2020. március 31-én a kormány (emberi erőforrások minisztere) benyújtotta a T/9933. számú törvényjavaslatot az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről.

Magyarország elismeréssel adózik az egyházaknak a kiemelkedő fontosságú és közösségteremtő nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális,   környezetvédelmi, sport- és más tevékenységükért.Magyarország az Alaptörvény XVI. cikke alapján elkötelezetten védi a gyermekek jogait és XIX.cikke alapján törekszik a rászorulók szociális biztonságának megteremtésére. Elismeréssel adózva az egyház által vállalt szociális és gyermekvédelmi feladatok magas szintű ellátásának, továbbá aszociális és gyermekvédelmi feladatellátás színvonalának emelése érdekében erősíteni kívánja az egyházakkal való Alaptörvény VII. cikke szerinti együttműködését a bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményekben élő embertársainkról való gondoskodásban.

A tervezet szerint az állami fenntartó – szociális intézmény esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelősminiszter, gyermekotthon, utógondozó otthon és nevelőszülői hálózat esetén a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: szakminiszter) előzetes hozzájárulásával – adhatja az általa fenntartott engedélyest egyházi fenntartó fenntartásába.

A fenntartóváltozással érintett engedélyes feladatellátásához szükséges, állami tulajdonban álló ingó és ingatlan vagyon, valamint vagyoni értékű jog, amely kifejezetten és nevesítetten a feladatellátáshoz kapcsolódik,ingyenesen, könyv szerinti nyilvántartási értéken az egyházi fenntartó tulajdonába adható. A vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról a Kormány nyilvános határozattal dönt.

A tervezet szerint a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

T/9933. számú tervezet oldala
Törvény-tervezet benyújtott szövege

 

Forrás: parlament.hu

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment