Az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit a szociális törvény részletesen szabályozza. 2016. évi CLXVI. törvény 2016. december 22. keltezéssel két ponton módosította a megszűnésre vonatkozó rendelkezéseket.

Határozott idejű elhelyezés megszűnése

Az Szt 100. § c) pontja korábbi szövege szerint az intézményi jogviszony megszűnik a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható. Az új szöveg szerint a mondat második fele módosul úgy, hogy kivéve, ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartamát meghosszabbítják.

A korábbi szövegezés a meghosszabbítást feltételes módban, lehetőségként határozta meg, az új szövegezés alapján a törvényi rendelkezés nem lehetőségként, hanem egyértelmű rendelkezésként mondja ki a meghosszabbítást.

Jogosultság megszűnése

Az Szt. 101. § (2) bekezdése egy új, d) ponttal egészül ki, mely szerint a felmondásnak akkor van helye, ha az ellátott jogosultsága megszűnik.

További fontos változás, hogy ha a jogosultság jogszabályváltozás miatt szűnik meg, alapszolgáltatás esetén a megállapodást a jogszabályban megjelölt időponttal az alapszolgáltatások esetében a megadott tizenöt napos felmondási időtől eltérően, ezen időtartamon belül is fel lehet mondani. A jogosultság megszűnése ezen felül bekövetkezhet az ellátott részéről beálló körülmény következtében is, ez esetben a törvényben rögzített 15 napos felmondási időt alkalmazni szükséges.

Tekintettel arra, hogy a fenti változások alapvetően érintik a szociális intézményi jogviszonyt, szükséges a megállapodás módosítását elvégezni, illetve az ellátottakat a változásokról tájékoztatni. A határozott idejű elhelyezéssel kapcsolatos rendelkezés értelemszerűen az Szt. által e tekintetben érintett ellátások esetében képezi módosítás tárgyát, a jogosultság megszűnésével kapcsolatos változást azonban általánosan, minden megállapodás alapján biztosított szolgáltatás esetében figyelembe kell venni.

Jogszabályi háttér

  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 2016. évi CLXVI. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment