A pénzügyminiszter 2019. június 4-én benyújtotta  T/6361. számú törvényjavaslatot Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról. A költségvetési törvényhez kapcsolódó salátatörvény ezúttal is több szociális rendszert érintő módosítást tartalmaz.

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény

Az egyik legfontosabb, hogy az ápolási   díj havi összege változik. A gyermekek otthongondozási díjának valamint az ápolási díj összegének a 2020–2022. évek benmegvalósuló emeléséről szóló 1768/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 2. pontja szerint az ápolási díj összege 2020-ban 5%-kal emelkedik. Az emelés úgy valósul meg, hogy az ápolási díj alapösszege, amelyet a központi költségvetésről szóló törvény határoz meg, 32 600 Ft-ról 39 365Ft-ra emelkedik, amely az alapösszegű ápolási díj 2019. évi összegének 105 %-a. Az emelt összegű ápolási díj az új alapösszeg 150 %-a, a kiemelt ápolási díj annak 180 %-a.

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás szabályozása is módosul, a meghatározásban az intézményhiány mellett a a közösségi közlekedés nehézségei is megjelennek a szolgáltatás kompenzációs céljainál. A javaslat alapján a falugondnoki szolgáltatás 2020. január 1-jétől nyolcszáz lakosnál kisebb településen működtethető, majd 2022. január 1-jétől a lakosságszám határ ezer főre emelkedik,tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban több hatszáz fő lakosságszámnál nagyobb település is jelezte a falugondnoki szolgáltatás szükségességét. A nyolcszáz – ezer fős kistelepüléseken is jelentkeznek azon hátrányok az intézményhiányból, vagy a közösségi közlekedés nehézségéből fakadóan, amelyek enyhítése a falugondnoki szolgáltatás feladata. A tanyagondnoki szolgáltatás esetében a 400 fős lehatárolás nem változik.

Pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében a 73. § (1) bekezdésben rögzített 16 éves korhatár 12-re csökken. 2010 után az új pszichoaktív anyagok – designer drogok – megjelenése jelentősen átformálta a kábítószer-probléma hazai megjelenését.Mivel a fiatalkorúak körében is megjelent a designer drogok használata, és feltételezhető, hogy az első kipróbálás időpontja a 16 éves életkor alatti életkor felé tolódott el, ezért a javaslat ezt az életkort 12 éves korra módosítja, mivel az ilyen gyermekek megfelelő ellátása megoldást igényel.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatokat 2019. május 1-jétől a Belügyminisztérium vette át az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A módosítások a belügyminiszter feladatkörébe kerülő feladatoknak az emberi erőforrások miniszterének felelősségi körébe tartozó feladatoktól történő elhatárolását szolgálják. Ez érinti a tanoda szolgáltatással, Biztos Kezdet Gyerekházzal, Biztos  Kezdet Alapképzéssel, összefoglalóan a gyermekek   esélynövelő   szolgáltatásaival   kapcsolatos   feladatokat.

A rendelkezések a Gyvt.-ben továbbá oly módon módosítják a területi lefedettséget figyelembe vevő, finanszírozási rendszerbe történő befogadás jogszabályi feltételeit, hogy a fenntartóváltás befogadás-kötelessé válik.

Mivel a családi bölcsőde és a munkahelyi bölcsőde működtetésére biztosított normatíva fajlagos összege jelentős mértékben emelkedik, így a szülőknek a gyermekneveléssel kapcsolatos terhei csökkenthetőek a szolgáltatás típusú ellátások esetén is. Ezért a Gyvt.-ben a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde tekintetében rögzítésre kerül az intézményi térítési díj legmagasabb összege, ami nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át.

A bölcsődei ellátásban jelen vannak egyházi fenntartók, továbbá a települési önkormányzatoknak lehetőségük van ellátási szerződés megkötésére egyházi fenntartókkal is, így nem idegen az ellátás rendszerétől az önkormányzati fenntartású intézmények egyházi fenntartóknak történőátadása. Figyelembe véve azonban az átadással érintett csekély számú önkormányzatot, az 5éves   megtérítési szabály eltörlése szakmai szempontok alapján indokolt, azzal, hogy a megtérítéssel érintett önkormányzatok a jogszabály hatályba lépésével egyidejűleg mentesüljenek az egyházi kiegészítő támogatás további megfizetése alól.

A Gyvt. hatálya alá tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság évente két alkalommal biztosított támogatási eleme fogyasztásra készétel, tanszer és ruházat vásárlására felhasználható „gyermekvédelmi” Erzsébet-utalvány formájában került biztosításra. 2019. évtől mind a papíralapú, mind az elektronikus Erzsébet-utalványok forgalmazása megszűnt. Az utalványok kivezetésére tekintettel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott juttatás biztosításának újraszabályozására került sor annak érdekében, hogy a soron következő, 2019. augusztusi támogatási ütem keretében a támogatás a jogosult gyermekek számára biztosítható legyen.

 

Társadalmi felzárkózásról leváló területek

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.törvény a fogyatékosságüggyel összefüggő miniszteri feladatok címzettjeként a társadalmi felzárkózásért felelős minisztert nevesíti. Tekintettel arra, hogy a fogyatékosságügy a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter feladatkörében marad, ezt a módosítást szükséges átvezetni a törvényen. Ugyanezen az alapon módosul a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény is.

 

 

Az iromány oldala Országgyűlés honlapján

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról

(T/6361.)

 

Forrás: Országgyűlés

Kapcsolódó anyagok

 

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment