Megjelent a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a 2014–2020 programozási időszakban

 • a) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (a továbbiakban: ERFA),
 • b) az Európai Szociális Alapból,
 • c) a Kohéziós Alapból,
 • d) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból,
 • e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
 • f ) az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésből,
 • g) a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alapból és
 • h) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből

származó források terhére létrejött támogatási jogviszonyokban további kötelezettségek vállalására, továbbá a felhasználásban, a lebonyolításban és az ellenőrzésben részt vevő szervezetekre, a támogatást igénylőkre és a támogatásban részesülőkre.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni az ERFA-ból származó, az Európai Területi Együttműködés programjaiból nyújtandó támogatásokra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

 1. éves fejlesztési keret: a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 41. § (1) bekezdése szerinti dokumentum,
 2. támogatási szerződés: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 54. pontja szerinti szerződés,
 3. támogatói okirat: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 55. pontja szerinti okirat.

3. § (1) Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.)  Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény

 • a) nem éri el szolgáltatás és árubeszerzés esetén a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 10%-át, építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át, akkor az irányító hatóságnak kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árnak megfelelését,
 • b) eléri az a) pont szerinti mértéket, vagy ha a projekt eredeti támogatása meghaladja az egymilliárd forintot, akkor a költségnövekmény megítélése vonatkozásában igazságügyi szakértő bevonása szükséges.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a költségnövekmény által az adott prioritás kötelezettségvállalása az eredeti keretösszeg 110%-át

 • a) nem haladja meg, akkor a költségnövekmény finanszírozása európai uniós forrás terhére történik, és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter,
 • b) meghaladja, akkor a költségnövekmény finanszírozása hazai költségvetési forrás terhére történik, és az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik az igazságügyi szakértő megbízásáról.

4. § Ha a támogatási szerződés vagy támogatói okirat több projektelemet foglal magában, a meghatározó értékű
projektelem tárgya szerint kell a 3. § szerinti költségnövekményt minősíteni.

5. § Ha a költségnövekmény mértéke elérné a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 30%-át, a költségnövekmény nem támogatható.

6. § Ha a költségnövekmény az éves fejlesztési keret elfogadását követően, de a támogatási döntés meghozatala előtt merül fel, a projekt éves fejlesztési keretben szereplő indikatív támogatási keretének módosítása vonatkozásában a 3–5. §-t megfelelően alkalmazni kell.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően

 • a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
 • b) megkezdett és a hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

9. § Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87/A. §-a.

 

Részletek

17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról

Magyar Közlöny, 2017. évi 13. szám (2017. február 1.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment