A kormány 2020. november 10-én benyújtotta a T/13674. számú, az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló törvény tervezetet.

Módosítások:

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A Szoctv. 19. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1c) Az (1) és (1a) bekezdéstől eltérően a 18/B. § (1) bekezdése szerinti országos nyilvántartáshoz az azt vezető hatóság – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló   törvény  szerinti   automatikus   információelérési   felület   útján   –   a   jogosult   azonosításához szükséges adatok tekintetében, valamint

a) a szociális ellátások tekintetében a 18/A. § d) és e) pontjában, és

b) a gyermekvédelmi ellátások tekintetében a Gyvt. 138.§ (1) bekezdés d) pontjában

meghatározott   adatkörben közvetlen hozzáférést biztosít a szociális   hatáskörében, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében, a nyugdíjbiztosítási igazgatási   szervként,egészségbiztosítási   pénztári   feladatkörében,   a   rehabilitációs   hatóságként,   a   családtámogatási feladatokat ellátó szervként, az állami foglalkoztatási szervként, az áldozatsegítő szolgálatként, a jogi  segítségnyújtó  szolgálatként,  illetve   a  pártfogó   felügyelői  szolgálatként  eljáró  fővárosi   és megyei kormányhivatal, továbbá annak járási (fővárosi kerületi) hivatala számára a törvényben meghatározott feladatainak ellátása céljából.”

A Szoctv. 39/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 38. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállásának megállapítása céljából nem szükséges szakértőt kirendelni a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (2)  bekezdés b) pont bd)  alpontja szerinti komplex minősítési kategóriába sorolt gyermek esetében.”

 

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A  Gyvt. 128. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) A (3) bekezdésben meghatározott, személyes megjelenéshez nem kötött jognyilatkozatokat postai úton, elektronikus úton, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján vagy személyesen lehet előterjeszteni. A gyámhatóság az e törvény szerinti hatósági eljárások tekintetében elektronikus űrlapot alkalmaz, amelyet a honlapján közzétesz.”(2) Hatályát veszti a Gyvt.a) 24. § (9) bekezdése,b) 170. §-ában az „és 24. § (9) bekezdését” szövegrész.

 

A T/13674. iromány oldala Országgyűlés honlapján
T/13674. számú, az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló törvény tervezet

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment