Összeállítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által 2018-ban kiadott, szociális területhez kapcsolódó közleményekből.

A 2018. évben a leggyakrabban a gyermekek jogai kerültek fókuszba, de a látássérültek, pszichiátriai betegek jogaival kapcsolatban is születtek közlemények. Olvasható a 2018-as téli krízisjelentés és a téli tüzelő támogatásával kapcsolatos rendszerrel kapcsolatos alapjogi biztosi vélemény is. A közleményekhez kapcsolódóan az AJBH oldalán elérhetők a kapcsolódó jelentések.

A válogatásban nem szerepelnek az egyes intézmények ellenőrzésével kapcsolatos jelentések.

Miért csak nagykorú tanúval? – az alapvető jogok biztosa postai könyvelt küldemények kézbesítéséről a vak és gyengénlátó embereknek
A Magyar Posta minden esetben és automatikusan csak nagykorú tanú jelenlétében engedi átadni a postai könyvelt küldeményt a vak és gyengénlátó címzett számára. Ez a gyakorlat az alapvető jogok biztosa szerint nem egyeztethető össze sem az egyenlő méltósághoz való joggal, sem a nemzetközi emberi jogi kötelezettségekkel.  
Az alapvető jogok biztosa a gyermekek jogellenes külföldre vitelének megelőzéséért
A hiányos, bizonytalan magyar szabályok és az azokat követő hatósági gyakorlat nem biztosítja megfelelően, hogy megelőzhető legyen a gyermekek jogellenes külföldre vitele. Mindez sérti az érintett szülők és a gyermekeik jogait.  
Az alapvető jogok biztosa a sürgősségi pszichiátriai gyógykezelés alá vont személyek alapvető jogainak érvényesítéséről
A sürgősségi pszichiátriai gyógykezelés elrendelésével kapcsolatos jogorvoslat feltételeit az ombudsman tavalyi vizsgálata után módosították ugyan, ám számos garanciális elem továbbra is sérül, és emiatt nem tudnak megfelelően érvényesülni az érintettek alapvető jogai.  
A prostitúció áldozatává váló gyermekek jogainak védelme és a megelőzés lehetséges eszközei – az alapvető jogok biztosának utóvizsgálata
Aggályos, hogy jelenleg is szabálysértési eljárás és szankció fenyegeti azokat a kényszerítő helyzetben lévő gyermekeket, akiket a prostitúciós tevékenységen érnek. A biztos szerint a gyermekvédelmi rendszer szereplőit kellene megerősíteni, jobban felkészíteni, hogy a veszélyeztetettséget időben felismerjék, érdemben felléphessenek ellene.  
Az alapvető jogok biztosa egy felügyelt kapcsolattartatást érintő szülői kérelem késedelmes elbírálásáról és a gyámhatóság mulasztásáról
A gyámhatóság jelentős leterheltségére hivatkozva, de kellő jogi indok nélkül két év után bírált el érdemben egy, a kapcsolattartás újraszabályozása érdekében benyújtott szülői kérelmet. Az eljárás elhúzódása miatt az érintett szülő és a gyermek 9 hónapig csak felügyelt formában találkozhatott.  
Az alapvető jogok biztosa a foglalkoztatást helyettesítő támogatások visszafizetésével kapcsolatos problémákról
A megélhetésüket veszélyeztető összeget kellett visszafizetniük, mivel az eljáró hatóságok több hónapra visszamenőleg nyilvánították jogtalannak és vonták meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatásukat – panaszolták többen az alapvető jogok biztosának.  
Az alapvető jogok biztosa a vak és látássérült emberek nyilatkozattételének szabályozásáról
Kötelezően és kizárólagosan előírja egy rendelkezés, hogy a vak és látássérült emberek csak köziratba foglalva tehetnek olyan nyilatkozatot, amely ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgál. Ez sérti az önrendelkezési jogukat, általános cselekvési szabadságukat.  
Az alapvető jogok biztosa a felügyelt kapcsolattartás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával kapcsolatos gyakorlati és szabályozásbeli problémákról
Az alapjogi biztos egy konkrét panasz vizsgálatát hivatalból kiterjesztve megállapította, hogy a család- és gyermekjóléti központokban biztosított felügyelt kapcsolattartások jelenlegi feltételrendszere, szabályozási környezete, az érintett szervek együttműködése, eljárása is komoly aggályokat vet fel.  
Az alapvető jogok biztosa 2018-as téli krízisjelentésének tapasztalatairól és megállapításairól
Az alapvető jogok biztosának vizsgálata feltárta, hogy a hajléktalan-ellátó rendszer ellátta a feladatát a téli krízisidőszak során. A jelentés rögzíti, hogy a rendkívüli intézkedések hatékony végrehajtásához még mindig nem mindenhol állnak rendelkezésre átlátható, megismerhető, számon kérhető gondozási, ellátási protokollok.  
Az alapvető jogok biztosa egy iskolai bántalmazás kapcsán lefolytatott eljárásról, jogi-szakmai garanciákról, a lelkiismereti szabadság tiszteletéről
Az iskola többszörösen is mulasztott: nem ismerte fel és nem előzte meg két tanuló súlyos konfliktushelyzetét, a helyzet rendezésére pedig nem a megfelelő pedagógiai és jogi megoldást választotta – állapította meg egy gyermekek közötti bántalmazási ügy vizsgálatában az alapjogi biztos.  
Az alapvető jogok biztosa a nem pszichiátriai osztályon kezelt betegekkel szemben alkalmazott fizikai korlátozásokról
Hiányoznak a nem pszichiátriai osztályon kezelt betegeknél alkalmazható fizikai korlátozások jogszabályi garanciái, a beteg önrendelkezési jogának tényleges érvényesítését biztosító szabályok. Az alapjogi biztos egy beteg ellátásával kapcsolatos panaszügy vizsgálata során tárt fel komoly problémákat.  
Az alapvető jogok biztosa a várandósgondozással kapcsolatos jogi kötelezettségek és jogkövetkezmények egyértelművé tételéért
Ellentmondásos és bizonytalan, hogy a várandósgondozás körében pontosan mely szűrő- és laboratóriumi vizsgálatok kötelező jellegűek, amelyek elmulasztásához akár súlyos jogkövetkezmények társulhatnak.  
A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye a romani és beás nyelvű roma gyermekdalok gyűjtéséről, valamint a roma óvodai nevelésről szóló konferenciáról
 2018. szeptember 27-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala az Ethnix Művészeti és Oktatási Egyesülettel közös szervezésben adott otthont a „Konferencia a roma gyermekdalok gyűjteményéért” című szakmai rendezvénynek.  
Az alapvető jogok biztosa a bejelentett lakcímmel nem rendelkező családok gyermekvédelmi, szociális támogatáshoz való tényleges hozzájutásának helyzetéről
Az utóbbi évek szabályozási előrelépéseinek dacára még mindig nem garantált megfelelően, hogy a valamely okból állandó lakcímre bejelentkezni nem tudó, rászoruló családok másokkal azonos módon, akadályoktól mentesen hozzájussanak a nekik járó ellátásokhoz.  
Minden gyermek egyformán számít – az alapvető jogok biztosának üzenete a gyermekek jogainak napján
 Minden gyermek és minden gyermek joga egyformán fontos. Az alapvető jogok biztosa arra is felhívja a figyelmet: nem feledkezhetünk meg arról, hogy a gyermekek nem kis felnőttek, nem puszta eszközei, céljai valaminek, és nem egyszerű statisztikai adatok, hanem önálló alapjogokkal, méltósággal, akarattal, fejlődő személyiséggel rendelkező emberek.  
Az alapvető jogok biztosa a gyermekvédelmi közvetítői eljárásról
Az alapjogi biztos vizsgálata azokat a hiányosságokat és problémákat kívánta feltárni, amelyek a meglévő jogi szabályozás dacára akadályozzák a gyámhatóságok által elrendelhető gyermekvédelmi közvetítői (mediációs) eljárások hatékony és általános alkalmazását.  
Az alapvető jogok biztosa a szociális tűzifa támogatás elosztási gyakorlatáról
Az ombudsman a jelenlegi támogatási rendszer olyan átalakítását szorgalmazza, amelynek révén minden szociális alapon rászoruló átlátható módon juthat hozzá a lehetséges mennyiségű egészséges, száraz tűzifához. Meg kell teremteni azokat a finanszírozási eszközöket, amelyekkel a hátrányos helyzetű önkormányzatok meg tudnak felelni törvényi feladataiknak és a rászorulók valós, a téli fűtést lehetővé tevő igényeinek.  
Az alapvető jogok biztosa a kórházi ellátásra szoruló gyermekeket kísérő szülők benntartózkodási lehetőségének biztosításáról és feltételeiről
Intézményenként eltérőek, olykor pedig súlyosan aggályos, indokolatlan korlátozásokat tartalmaznak a kórházakban kezelt gyermekek mellett tartózkodó szülők elhelyezésének feltételei. Ennek hátterében az alapjogi biztos a jogszabályi keretek és a finanszírozási szabályok elégtelenségét azonosította.  

 Forrás: AJBH

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment