A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) részletesen szabályozza a szociális szolgáltatóval létrejött megszűnésének és felmondásának eseteit, ezek között található a térítési díj hátralék fennállásával kapcsolatos felmondás.

A jogszabály szerinti felmondásnak akkor helye van, ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítésidíj-fizetési kötelezettségének – jogszabályban meghatározott módon – nem tesz eleget.

Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítésidíj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

 

A fenti rendelkezés a felmondáshoz kapcsolódóan három kritériumot rögzít:

1. Hat hónapon át, folyamatosan fennálló tartozás

A fizetendő személyi térítési díj összegét, a fizetési kötelezettség teljesítését, valamint a hátralékot nyilván kell tartani. A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként – ha rendelet, az önkormányzat rendelete vagy a megállapodás másként nem rendelkezik – a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni. Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

A felmondáshoz szükséges, hogy a hátralékos állapot folyamatosan, hat hónapon keresztül fennálljon. Ez nem adott tétel fél éves kiegyenlítésének hiányát jelenti, elegendő hozzá az, hogy a fizető fél folyamatosan, de csak 1-2 hónapos késéssel egyenlíti ki a tartozását. Ügyelni kell arra, hogy a hat hónap viszonylatában a Szt. folyamatos fennállást ír elő, vagyis amint a folyamatosság megszakad, a hat hónapos időintervallum újraindul.

2. Hatodik hónap végén két hónapot meghaladó hátralék fennállása

A hátralékos időszak hatodik hónapjában, annak utolsó naptári napján a hátralék összegének meg kell haladnia a két havi személyi térítési díjat (hátralék > két havi térítési díj). Ha a hátralék összege csak egy vagy két havi tételt érint, a felmondás nem tehető meg akkor sem, ha a hátralékos időtartam eléri vagy meghaladja a hat hónapot. Hátralékosnak minősül az a térítési díj, mely a megállapodásban meghatározott időtartamon belül nem került befizetésre.

3. Fizetőképesség fennállása

Csak abban az esetben tehető meg, ha igazolható, hogy a jogszerűen megállapított térítési díj megfizetéséhez a szükséges fizetőképesség fennáll. Éppen ezért, ha három hónapon át térítésidíj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni – erről a lehetőségről tájékoztatni kell.

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. Amennyiben a jövedelemvizsgálat megállapítja, hogy a jogszabály szerint megállapított térítési díj összege megfelel, úgy ennek a folyamat további részére nincs érdemi hatása.

 

A felmondás a térítési díj hátralékkal kapcsolatban csak akkor tekinthető jogszerűnek, ha térítési díjakkal kapcsolatos eljárásrend megfelel a jogszabályban rögzítetteknek, megtörténik az ellátott megfelelő tájékoztatása és a jogszabályban rögzített határidők, kritériumok annak megfelelően teljesülnek.

 

Jogszabályi háttér:

  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment