Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közzé tette a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/A. § (2f) bekezdése szerinti egyedi befogadási kérelmek elbírálásának időpontjáról szóló közleményét.

Az Szt. 58/A. § (2f) bekezdése szerint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével indokolt esetben – évente két közzétett időpontban – dönthet a szolgáltató, intézmény, ellátotti létszám, férőhelyszám, illetve feladatmutató befogadásának szükségességéről a (2c) és a (2d) bekezdésben foglaltakra tekintet nélkül, a költségvetési források, a területi lefedettség, a szükségletek és a szolgáltatói nyilvántartásból törölt kapacitások figyelembevételével. Indokolt eset különösen a megszűnt intézmény ellátottairól való gondoskodás, a területileg hiányzó szolgáltatás pótlása, valamint a máshol nem ellátható személyek ellátásának biztosítása. A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértése nélkül dönt, ha a befogadást fenntartóváltásra tekintettel kérik, és a fenntartóváltás költségvetési többletkiadással nem jár. Ebben az esetben a döntést a közzétett évi két döntési időpontra tekintet nélkül kell meghozni.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 19/A. § (5) bekezdése alapján az Szt. 58/A. § (2f) bekezdése szerinti két döntési időpontot a Szociális Ágazati Portálon és a minisztérium honlapján kell közzétenni. A miniszter a döntést megelőzően a támogatásra javasolt kérelmeket ellátásszervezési szempontok szerint rangsorolva, egyszerre küldi meg az államháztartásért felelős miniszternek.

A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek az Szt. 58/A. § (2f) bekezdésében biztosított jogkörében hozott döntése alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter adja ki a befogadásról szóló előzetes szakhatósági állásfoglalást.

 

Az egyedi elbírálásra irányuló kérelmek esetében a 2017. évben az első döntési időpont:

2017. május 31.

Az egyedi elbírálásra irányuló kérelmek esetében a 2017. évben a második döntési időpont:

2017. szeptember 29.

A kérelmeket kizárólag elektronikus úton, aláírt formában szkennelve, Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár részére címezve, a befogadas2017@emmi.gov.hu e-mail címre lehet benyújtani, az első döntésre vonatkozó kérelmek esetében

2017. április 30. napjáig,

a második döntésre vonatkozó kérelmek esetében

2017. augusztus 15. napjáig.

 

A kérelemben az alábbi adatokat kell feltüntetni:

•    a fenntartó pontos megnevezése és címe;
•    azon engedélyes neve, címe, és ha van, ágazati azonosítója, ahol a fenntartó a befogadni kért szolgáltatást nyújtani kívánja;
•    a befogadni kért szolgáltatás megnevezése,
•    a befogadni kért férőhely/ellátotti létszám/feladatmutató száma;
•    az ellátási terület megjelölése (falugondnoki szolgáltatás esetén a település, tanyagondnoki szolgáltatás esetén a településrész vagy az önkormányzati rendeletben meghatározott ellátási körzet megnevezésével; szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és közösségi ellátások esetén település, fővárosi kerület, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület vagy járás megnevezésével; egyéb szolgáltatás esetén település, fővárosi kerület, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület, járás, megye, régió megnevezésével vagy annak feltüntetésével, hogy az ellátási terület az ország egész területe);
•     a kérelem indokainak kifejtése.

A kérelemben továbbá a fenntartónak nyilatkoznia szükséges arról, hogy az abban foglaltakkal megegyező döntés esetén kéri a finanszírozási rendszerbe történő befogadásra irányuló előzetes szakhatósági eljárás lefolytatását.

Fenntartóváltás esetén a kérelemben az érintett fenntartóknak közösen kell nyilatkozniuk a fenntartóváltás szándékáról.

A jelen közlemény közzétételét megelőzően benyújtott kérelmeket abban az esetben nem szükséges ismételten benyújtani, ha a fentiekben megjelölt valamennyi adatot tartalmazzák és azt az arra jogosult fenntartó nyújtotta be.

 

Budapest, 2017. április 18.

 

Forrás: Kormány.hu

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment