Közérdekű bejelentés alapján kezdett még 2020-ban a NAIH vizsgálatba, egy a bejelentő arra hívta fel a Hatóság figyelmét, hogy egy önkormányzat a szociális bérlakások esetében a bérleti szerződés megkötését 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványhoz köti, ezt a kötelezettséget a helyi rendeletben rögzítették is.

A NAIH állásfoglalásában megállapította, hogy az általános adatvédelmi rendelet értelmében bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatoknak a kezelésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik, vagy ha az adatkezelést uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi. Ezen kívül figyelembe kell venni az Infotv. rendelkezését, mely szerint bűnügyi személyes adatok kezelése esetén – ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően nem rendelkezik – a különleges adatok kezelésének feltételeire vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az általános adatvédelmi rendelet által megjelölt körben a tagállami jogalkotói aktusok engedhetik meg egyes esetekben a különleges adatok kezelését. Az érintett önkormányzati rendelettel szabályozott adatkezelés azonban nem tartozik az általános tilalom alóli kivétellel érintett adatkezelések körébe.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat rendeletében a szociális helyzeten alapuló bérbeadások esetében a bérbeadás feltételeként csak vagyoni és jövedelmi körülményekhez igazodó feltételt határozhat meg. Fentiekre figyelemmel a Hatóság álláspontja szerint a lakásbérleti szerződés megkötéséhez nem elengedhetetlenül szükséges a bérlő hatósági erkölcsi bizonyítványa tartalmának ismerete. Ezen felül a Hatóság álláspontja szerint az önkormányzatok bérbeadói tevékenysége nem értékelhető az általános adatvédelmi rendelet szerinti közhatalmi jellegű jogi kötelezettségként sem.

A NAIH ez alapján felszólította az érintett önkormányzatot, hogy a bekért hatósági erkölcsi bizonyítványokat semmisítse meg és gondoskodjon arról, hogy a jövőben a hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatását és benyújtását se írják elő az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásának feltételéül.

Forrás: NAIH