2022. május 13-án két törvényjavaslatot nyújtottak be az Országgyűlésnek az új kormányzati ciklus minisztériumai szerkezetével kapcsolatban. A Magyarország Minisztériumainak felsorolásáról szóló javaslatot (T/47) az Országgyűlés a 2022. május 17-i ülésnapján fogadta el. A Magyar Közlöny 2022. május 23-i, 83. számában megjelent 2022. évi II. törvény szerint Magyarország minisztériumai a következők:

 • Agrárminisztérium,
 • Belügyminisztérium,
 • Építési és Beruházási Minisztérium,
 • Honvédelmi Minisztérium,
 • Igazságügyi Minisztérium,
 • Kulturális és Innovációs Minisztérium,
 • Külgazdasági és Külügyminisztérium,
 • Miniszterelnöki Kabinetiroda,
 • Miniszterelnökség,
 • Pénzügyminisztérium, és
 • Technológiai és Ipari Minisztérium

A miniszterelnök munkaszervezete a Miniszterelnöki Kabinetiroda, amelynek része kormányzati igazgatási munkaszervezetként a Miniszterelnöki Kormányiroda.

A törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az Építési és Beruházási Minisztérium a Miniszterelnökségből történő kiválással jön létre. A felsorolt minisztériumok és a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény szerinti minisztériumok közötti jogutódlást a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendelete állapítja meg. A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény hatályát veszti.

Magyar Közlöny, 2022. évi 83. szám (2022. május 23.)

MINISZTEREK KINEVEZÉSE

A Magyar Közlöny 2022. május 24-i, 86. számában megjelent 186/2022. (V. 24.) KE határozat szerint Magyarország minisztériumainak az élére a következő személyek kerülnek:

 • Csák Jánost kultúráért és innovációért felelős miniszter,
 • dr. Gulyás Gergelyt a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
 • Lázár Jánost építési és beruházási miniszter,
 • dr. Nagy Istvánt agrárminiszter,
 • Nagy Márton Istvánt gazdaságfejlesztési miniszter,
 • dr. Navracsics Tibort területfejlesztési miniszter,
 • dr. Palkovics Lászlót technológiai és ipari miniszter,
 • dr. Pintér Sándort belügyminiszter,
 • Rogán Antalt a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter,
 • dr. Semjén Zsoltot a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter,
 • Szalay-Bobrovniczky Kristófot honvédelmi miniszter,
 • Szijjártó Pétert külgazdasági és külügyminiszter,
 • dr. Varga Juditot igazságügyi miniszter,
 • Varga Mihályt pénzügyminiszterré

ÁLLAMTITKÁROK

A Magyar Közlöny 2022. május 25-i, 87. számában megjelent a köztársasági elnök 187/2022. (V. 25.) KE határozata, mely megnevezi az államtitkárokat. A Belügyminisztérium keretein belül továbbra is Fülöp Attila felelős a szociális területér. A KIM keretein belül jelenleg a feladatok kiosztása az államtitkárságok szerint még nem pontosan körülhatárolt.

A felzárkózási területtel kapcsolatban fontos információ, hogy a 21/2022. (V. 25.) ME határozata alapján Langerné Victor Katalinnak, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása lemondására tekintettel 2022. május 31-ei hatállyal megszűnik.

MINISZTÉRIUMOK FELADATAI

A Magyar Közlöny 2022. május 24-i, 86. számában megjelent a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről.

A belügyminiszter feladat- és hatáskörében felelős (többek között)

 • a közfoglalkoztatásért (R. 73. §),
 • a társadalmi felzárkózásért (R. 87. §),
 • az egészségbiztosításért (R. 88. §),
 • az egészségügyért (89. §),
 • a gyermekek és az ifjúság védelméért (90. §),
 • a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért (R. 91. §),
 • a köznevelésért (R. 92. §),
 • a szociálpolitikáért (R. 93. §).

A miniszter a közfoglalkoztatásért való felelőssége keretében előkészíti a közfoglalkoztatási jogviszonyra, a közfoglalkoztatás szervezésére, a közfoglalkoztatási nyilvántartásra és a közfoglalkoztatással összefüggő jogsértések szankcionálására vonatkozó jogszabályokat.A miniszter a közfoglalkoztatásért való felelőssége keretében kidolgozza a Kormány közfoglalkoztatási politikáját, gondoskodik annak érvényesítéséről és végrehajtásáról, ellátja a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek képzésével kapcsolatos feladatokat, megszervezi és az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatal közreműködésével működteti a közfoglalkoztatás rendszerét, meghatározza a közfoglalkoztatás eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését, a közfoglalkoztatás tekintetében szakmai irányító miniszteri jogokat gyakorol a fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenysége felett.

A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében előkészíti a hátrányos helyzetű személyek helyzetére, felzárkózásuk biztosítására vonatkozó jogszabályokat. A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében felel a társadalmifelzárkózás-politika stratégiai kereteinek kialakításáért és koordinációjáért, a hátrányos helyzetű és roma gyermekek esélyteremtésének biztosításáért, a hátrányos térségekben élők társadalmi felzárkózásáért, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel együttműködésben felel az alacsony végzettségűek foglalkoztathatóságát javító komplex szolgáltatások biztosításáért.

A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége keretében előkészíti a gyermekek védelmére és
a gyámügyre vonatkozó jogszabályokat. A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége keretében felel a Kormány gyermekek védelmével kapcsolatos politikájának kialakításáért, figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, ellátja a gyermekeket és a fiatal felnőtteket érintő szolgáltatásokkal kapcsolatos kormányzati feladatokat.

