzések, a továbbképzés és a vezetőképzés közötti átmenetek finom szabályai. A szakmai rendelet munkakör és képesítési előírásainak 2017. évi változásai számos átmeneti szabályt eredményeztek, melyek áttekintése sem egyszerű. Egy belső nyilvántartásban érdemes még számon tartani a felmentéseket, tanulmányi szerződéseket és minden olyan adatot, ami a területhez kapcsolódik.

A fentiek alapján egy rövid listát készítettünk, amibe csoportosítva kísérletet teszünk azon adatok összefoglalására, melyek nyomon követése célszerű lehet a képzéssel, továbbképzésekkel kapcsolatban. Minden egyes ponthoz hosszabb magyarázatot kellene írni, ettől most eltekintünk, ez egy későbbi, nagyobb terjedelmű írásban kerül részletezésre.

 

Alapadatok

• Munkakör végrehajtási rendelet (vhr.) szerint   

• Vezetői megbízatás   

• Szervezeti egység   

• Jogviszony kezdete   

• Aktuális munkakör betöltés időpontja   

• Aktuális munkakör betöltésének vége (jogviszony megszűnés vagy munkakörváltás esetén)

 

Szakképesítési státusz

• Szakképzettnek minősül (igen/nem)

• Felmentés szakképesítés alól fennáll-el? (értelem szerűen jogszabály megengedő rendelkezése esetén) ha igen:

o felmentés időtartama (maximum a vhr. szerinti időtartam)

• Képzés tanulmányi szerződés alapján? ha van:

o Tanulmányi szerződés célja (szakképzettség megszerzése, további szakképzettség megszerzése)

o Megszerzendő végzettség, képesítés megnevezése

o Szerződés kezdete

o Végzettség megszerzésének határideje

o Szerződési kötelezettségek lejárta (Mt. szerinti maximum figyelembe vételével)

• Szakképesítés (munkakörhöz)

• Nyilvántartási szám (ha rendelkezik vele)

 

Vezetőképzéssel kapcsolatos adatok

• 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti képzésre kötelezett?

• Képzés típusa (alapozó, ismétlő)

• Képzés szintje (mester, alap)

• Teljesítés határideje (rendelet szerint)

 

Továbbképzési kötelezettség

• 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerinti képzésre kötelezett?

• Megszerzendő pontok

• Képzési szakmacsoport (vhr. szerint)

• Képzési ciklus kezdete (2018. július 1 vagy a munkakör betöltésének időpontja)

• Teljesítés határideje

• Munkakörhöz kötött továbbképzés teljesítés határideje

• Kötelező továbbképzés

o Előírt pont

o Teljesített pont

• Munkakörhöz kötött továbbképzés

o Előírt pont

o Teljesített pont

• Szabadon választható továbbképzés

o Előírt pont

o Teljesített pont

 

Egyéb információk      

• Helyettesítő munkakör (SzMSz, munkaköri leírás alapján)

• Várható távollét tárgyévben (munkanapokban)

• Forrás (intézményi, projekt, stb.)

• Teljesítés tárgyévben várható?

 

Speciális információk

• Munkakör betöltéséhez szükséges képzés elvégzése

o Képzés határideje

o Teljesítés ténye, időpontja

• Párhuzamos továbbképzési kötelezettségre vonatkozó adatok

 

Képzési időszakban elvégzett képzések

•    képzés kódja

•    Képzés megnevezése

•    Pont

•    Időpont

 

DOKUMENTÁCIÓ MINTA

A fentiek alapján a korábbi képzési excel és az egyéni nyilvántartó lap koncepciójára építve készítettem egy ötletadó nyilvántartás-sablon és néhány mintát. Az excel táblázatban vannak demonstrációs adatok, hogy a kitöltésre adjon mintát, az egyéni nyilvántartó laphoz szintén készült néhány minta. Természetesen a dokumentumok mindegyike szabadon változtatható a szervezeti igényeknek megfelelően.

Egyéni nyilvántartó lap – sablon
Egyéni nyilvántartó lap – minta 1
Egyéni nyilvántartó lap – minta 2
Nyilvántartás – excel tábla

 

 

Források

  1. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  2. 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
  3. 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
  4. Képzési nyilvántartás korábbi adatlapjai

 

Kapcsolódó anyagok

  1. Dióhéjban a továbbképzési rendszer átalakításáról
  2. Vezetőképzésről dióhéjban

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment