A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások esetében két miniszteri szintű rendelet szabályozza az általános személyi feltételeket, az egyes munkaköröket, a foglalkoztatandó személyek számát és a végzettségekkel kapcsolatos elvárásokat.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (R.), illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (Nmr.) tartalmazza a személyi feltételekhez kapcsolódó rendelkezéseket. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások esetében a személyi feltételekre vonatkozóan mindkét jogszabályt figyelemmel kell kísérni.

A személyes gondoskodás egyes formáinak szakmai létszámnormáit a R. 2. számú melléklete tartalmazza. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás szakmai létszámnormáit, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám irányszámait és létszámminimum normáit az Nmr. 1. számú melléklete tartalmazza. A szakmai létszámnorma – a szolgáltatások biztosítása érdekében – a kötelezően alkalmazandó legkisebb létszámot jelenti, ettől az intézmények pozitív irányban eltérhetnek. Létszám alatt (kivéve ahol a jogszabály ettől eltérően rendelkezik) napi 8 (heti 40) órában, határozott vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban illetve Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott személyeket kell érteni. Egyes munkakörökben elfogadhatóak az egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyok (megbízási szerződés, vállalkozási szerződés) is.

A szakmai rendeletben foglaltak (R. 6. §) alapján az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek legalább 50%-nak szakképzettnek kell lennie alapszolgáltatás esetén. Ez az arány nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás esetén 80%, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetében, valamint a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végzők esetében pedig 100%. Az Nmr. hatálya alá tartozó munkakörökben a szakképzettség a foglakoztatott személyek 100%-ra terjed ki, szakképzettség nélküli személy nem alkalmazható.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáiban foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelőírásait a R. 3. számú melléklete, illetve az Nmr. 2. számú melléklete tartalmazza.

A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól egyes esetekben a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre felmentést adhat, ennek azonban összetett szabályrendszere van.

 • Általánosan felmentés adható, ha
  • az adott munkakör betöltésére nem áll rendelkezésre a képesítési előírásoknak megfelelő személy és
  • a munkakört betölteni kívánó személy a képesítés megszerzése érdekében már szakirányú oktatásban vesz részt vagy vállalja a szükséges szakirányú képesítés megszerzését.
 • A felmentés ideje fő szabály szerint maximum öt év lehet, házi segítségnyújtás esetében a felmentési idő maximum két év lehet.
 • Nem adható felmentés a vezető beosztású, megbízású vagy munkakörű személyek számára.
 • Nem adható felmentés az Nmr. hatálya alá tartozó munkakörökben, kivéve a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetét, ha a munkavállaló az előírt végzettséget a nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezte még meg.

 

Jogszabályi háttér

 • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (Nmr.)
 • 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (R.)
 • 40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról.

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment