Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet számos változást hozott a szociális szakmai továbbképzési rendszerben. A legfontosabb változásokról, áttekintő jelleggel készült az alábbi rövid összefoglaló.

A módosítás érinti a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (Tszr.), a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (Mr.), illetve az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet (Vr.) szövegét.

 

Továbbképzés vs. vezetőképzés

Adott dolgozó egy időben vagy a szakmai továbbképzésre vagy a vezetőképzésre kötelezett. A Tszr. rendelet hatálya nem terjed ki – az első alkalommal vezetői megbízást kapott és a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig ellátó személy, továbbá a kizárólag intézményvezető-helyettesi vezetői feladatokat ellátó személy kivételével – a vezetői megbízással rendelkező, személyes gondoskodást végző személyre.

A továbbképzési időszak megszakad, ha a továbbképzésre kötelezett a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére válik kötelezetté. Ha az érintett személy a továbbképzési időszak megszakadását követő egy éven belül ismét e rendelet szerinti továbbképzésre válik kötelezetté, a továbbképzési időszak tovább folytatódik, és a továbbképzési időszak megszakadásig szerzett pontokat a továbbképzési pontok teljesítésekor figyelembe kell venni. Egy éven túli időszak esetében a képzési ciklus az eddig gyakorlatnak megfelelően újraindul.

 

Képzési időszak változása

A továbbképzési időszak tartama négy évre változik. Az e rendelet szerint 2018. július 1-jén továbbképzésre kötelezett továbbképzési időszaka 2018. július 1-jén egységesen újrakezdődik. A pontszerző időszak hossza fix, ha a továbbképzési kötelezettség a továbbképzési időszak vége előtt teljesül, az új továbbképzési időszak csak az előírt továbbképzési időszak letelte után indul. 

 

Hármas felépítésű képzési rendszer

A továbbképzésre kötelezettnek a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez kötelező továbbképzés, kötelező munkakörhöz kötött vagy választható továbbképzés teljesítésével.

A kötelező továbbképzés a teljes ágazat tekintetében szükséges, lényeges és általános alapkompetenciák megszerzésére irányul, összességében a teljes pontszerzési kötelezettség 20%-át ebben a formában kell megszerezni. A munkakörhöz kötött továbbképzés egy adott munkakörhöz, illetve az adott munkakör esetében érintett ellátotti csoportokhoz kapcsolódó speciális, módszerspecifikus ismeretek megszerzésére irányul. A munkakörök szerinti bontást a Tszr. 1/A. melléklete tartalmazza, ezek illeszkednek a szakmai rendelet 2. mellékletében a személyi feltételeknél alkalmazott munkakörökhöz, ebben a formában a képzési pontok legalább 40%-át kell teljesíteni. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat illetően 18, a gyermekvédelmi szakellátási intézményeket, és a javítóintézetet illetően 25 munkakört rögzít a rendelet. A munkakörhöz kötött képzés esetén a továbbképzési időszak kezdőnapján betöltött munkakör az irányadó.

A harmadik kategória, a választható továbbképzés olyan szakmai továbbképzés, amely az egyéni érdeklődés figyelembevételével az önismeret, az egyéni kompetenciák vagy egyéb speciális ismeretek megszerzését célozza, értelem szerűen ez a fennmaradó képzési pontok (maximum 40%) megszerzésére szolgál.

A három képzés közül speciális helyzetben van munkakörhöz kötött továbbképzés, ugyanis ezt a képzési ciklus első felében kell teljesíteni. A másik két képzés esetében ilyen megkötést nem tartalmaz a kihirdetett rendelet.

(nagyításhoz kattints a képre)

 

(nagyításhoz kattints a képre)

 

Új képzési formák

A Tszr. képzési formái már januártól kibővültek három új elemmel, ezentúl e-learning, blended learning, illetve szakmai terepgyakorlat formájában is lehet továbbképzésen részt venni. Az e-learning számítógépes hálózaton elérhető képzési forma, amelyben mind a tananyagot egységes keretrendszerbe foglalva hozzáférhető a tanuló számára. Nagy előnye az önálló időbeosztás a tanulási folyamatban, illetve nem igényli a képzőhelyre való utazással, ott tartózkodással kapcsolatos intézkedéseket. A blended learning esetében az internet és a digitális média nyújtotta lehetőségeket és a hagyományos tantermi oktatás módszereit együttesen használják. A modellben fontos szerepet kap a személyes kontaktus, az órák megadott helyén és idején való személyes részvétel, míg az online tér tanulástámogató felületein keresztül az e-learningre jellemző anyagfeldolgozás valósulhat meg.

A szakmai tanfolyam esetében változás, hogy akár 20 órás időtartamban is indítható lesz, a megszerezhető pontok alsó határa 20 pontra csökken.

(nagyításhoz kattints a képre)

 

Pontszerzés szüneteltetés alatt

Ha a szünetelés ideje alatt a továbbképzésre kötelezett megszerzi rá irányadóan meghatározott pontokat, ezzel teljesíti továbbképzési kötelezettségét, és a szünetelés időtartama teljes egészébe beszámít a továbbképzési időszakba. Ha a szünetelés ideje alatt a továbbképzésre kötelezett a rá irányadóan meghatározott pontoknak csak egy részét szerzi meg, a szünetelés időtartama nem számít be a továbbképzési időszakba, de a megszerzett pontokat a szünetelés után figyelembe kell venni.

 

Átmenet

Az új képzési rendszer esetében beszélni kell a folyamatban lévő képzési ciklusok, illetve az érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési programok sorsáról.

A 2018. július 1-jén továbbképzésre kötelezett személyek továbbképzési időszaka 2018. július 1-jén újrakezdődik, a 2018. június 30-án folyamatban lévő továbbképzési időszak során szerzett továbbképzési pontok, valamint a 2018. július 1-jén folyamatban lévő továbbképzések során szerzett továbbképzési pontjai választható továbbképzési pontokként beszámításra kerülnek a 2018. július 1-jén újrakezdődő továbbképzési időszakában. Ha a továbbképzésre kötelezett továbbképzési időszaka 2018. július 1-jén és azt közvetlenül megelőzően szünetel, a szünetelés okának megszűnését követő naptól kezdődik az új továbbképzési időszak, a szünetelés alatt szerzett továbbképzési pontok választható továbbképzési pontként beszámításra kerülnek.

Ha folyamatban lévő továbbképzési időszak során a továbbképzési kötelezettségét a Tszr. 2. § (6) bekezdésében foglaltak szerint teljesítette (OKJ szakképesítést vagy felsőfokú alapképzésben oklevelet szerez, felsőfokú végzettség esetén kiegészítő alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben második vagy további oklevelet szerez, tudományos fokozatot szerez; pedagógus-munkakörben pedagógus szakvizsgát tesz), a 2018. július 1-jén újrakezdődő továbbképzési időszakában a szintén választható továbbképzési kötelezettségének teljesítéseként kell beszámítani, vagyis a kötelező továbbképzésen, illetve a munkakörhöz kötött kötelező továbbképzésen részt kell vennie. A további továbbképzési ciklusokra megkötést nem tartalmaz a jogszabály, ott a továbbképzési kötelezettségét teljesíti az a személy, aki az adott továbbképzési időszak alatt a Tszr. 2. § (6) bekezdés szerinti képesítéseket, végzettségeket megszerzi.

A 2018. június 30-án érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési programok 2018. július 1-jét követően a minősítésük érvényességi ideje alatt választható továbbképzési programként indíthatók. Mivel az új rendszerben kötelező továbbképzést, illetve a munkakörhöz kötött kötelező továbbképzést csak meghatározott szervezetek indíthatnak, a jelenleg elérhető képzések gyakorlatilag választható továbbképzésként kérhetik újbóli minősítésüket.

 

Speciális szabályok

Ha a továbbképzésre kötelezett ugyanazon jogviszony keretében egyidejűleg több képesítéshez kötött tevékenység végzésére irányuló munkakört tölt be, és valamelyik munkaköre vagy tevékenysége tekintetében munkakörhöz kötött továbbképzésre kötelezett, akkor az ahhoz kapcsolódó munkakörhöz kötött továbbképzést kell teljesítenie.

Ha a továbbképzésre kötelezett ugyanazon jogviszony keretében egyidejűleg több képesítéshez kötött tevékenység végzésére irányuló munkakört tölt be, és mindegyik munkaköre, tevékenysége vagy több munkaköre, tevékenysége tekintetében lenne munkakörhöz kötött továbbképzésre kötelezett, akkor a legmagasabb óraszámban ellátott munkakörhöz vagy tevékenységhez kapcsolódó munkakörhöz kötött továbbképzést kell teljesítenie. Ha az ellátott munkakörök vagy tevékenységek óraszáma megegyező, akkor a munkáltató választása szerinti munkakörhöz, tevékenységhez kapcsolódó munkakörhöz kötött továbbképzést kell teljesítenie.

Ha a továbbképzésre kötelezett más jogszabály alapján is köteles továbbképzésben részt venni és ezen kötelezettségének eleget tett, csak a meghatározott pontok felét kell megszereznie, de ez a kedvezmény csak akkor érvényesül, ha a más jogszabály alapján teljesített továbbképzést az adott továbbképzési időszak alatt, vagy az azt közvetlenül megelőző egy éven belül teljesíti.

A szakápolási központban szakápoló, vezető szakápoló munkakörben foglalkoztatottaknak a pontok 40%-át kell megszerezniük, az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet szerinti egészségügyi szakmai továbbképzési kötelezettségük mellett.

 

Mentesülés

A személyes gondoskodást végző személy mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, ha a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra, ha heti 15 óránál kevesebb időtartamban végez személyes gondoskodást vagy ha a nevelőszülő-képesítés megszerzése alól jogszabályilag mentesül.

 

Továbbképzési terv

A továbbképzési terv tekintetében pontosító jellegű változások történtek, melyek igazodnak a Tszr. egyéb változásaihoz. Ennek megfelelően az elkészítendő továbbképzési terv az alábbi információkat tartalmazza:

  • a tárgyévben továbbképzésben részt vevők várható számát, munkakörük és a várható távolléti idő feltüntetésével,
  • a továbbképzésben részt vevők helyettesítésére vonatkozó tervet,
  • a továbbképzésre fordítható források megjelölését és felosztását,
  • a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát.

 

Munkakör betöltéséhez kötelező képzések

A Vr. egy új képzéssel bővül: a komplex támogatási szükségletmérő képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése a komplex szükségletfelméréshez kapcsolódó szakmai feladatok elvégzésére. A képzés kötelező óraszáma fogyatékos szakterületen 62 óra (44 óra elméleti, 18 óra gyakorlati oktatás), pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg szakterületen 52 óra (34 óra elméleti, 18 óra gyakorlati oktatás).

2018. december 31-éig a képzésen való részvétel nélkül komplex támogatási szükségletmérő vizsgát tehet az a személy, aki 2017. december 31-én a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló jogszabály szerint minősített tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló igazolással vagy támogatási szükségletfelmérő szakmentor képzettséggel rendelkezik.

Módosult az adósságkezelési tanácsadó képzés meghatározása, az új definíció szerint a képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése háztartásgazdálkodási tanácsadás ellátására, valamint az egyének, a családok és a közösségek számára a pénzügyi kultúra javítása céljából biztosított szolgáltatások nyújtására.

A rendelet megjelenése óta eltelt időben érkező kérdések, probléma-felvetések alapján várhatóan sok egyedi kezelést igénylő helyzet merülhet fel. E tekintetben javasolt a jogszabály alapos, részlet-szabályokra kiterjedő tanulmányozása, illetve szükség esetén a továbbképzési rendszert működtető szakmai szervezet közvetlen megkeresése.

 

Kapcsolódó cikkek:

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment