A kormány 2020. október 13-án benyújtotta a T/13259. számú, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosításáról szóló törvény tervezetét.

A javaslat a falu-, illetve tanyagondnoki képzés szervezését a megyei önkormányzat feladatkörébe utalja. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) 60. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat látja el a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott képzési program alapján.”

 

 

A Szoctv. 60. § (1) bekezdésében az „az aprófalvak” szövegrész helyébe az „a falvak”, 60. § (2) bekezdésében a „nyolcszáz” szövegrészek helyébe az „ezer”, szöveg lép. A rendelkezés alapján a falugondnoki szolgáltatás ezer lakosnál kisebb településen működtethető, a lakosságszám változás nem érinti a tanyagondnoki szolgálatokat, ott továbbra is 400 fő az engedélyezett lakosságszám az ellátási terület kijelölésében.

A tervek szerint ez a módosítás 2022.01.01-től lépett volna hatályba, a jelen tervezet alapján ez 2021. január 1-től történne.

 

A T/10747. iromány oldala Országgyűlés honlapján
T/10747. számú, a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló irtervezet

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment