A belügyminiszter 2022. június 21-én benyújtotta az országgyűlésnek a T/365. számú, termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól szóló törvény tervezetét.

A tervezet első sorban a lakossági felhasználású elektronikus felületek, digitális alkalmazások, audiovizuális média-szolgáltatások fogyasztók részére történő biztosítására irányul, ezekkel kapcsolatosan fogalmaz meg akadálymentességi elvárásokat.

A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól szóló törvényjavaslat a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelv hazai átültetését szolgáló rendelkezéseket, valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) módosítását, továbbá az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) technikai jellegű pontosítását tartalmazza. Az Irányelv az egyes tagállami akadálymentességi követelmények egységesítéséhez és az uniós belső piac működésének elősegítéséhez a benne foglalt szabályok átültetésére 2022. június 28-ai határidőt jelölte ki az Európai Unió tagállamai számára.

A tervezet 3 melléklete szabályozza a termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeket, az aránytalan teher megállapítása céljából végzett értékelés szempontrendszerét, illetve az akadálymentességi követelményeknek való megfelelés értékelése és dokumentálására vonatkozó elveket.

A törvény tervezetten 2025. június 28-án lép majd hatályba.

T/365. számú tervezet (pdf)

2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelv (EurLex)