A miniszter a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért való felelőssége keretében összehangolja a tiltott kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, mérséklése, illetve megelőzése érdekében szükséges kormányzati programok megvalósulását, részt vesz azok végrehajtásában, és nyomon követi azok érvényesülését, elkészíti a Kormány és a nemzetközi szervezetek tájékoztatását szolgáló kábítószer-fogyasztásról szóló jelentéseket, ellátja adatszolgáltatási kötelezettségeit, javaslatot tesz a kábítószer-fogyasztás megelőzésére és kezelésére szolgáló fejlesztésekre, az e célra fordítható pénzügyi források célrendszerére és felhasználásának módjára, működteti és fejleszti a megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző intézményrendszert.

A miniszter a szociálpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek helyzetére, esélyegyenlőségük biztosítására, foglalkoztatására, e személyek és foglalkoztatásuk támogatására és a fogyatékos személyek önálló életvitelét biztosító szolgáltatásokra vonatkozó, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra és a szociális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokat. A miniszter a szociálpolitikáért való felelőssége keretében meghatározza a szociálpolitikával kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét és a szociális intézményi ellátások és szolgáltatások rendszerét, illetve az azokra vonatkozó fejlesztési irányokat, feladatokat, ellátja a fogyatékosok és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával és annak támogatásával kapcsolatos állami feladatokat, felel a foglalkoztatási rehabilitációért, koordinálja az Európai Szociális Karta és a fogyatékossággal élő emberek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtását.

A miniszter kidolgozza a társadalmi felzárkózási és roma társadalmi integrációs kormányzati politika koncepcióját, és koordinálja annak végrehajtását, valamint a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve előkészíti a romák társadalmi integrációjával és a roma nemzetiség jogait érintő intézkedésekkel összefüggő kormányzati döntések tervezeteit, ennek keretében előkészíti a vonatkozó jogszabályokat. A Kormány a roma nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítására a belügyminisztert jelöli ki.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter felelős

 • a szakképzésért (R. 131. §),
 • a felsőoktatásért (R. 132. §),
 • a családpolitikáért (R. 133-134. §),
 • a gyermek- és ifjúságpolitikáért (R. 135. §),

A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a családok támogatásával, a család- és népesedéspolitikai eszközök kialakításával és működtetésével, a gyermeket vállaló és nevelő szülők támogatásával,
a munka és a család összeegyeztetésének és összekapcsolásának biztosításával, valamint a nemzedékek közötti
együttműködés erősítésével összefüggő és a kapcsolati erőszakkal érintett csoportokat célzó jogszabályokat. A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében

 • felel a Kormány család- és népesedéspolitikájának kialakításáért,
 • kidolgozza a család- és népesedéspolitikai eszközök és a családtámogatások rendszerét,
 • meghatározza a család- és népesedéspolitikával kapcsolatos terület szervezetét és működését,
 • ellátja a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő feladatokat,
 • ellátja a családbarát közgondolkodás támogatásával kapcsolatos feladatokat,
 • együttműködik az egészségügyért felelős miniszterrel a Kormány meddőségkezelési programja ügyében,
 • közreműködik a Kormány otthonteremtési programjának alakításában, a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszterrel, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel együttműködve,
 • közreműködik az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló stratégia végrehajtásában,
 • felel – az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve – a családbarát szülészetek kialakításáért,
 • koordinálja az idősek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtását,
 • koordinálja a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdításával kapcsolatos feladatokat, és figyelemmel kíséri a női jogok érvényesülését,
 • az egészségbiztosításért felelős miniszterrel együttműködve feladatkörében ellátja a szociális biztonsági tárgyú uniós és nemzetközi feladatokat,
 • együttműködik az egészségügyért felelős miniszterrel a védőnői ellátással és a családvédelmi szolgálattal kapcsolatos szakmai feladatok, valamint a családdal kapcsolatos gondozási és tájékoztatási feladatok ellátásában.

A miniszter feladatainak ellátásába bevonja a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot. A miniszter irányítása alatt álló Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért – kutatási és elemzési tevékenység ellátásával – részt vesz a miniszter feladatainak ellátásában. A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a csecsemőgondozási díjjal, a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos jogszabályokat, intézkedéseket és programokat. A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében közreműködik a táppénzzel kapcsolatos jogszabályok, intézkedések és programok előkészítésében.

A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelőssége keretében

 • felel a Kormány ifjúságpolitikájának kialakításáért,
 • koordinálja a határon túli fiatalokkal való együttműködés rendszerét,
 • figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését,
 • közreműködik a kora gyermekkori intervenció koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásában,
 • irányítja a tehetségüggyel kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a Nemzeti Tehetség Programmal összefüggő feladatokat,
 • felel a Kormány gyermektáboroztatási programjának alakításáért,
 • felel – az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve – az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek ellátásának alakításáért,
 • ellátja az önkéntességgel kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramból fakadó feladatait, amelynek ellátásához és az ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének működtetéséhez az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. és a miniszter irányítása alatt álló Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatásait veszi igénybe.

A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelőssége körében felel a gyermekek napközbeni ellátásának rendszeréért, a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a gyermekek napközbeni
ellátásával kapcsolatos jogszabályokat, ellátja az örökbefogadás rendszerével kapcsolatos kormányzati feladatokat.

SALÁTATÖVÉNYEK

A kapcsolódó módosító törvénytervezet (T/48) a 2022. évi IV. törvény egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szintén a 86. számú közlönyben jelent meg. A jogszabály 147 törvényt módosít, érinti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt is, de közvetve más jogszabályok módosításán keresztül szintén hatással van az ágazat működésére.

Szintén itt jelent meg a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjai feladat- és hatásköreinek megállapításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról, ez elsősorban az uniós programok feletti hatásköröket rendezi, szakmai rendeleteket nem érint.

Magyar Közlöny 2022. évi 86. szám (2022. május 24.)

Forrás