2018. május 29-én benyújtásra került a T/335 számú, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat.

A tervezet szerint az (EU)  2016/679 európai parlamenti és  tanácsi rendeletben (általános adatvédelmi   rendelet)   a   felügyeleti   hatóság   részére   megállapított feladat-   és   hatásköröket   a Magyarország   joghatósága   alá   tartozó   jogalanyok   tekintetében   az   általános   adatvédelmi rendeletben,   valamint   az   e   fejezetben   és   a  VI.  Fejezetben   meghatározottak   szerint   a  Hatóság gyakorolja.

A Hatóság az általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (2)-(6) bekezdésében foglalt hatásköreit az arányosság elvének figyelembevételével gyakorolja, különösen azzal, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó – jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott – előírások első alkalommal történő megsértése esetén a jogsértés orvoslása iránt – az általános adatvédelmi rendelet 58. cikkével összhangban – elsősorban az adatkezelő vagy adatfeldolgozó figyelmeztetésével intézkedik.

Az iromány oldala Országgyűlés honlapján

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

(T/335)

 

Forrás: Országgyűlés

 

Kapcsolódó anyagok