2024. július 2-án került a Szociális Ágazati Portálra a támogató szolgáltatások szakmai ajánlásának 4. kiadása. A módszertani útmutató 2024. július 15-től hatályos.

Fontosabb módosítások:

1.

A „Szakmai ajánlás támogató szolgálatok részére” elnevezés „Támogató szolgálatok működésére és működtetésére vonatkozó módszertani útmutató” elnevezésre változott. A dokumentum teljes terjedelmében a „szakmai ajánlás” kifejezést a „módszertani útmutató” megfogalmazás került rögzítésre.

2.

Feltüntették a beszédfogyatékosság alfejezetet kidolgozó munkacsoport tag nevét.

3.

Az aktualizálás körülményeinek leírásával és a hatályba lépés időpontjával kiegészítették a dokumentumot.

4.

Az 1.1. Fejezet szövege változott:

„A módszertani útmutató célja, hogy keretet adjon a támogató szolgálatok működési feltételrendszerének, a szakemberek számára nyújtson módszertani segítséget a jogszabályi előírásokkal összhangban kialakított szakmai működéshez, a szakmai munka hatékony szervezéséhez. Ezen túlmenően a módszertani útmutatóban megfogalmazott normák hozzájárulnak a szolgáltatást igénybe vevő személyek társadalmi életben való teljes jogú részvételét és beilleszkedését segítő támogató szolgáltatás megvalósításához”

5.

A 2.2. fejezet ben a támogató szolgáltatás célcsoportja részben a célcsoport meghatározása kiegészült a beszédfogyatékossággal rendelkező személyekkel.

6.

Fogyatékosság-specifikus ismeretek fejezet egy új, 3.7. alfejezettel egészült ki: Beszédfogyatékos személyek segítése.

7.

A tevékenységnapló fedőlapja pontosításra került: a gondozási napló záró sorszáma és gondozási alkalmak száma összesen szövegezést tevékenységnapló záró sorszámára és tevékenység alkalmak száma összesen szövegre módosult.

8.

A tevékenységi idő kerekítésére vonatkozó útmutatás – a korábbi gyakorlattal ellentétben – tévesen került megfogalmazásra. A tevékenységi idő oszlopban a 10 percre kerekített értéket szükséges feltüntetni, ezért a vonatkozó rész helyesbítésre került és a minta dokumentum is ennek megfelelően került kijavításra.

A helyes szövegezés: Tevékenységre fordított idő: Az ellátott érdekében végzett tevékenység időintervalluma, amelybe nem számít a munkatárs utazásra fordított ideje. A tevékenységre fordított időt perctől percig kell feltüntetni, pl.: a 08:26-09:15.

Tevékenységi idő: Az ellátott érdekében végzett tevékenység jelölése percben. A tevékenységre fordított idő elszámolásakor a tevékenységi időt megkezdett 10 percenként kell számolni. Pl.: a 08.26-09:15 között végzett 49 percnyi tevékenységet a tevékenységnapló tevékenységi idő oszlopában 50 percre kerekítve kell feltüntetni.

9.

Kiegészítésre került a „Csoportos személyi segítés körébe tartozó ellátás dokumentálása” alcím az alábbiak szerint:

„Abban az esetben, ha a jogosultsággal rendelkező kiskorú vagy nagykorú személy szülője, hozzátartozója vagy törvényes képviselője (a továbbiakban: hozzátartozó) kíséri a szállítás során a fogyatékos személyt, azaz a kísérést vagy felügyeletet a hozzátartozó biztosítja, a hozzátartozó nem minősül szociálisan nem rászorult személynek, és mint ilyen nem kell figyelembe venni a tevékenységi idő megosztásakor.”

10.

„A szállításhoz kapcsolódó személyi segítés dokumentálása” alfejezetben az előzőeknek megfelelően pontosításra került: a kísérő hozzátartozó szállításának az elszámolása; a szolgáltató által biztosított, szállításhoz kapcsolódó személyi segítés szabályai; pontosításra került a szakorvosi igazolásként elfogadható orvosi dokumentumok típusa és tartalma.

A 10.2 Szállítási elszámoló adatlap alfejezet az előzőeknek megfelelően kiegészítésre került a kísérő hozzátartozó szállításának elszámolására vonatkozó információkkal.

A módszertani útmutató és mellékletei:

Módszertani útmutató
Tevékenységnapló
Szállítási adatlap 2A
Szállítási adatlap 2B
Összesítő

Forrás: SzÁP