2019. január 1-től a 1993. évi III. törvény módosítása megváltoztatta a szociális diagnózis elvégzésével kapcsolatos rendelkezéseket.

A szociális törvényben változtatás nélkül megmaradt a szociális diagnózisra vonatkozó, eddig is jogszabályban szereplő szöveg. Az Szt. 64. § (8) bekezdése szerint a Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist. A család- és gyermekjóléti központ a szociális diagnózis elkészítésébe bevonhatja a nem járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális szolgáltatókat és a szociális intézményeket.

Januártól a fentiek kiegészülnek az alábbiak szerint az Szt.  64/A. §-ban:

A Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ szociális diagnózist készít

– a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezésére, ha olyan szociális szolgáltatás vagy gyermekjóléti alapellátás – ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását – igénybevétele válik szükségessé, amelyben az ellátott vagy a család nem részesül, vagy azt a szolgálat más okból szükségesnek tartja,

– a család- és gyermekjóléti szolgálatnál gondozásban nem álló ellátott esetén akkor, ha az esete nem tartozik a Gyvt. 40/A. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja alá,

– és a szociális diagnózis elkészítéséhez valamennyi érintett hozzájárul.

A szociális diagnózis elkészítését a 64. § (2) bekezdése szerinti jelzőrendszer tagjai is kezdeményezhetik a család- és gyermekjóléti központnál.

A szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján meghatározza az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és – ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását – gyermekjóléti alapellátásokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális, gyermekjóléti szolgáltatókat és intézményeket, amelyek kötelesek a szolgáltatásra vonatkozó igényt nyilvántartásba venni.

A Gyvt. 40/A. § d) pontja rögzíti a család- és gyermekjóléti központok feladatai között a szociális diagnózis Szt. 64/A. § szerinti elkészítését.

A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény a család- és gyermekjóléti központok finanszírozáshoz kapcsolódóan központonként 1 fő szociális diagnózis felvételét végző esetmenedzsert ad a számított személyi létszámhoz. A költségvetési törvény a létszám biztosítása során nem veszi figyelembe a járások területi vagy lakosságbeli eltéréseit.

Várható, hogy a szociális diagnózis kapcsán több végrehajtási rendelet is módosul a jövőben.

 

Jogszabályi háttér:

  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  • 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment