A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (Nmr.) módosítása számos fontos változást tartalmaz a Biztos Kezdet Gyermekházak számára, melyek 2018. február 1-től, illetve 2018. július 1-től lépnek életbe.

 

Feladatok, szolgáltatások

A módosítás alapján a Biztos Kezdet Gyerekháznak biztosítania kell éves átlagban legalább havi kettő közösségi rendezvény megszervezését a három éves kor alatti gyermeket is nevelő családok, illetve a helyi közösség számára, amelyből legalább az egyik rendezvény szakmai tartalmának a Gyerekház szolgáltatásait igénybe vevő családok szükségleteihez kell igazodnia. A módosítás előtt szöveg csak havi egy közösségi rendezvény megszervezését írta elő. A rendezvények célcsoportját is pontosítja a jogszabály, ezen felül előírja, hogy a két közösségi rendezvény közül egynek kifejezetten az igénybe vevő családok szükségleteihez kell igazodnia.

A Biztos Kezdet Gyerekház a Gyvt. 38/A. § (1) bekezdésében meghatározott célokat szolgáló, a helyi szükségleteknek megfelelő és kellően indokolt tevékenységeket is elláthat. Ezen belül javasolhatja a védőnői ellátás, más egészségügyi szolgáltatás, illetve szociális és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételét, illetve közreműködhet a családtervezési ismeretek átadásában, a veszélyeztetett várandósság megelőzésében, és segítheti a várandós anyákat a gyermek fogadására való felkészülésben.

A Biztos Kezdet Gyerekház a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a család- és gyermekjóléti központtal együttműködve segíti elő a gyermek és a család sikeres társadalmi integrációját. A Gyerekház legalább havonta egy alkalommal csoportmegbeszélést szervez a család- és gyermekjóléti szolgálat, az óvoda, egyéb gyermekintézmény, valamint szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer más tagjának részvételével. Az új megfogalmazásban hangsúlyozottabban megjelenik a család- és gyermekjóléti szolgálattal és központtal való együttműködés. A kapcsolódást erősíti az a rendelkezés is, mely szerint a család- és gyermekjóléti szolgálat a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából tájékoztatja a szülőt az ellátási területén lévő Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásainak tartalmáról és igénybevételének feltételeiről, valamint személyes közreműködéssel segíti e szolgáltatások igénybevételét is.

 

Nyitva- és zárvatartás

Jelentős változások történtek a nyitvatartás szabályozásában, rugalmasabb, helyi igényeknek jobban megfelelő működés válik így lehetővé. A Biztos Kezdet Gyerekház nyitvatartásának havi átlagban el kell érnie munkanaponként a hat órát, azzal, hogy a Gyerekháznak – meghatározott kivételekkel – minden munkanapon 8 és 12 óra között nyitva kell tartania. A kötelező nyitvatartási időn felüli nyitvatartást a Biztos Kezdet Gyerekházban vezetői munkakörben foglalkoztatott személy határozza meg a helyi igények alapján.

A közösségi rendezvény megtartása a nyitva tartás egy része hétvégére és munkaszüneti napra is eshet. A hétvégi és munkaszüneti napra eső nyitvatartási órákat a nyitvatartási idő átlagának számítása során munkanapra eső nyitvatartási óráknak kell tekinteni.

A Biztos Kezdet Gyerekház zárvatartása is szabályozásra került, ez alapján a Gyerekház zárva tarthat évente öt munkanapot a munkatervében meghatározott feladatok végrehajtása érdekében, és a Biztos Kezdet Gyerekház működését ellehetetlenítő vis maior eset elhárításának időtartama alatt, illetve a foglalkoztatottaknak a Biztos Kezdet Alapképzésen való részvételének időtartama alatt is. A zárvatartást megelőzően legalább tíz nappal tájékoztatni kell a szolgáltatást igénybe vevőket és a helyi közösséget (kivéve a vis maior esetét).

 

Célcsoport, indikátor számítás

A Biztos Kezdet Gyerekház nyújtotta szolgáltatás rendszeres igénybe vevőjének számít az a 0–3 éves korú gyermek, aki szülőjével az adott hónap nyitvatartási napjainak legalább negyven százalékában látogatja a Biztos Kezdet Gyerekházat. A Gyerekház nyújtotta szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő gyermekek legalább felének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek kell lennie, azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek legalább felének egyúttal hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek is kell minősülnie.

A Biztos Kezdet Gyerekház nyújtotta szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő gyermekek létszámának havi átlagban el kell érnie az öt főt. (Figyelem: a Tkr. 19. § (3b) szerinti, finanszírozás igénybevételéhez kapcsolódó létszám-elvárások is érvényesek!).

A Biztos Kezdet Gyerekház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéről a 13. számú melléklet szerinti napi jelenléti ívet kell vezetni. A jelenléti ív tartalmazza a gyermek nevét, születési idejét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Feltüntetendő a végzett tevékenység azonosító kódja, illetve a hogy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e, valamint hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül-e. A jelenléti ívet a gyermek szülője aláírásával igazolja.

 

Kód Tevékenységek
1. Foglalkozás a gyermeknek
2. Szülői fórum
3. Védőnői tanácsadás
4. Közösségi program
5. Szülői csoportos beszélgetés
6. Konzultáció
7 Heti játékos foglalkozás

 

Személyi feltételek

A korábbi szabályozás lehetővé tette, hogy munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történjen a dolgozók foglalkoztatása. Ez a módosítás alapján megszűnik, a gyermekjóléti szolgáltatások fő szabálya szerint kell foglalkoztatni a dolgozókat. A munkáltatói jogkör gyakorlójának 2018. december 31-éig kell gondoskodnia a települési önkormányzat által fenntartott Biztos Kezdet Gyerekházban munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatásáról.

A Biztos Kezdet Gyerekházban vezetői munkakörben foglalkoztatott személynek részt kell vennie a Gyerekházak számára szervezett szakmai műhelyeken. A vezetői munkakörben foglalkoztatott személynek a vezetői munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától számított egy éven belül el kell végeznie a Biztos Kezdet Alapképzést. A 2018. július 1-jén vezetői munkakörben foglalkoztatott személynek 2020. június 30-áig kell elvégeznie a Biztos Kezdet Alapképzést.

A Biztos Kezdet Gyerekházban nem vezetői munkakörben foglalkoztatott személynek rendelkeznie kell az Nmr. 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.1. pontjában a kisgyermeknevelő munkakörnél meghatározott képesítések valamelyikével. A 2018. február 1-jén nem vezetői munkakörben foglalkoztatott személynek 2021. december 31-éig kell megfelelnie a meghatározott képesítési előírásoknak.

 

Szakmai ajánlás

A Biztos Kezdet Gyerekházban a szolgáltatás nyújtása a miniszter által jóváhagyott módszertan alapján folyik. A miniszter a módszertant az általa vezetett minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi, valamint gondoskodik annak folyamatos frissítéséről.

Kapcsolódó cikkek

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment